Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia eksploatacji złóż węgla kamiennego
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-201-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie technik i technologii eksploatacji resztek złóż pokładowych oraz stromych grubych lub cienkich złóż, w szczególności w zakresie projektowania i doboru nietypowych systemów eksploatacji, sposobu likwidacji zrobów, doboru i wzmacniania obudowy wyrobisk górniczych udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych, mechanizacji urabiania złoża, odstawy urobku, transportu ludzi, maszyn i elementów wyposażenia przodków eksploatacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykonywania projektów i nadzorowania robót górniczych dotyczących skomplikowanych nietypowych systemów eksploatacji IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 samodzielnie zaprojektować technologię wybierania resztki pokładu w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobrać technologie drążenia, utrzymywania i wzmacniania wyrobisk korytarzowych w rejonie planowanej eksploatacji. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Examination,
Oral answer,
Execution of a project
M_U002 wyznaczyć parametry zalegania złoża oraz opisać warunki górniczo-geologiczne dla zaprojektowania odpowiedniego systemu eksploatacji złoża IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Activity during classes,
Examination,
Oral answer,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 optymalne projektowanie technologii wybierania resztki pokładu oraz nietypowych systemów eksploatacji cienkich i grubych złóż o dużym kącie nachylenia w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobory maszyn górniczych i wzmacnianie obudów wyrobisk w rejonie planowanej eksploatacji; sposoby likwidacji zrobów w nietypowych systemach eksploatacji IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Examination,
Execution of a project,
Oral answer
M_W002 projektowanie procesów ładowania i odstawy urobku z przodka eksploatacyjnego oraz transportu ludzi, materiałów i urządzeń do przodka; projektowanie przewietrzania wyrobisk i przodków eksploatacyjnych oraz odwadnianie wyrobisk korytarzowych w trakcie drążenia; wzmacnianie obudowy skrzyżowań wyrobisk eksploatacyjnych z przygotowawczymi; projektowanie harmonogramu robót górniczych IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Examination,
Execution of a project,
Oral answer
M_W003 sposoby przygotowania złoża do eksploatacji; klasyfikację nietypowych systemów eksploatacji i podstawowe systemy eksploatacji złóż resztkowych IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03 Examination,
Execution of a project,
Oral answer,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykonywania projektów i nadzorowania robót górniczych dotyczących skomplikowanych nietypowych systemów eksploatacji + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 samodzielnie zaprojektować technologię wybierania resztki pokładu w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobrać technologie drążenia, utrzymywania i wzmacniania wyrobisk korytarzowych w rejonie planowanej eksploatacji. + + - + - - - - - - -
M_U002 wyznaczyć parametry zalegania złoża oraz opisać warunki górniczo-geologiczne dla zaprojektowania odpowiedniego systemu eksploatacji złoża + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 optymalne projektowanie technologii wybierania resztki pokładu oraz nietypowych systemów eksploatacji cienkich i grubych złóż o dużym kącie nachylenia w określonych warunkach geologiczno – górniczych; dobory maszyn górniczych i wzmacnianie obudów wyrobisk w rejonie planowanej eksploatacji; sposoby likwidacji zrobów w nietypowych systemach eksploatacji + + - + - - - - - - -
M_W002 projektowanie procesów ładowania i odstawy urobku z przodka eksploatacyjnego oraz transportu ludzi, materiałów i urządzeń do przodka; projektowanie przewietrzania wyrobisk i przodków eksploatacyjnych oraz odwadnianie wyrobisk korytarzowych w trakcie drążenia; wzmacnianie obudowy skrzyżowań wyrobisk eksploatacyjnych z przygotowawczymi; projektowanie harmonogramu robót górniczych + + - + - - - - - - -
M_W003 sposoby przygotowania złoża do eksploatacji; klasyfikację nietypowych systemów eksploatacji i podstawowe systemy eksploatacji złóż resztkowych + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Program wykładów:
Charakterystyka warunków górniczo-geologicznych, analiza map górniczych. Systemy eksploatacji węgla kamiennego w złożach resztkowych oraz w złożach cienkich, średnich i grubych o zmiennych parametrach górniczo – geologicznych. Charakterystyka systemów eksploatacji z dennym i czołowym wypuszczaniem urobku (systemy podbierkowe, blokowe i komorowe). Systemy eksploatacji resztek złóż: systemy chodnikowe, chodnikowe z wcinkami, ubierkowe (krótkich ścian) z obudową zmechanizowaną. Obudowy wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych oraz skrzyżowań tych wyrobisk. Metody wzmacniania obudów wyrobisk korytarzowych w rejonach eksploatacyjnych. Technologie urabiania złoża. Organizacja i sposób prowadzenia prac eksploatacyjnych. Likwidacja zrobów.

