Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia eksploatacji odkrywkowej
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-103-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sołtys Anna (soltys@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć Studenci zapoznają się z zagadnienia związanymi z udostępnieniem i eksploatacją złóż. Potrafią omówić układy technologiczne w odkrywkowych zakładach górniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 student potrafi realizować projekty indywidualne i zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Presentation,
Report
M_K002 Student rozumie konieczność uwzględnienia ograniczeń wynikających z oddziaływania eksploatacji na środowisko. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 student potrafi zaprojektować układ technologiczny urabiania maszynowego kopalin z uwzględnieniem optymalizacji powiązań wydajnościowych. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Project,
Execution of a project
M_U002 student potrafi opracować dokumentację robót strzałowych z uwzględnieniem minimalizacji ich oddziaływania na otoczenie. IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Studen ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji surowcow metoda odkrywkową IGR2A_W02, IGR2A_W05 Test,
Project
M_W002 student ma wiedzę na temat zasad doboru maszyn i urządzeń stosowanych do mechanicznego urabiania surowców. IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W05 Project
M_W003 student ma wiedzę w zakresie eksploatacji surowców skalnych z użyciem materiałów wybuchowych. IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 student potrafi realizować projekty indywidualne i zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie konieczność uwzględnienia ograniczeń wynikających z oddziaływania eksploatacji na środowisko. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi zaprojektować układ technologiczny urabiania maszynowego kopalin z uwzględnieniem optymalizacji powiązań wydajnościowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 student potrafi opracować dokumentację robót strzałowych z uwzględnieniem minimalizacji ich oddziaływania na otoczenie. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Studen ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji surowcow metoda odkrywkową + - - - - - - - - - -
M_W002 student ma wiedzę na temat zasad doboru maszyn i urządzeń stosowanych do mechanicznego urabiania surowców. + - - - - - - - - - -
M_W003 student ma wiedzę w zakresie eksploatacji surowców skalnych z użyciem materiałów wybuchowych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Rola i znaczenie surowców skalnych w gospodarce światowej i krajowej
 2. Baza surowcowa i lokalizacja ważniejszych zakładów górnictwa surowców skalnych
 3. Proces technologiczny w kopalni odkrywkowej – urabianie, załadunek, transport, przeróbka i obróbka
 4. Zastosowanie ładowarek i koparek jednonaczyniowych do załadunku urobku po strzelaniu
 5. Określanie wydajności układu technologicznego, dobór maszyn i optymalizacja układu
 6. Metody eksploatacji surowców skalnych z zastosowaniem materiałów wybuchowych
 7. Nowoczesne środki strzałowe, a mechanizacja robót strzałowych
 8. Strzelanie milisekundowe w górnictwie odkrywkowym – cel, środki, analiza efektów
 9. Strefy zagrożeń przy robotach strzałowych – czynniki wpływające na efekt strzelania
 10. Układy technologiczne w przeróbce surowców skalnych
 11. Układy technologiczne w obróbce surowców skalnych

Project classes (15h):

 1. Projekt układu technologicznego w kopalni surowców skalnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest zaliczenie kolokwium końcowego z zagadnień poruszanych na wykładach, w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Kolokwium będzie zrealizowane w ramach ćwiczeń projektowych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyska student, który samodzielnie i prawidłowo wykonał zadany projekt i obronił się z niego podczas ustnej rozmowy z prowadzącym.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwium końcowego z wykładów (waga 0,6) i oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student będzie miał więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Konieczna jest znajomość zagadnień z podstaw techniki odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Kołkiewicz „Maszyny podstawowe w górnictwie odkrywkowym”
 2. Kozłowski Z „Technologia prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym”
 3. Kasztelewicz Zb. – Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Kraków 2010
 4. Kasztelewicz Zb. – Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Kraków 2012
 5. Grzelak Eugeniusz. Technologia kruszyw mineralnych
 6. Onderka Z. „Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym”
 7. Onderka Z. „Inżynieria strzelnicza”
 8. Korzeniowski J., Onderka Z. „Roboty strzelnicze w górnictwie odkrywkowym"
 9. Prace Naukowe GIG- ”Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie” Katowice
 10. Prawo geologiczno-górnicze
 11. Olafsson O.S. „Appllied explosives technology for construction and mining
 12. Onderka Z., Sieradzki Z., Winzer J. Technika Strzelnicza T.2, „Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych"
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Winzer J., Sołtys A., Pyra J.: Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016. — 311s. ISBN: 978-83-7464-882-0.
 2. Sołtys A.: Odpalanie pojedynczych ładunków MW jako baza do wyznaczania optymalnego opóźnienia milisekundowego – Przegląd Górniczy nr 7/2017. Str. 52 – 62.
 3. Sołtys A.: Dobór opóźnienia milisekundowego z zastosowaniem symulacji komputerowej – weryfikacja efektu sejsmicznego w oparciu o pomiary terenowe – Przegląd Górniczy nr 3/2017. Str. 98 – 106.
 4. Biessikirski A., Dworzak M., Pyra J., Sołtys A., Twardosz M.: Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku — The complex method of the muck pile fragmentation assessment / / Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33.
 5. Mazur I., Pyra J.: Nowe technologie w projektowaniu robót strzałowych na przykładzie kopalni Cementowni Ożarów — [New technologies in the design of blasting works on the example of The Cement Plant in Ożarów] / W: Kruszywa – Cement – Wapno : XIX sympozjum naukowo-techniczne : 16–18 października 2012, Kielce : katalog. — Racibórz : BMP’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 2012. — S. 23–31.
 6. Dworzak M., Biessikirski A., Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Wstępna analiza możliwości zastosowania cyfrowej niemetrycznej fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem metody SfM (Structure-from-Motion) w robotach strzałowych — Preliminary study of the digital non-metric terrestial photogrammetry carried out by the use of the SfM method (Structure-from-Motion) applicability in blasting works/ Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 61–68
 7. Pyra J., Biessikirski A., Dworzak M., Sołtys A., Winzer J.: Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 52–57.
Additional information:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.