Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wentylacja i pożary
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-108-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Module summary

Projektowanie, analiza i optymalizacja sieci wentylacyjnych. Prognoza temperatury powietrza. Dobór systemów klimatyzacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji i pożarów. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Execution of a project,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa związanego z pracą w kopalniach oraz odpowiedzialności wynikającej z podejmowanych decyzji związanych z wentylacją i przewietrzaniem wyrobisk górniczych. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Execution of a project,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi obliczyć rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Examination,
Execution of a project
M_U002 Student umie obliczyć parametry termodynamiczne powietrza oraz moc urządzeń klimatyzacyjnych. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Examination,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi odwzorować sieć wentylacyjną. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Oral answer,
Execution of a project
M_U004 Student potrafi wykonać proste symulacje komputerowe sieci wentylacyjnych oraz obliczyć rozpływ gazów pożarowych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczania sieci wentylacyjnych. IGR2A_W06, IGR2A_W01, IGR2A_W02 Examination,
Execution of a project,
Oral answer
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu prognozowania temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych i klimatyzacji kopalń. IGR2A_W01, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Examination
M_W003 Student ma wiedzę na temat przewietrzania wyrobisk ścianowych. IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Examination,
Oral answer
M_W004 Student ma podstawową wiedzę z zakresu modelowania matematycznego kopalnianych sieci wentylacyjnych. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Project,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji i pożarów. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa związanego z pracą w kopalniach oraz odpowiedzialności wynikającej z podejmowanych decyzji związanych z wentylacją i przewietrzaniem wyrobisk górniczych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie obliczyć parametry termodynamiczne powietrza oraz moc urządzeń klimatyzacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi odwzorować sieć wentylacyjną. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać proste symulacje komputerowe sieci wentylacyjnych oraz obliczyć rozpływ gazów pożarowych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczania sieci wentylacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu prognozowania temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych i klimatyzacji kopalń. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat przewietrzania wyrobisk ścianowych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę z zakresu modelowania matematycznego kopalnianych sieci wentylacyjnych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Sieć wentylacyjna, równania określające w niej rozpływ powietrza. Metody rozwiązywania układów równań stanowiących opis matematyczny rozpływu powietrza w sieci. Ścisłe metody rozwiązywania sieci wentylacyjnych i możliwości ich zastosowania. Nieustalone przepływy powietrza. Zastosowanie metod komputerowych w obliczaniu sieci wentylacyjnych. Matematyczne podstawy modelowania kopalnianych sieci wentylacyjnych. Optymalizacja sieci wentylacyjnej. Systemy przewietrzania wyrobisk ścianowych. Prognoza temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych. Obliczanie i dobór systemów klimatyzacji kopalń.

Project classes (15h):

Symulacja komputerowa przy pomocy pakietu programów „Ventgraf” – wykonanie schematu przestrzennego przy pomocy programu „edrys.exe”. Symulacja komputerowa przy pomocy pakietu programów „Ventgraf” – obliczanie rozpływu gazów pożarowych przy pomocy programu „pożar.exe”.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin egzaminu podstawowego oraz 2 terminy egzaminów poprawkowych, pod warunkiem oddania i zaliczenia projektów z danej części zajęć.
Ocena z ćwiczeń projektowych ustalana jest na podstawie oddania i zaliczenia dokumentacji projektowej. Aktywność na zajęciach może być premiowana. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego).
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

OK = 0,3P+0,7E
OK – ocena końcowa
E – ocena z egzaminu (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)
P – ocena z ćwiczeń projektowych (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana, a aktywność może być premiowana.
Warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest:
- obecność na co najmniej 65% zajęć,
- co najwyżej 1 nieobecność nieusprawiedliwiona,
- wykonanie i zaliczenie wszystkich wymaganych czynności projektowych.
Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na ćwiczeniach projektowych można wyrównywać na konsultacjach. Zaliczenie odbywa się w zależności od charakteru opuszczonych zajęć, w formie odpowiedzi lub dodatkowego tematu związanego z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień związanych z aerologią górniczą i pożarami podziemnymi na poziomie I stopnia studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Wacławik J.: Wentylacja Kopalń. Wydawnictwa AGH, tom1, tom 2, Kraków, 2010.
Pawiński J., Roszkowski J., Strzemiński J.: Przewietrzanie kopalń, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1995.
Maciejasz Z., Kruk F.: Pożary podziemne w kopalniach cz.1, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1977.
Strumiński A.: Zwalczanie pożarów w kopalniach głębinowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1996.
Nowak B., Filek K.: Temperatura i wilgotność chłodzonego powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych przewietrzanych wentylacją opływową. Wydawnictwa AGH, Kraków, 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J.: Ocena i możliwości poprawy stanu zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach podziemnych. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków,2018.
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Wydajność górniczych chłodnic powietrza w warunkach rzeczywistych. Chłodnictwo i Klimatyzacja; [nr] 2018/12–2019/1, s. 56–60.
Szlązak N., Obracaj D., Korzec M.: Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine. Process Safety and Environmental Protection, 2017 vol. 107, s. 468–479.—
Nowak B., Kuczera Z.: Parametry powietrza w suchym odpylaczu filtracyjnym. Przegląd Górniczy nr 4, s. 75- 80, 2012 r.
Nowak B., Filek K.: Wykorzystanie sprężarkowych chłodziarek powietrza do zwalczania zagrożenia temperaturowego w kopalniach. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014 r.
Szlązak N., Dziurzyński W., Nowak B., Borowski M., Obracaj D., Ptaszyński B., Swolkień J., Korzec M.: Wybrane zagadnienia z wentylacji kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2015 r.

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.