Auditorium classes (15h):

Określenie podstawowych wskaźników technologii eksploatacji złoża nietypowym systemem eksploatacji (np. zasobów, wydobycia dobowego, postępu dobowego, liczby wskaźnikowej stropu, wskaźników deformacji powierzchni oraz harmonogramów i kosztów robót górniczych).

Project classes (15h):

Program ćwiczeń:
Zapoznanie studentów z doborem optymalnego systemu eksploatacji złoża dla istniejących warunków górniczo – geologicznych. W ramach ćwiczeń wykonany zostanie projekt eksploatacji resztki pokładu o określonych wymiarach geometrycznych oraz warunkach geologiczno – górniczych. Projekt uwzględnia dobór odpowiedniego systemu eksploatacji; dobór wielkości przekroju i obudowy wyrobiska eksploatacyjnego i wyrobisk przygotowawczych oraz technologii ich drążenia. Ładowanie i odstawę urobku z przodka. Transport materiałów i urządzeń do przodka. Przewietrzanie wyrobisk korytarzowych. Wzmocnienie obudowy skrzyżowania wyrobiska eksploatacyjnego z przygotowawczym. Dobór maszyn i urządzeń dla wyrobiska eksploatacyjnego. Harmonogram wykonywania prac przygotowawczych i eksploatacyjnych. Podstawowe wskaźniki techniczne i ekonomiczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (kolokwium zaliczeniowe) i projektowych (pozytywna ocena z projektu).

Oddanie projektu do oceny – najpóźniej 1 tydzień przed ostatnimi zajęciami.
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.
Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.
Forma zaliczenia wykładów: egzamin (liczba terminów: 3).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z:
- egzaminu (waga 0,5),
- oceny ćwiczeń projektowych (waga 0,3)
- oceny ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2).

Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa ale jest zalecana.

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, znajomość podstawowych programów edytorskich i graficznych (Corel Draw lub AutoCad) oraz podstawowych zasad i technologii wybierania kopalin stałych.

Recommended literature and teaching resources:

1. St. Piechota "Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych"
Kraków 2003.
2. St. Piechota, M. Stopyra, K. Poborska – Młynarska "Systemy podziemnej eksploatacji
złóż węgla kamiennego, rud i soli", Kraków 2009.
3. M. Turek "Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego".
4. St.Piechota – Podstawy górnictwa kopalin stałych. Skrypty AGH nr 1460; 1996.
5. St. Piechota – Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń.
Kraków 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania — Exploitation of thin deposits by means of rotary drilling method / Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.
2. Eksploatacja pokładów grubych — [Exploitation of the thick coal seam] / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // W: 125-lecie firmy Glinik : dorobek X-lecia Zakładu Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o. o. : konferencja naukowo-techniczna : Wysowa, 10–12 kwietnia 2008 r.. — [Polska : Glinik], 2008. — Opis wg okł. oraz stopki. — S. [47–55]. — Bibliogr. s. 55
3. Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce — Directions of development of wall systems with fall of roof in coal mining in Poland / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 10, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.
4. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10
5. Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego — Directions of developemnt in technologies for opening out hard coal deposits / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 12, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.
6. Nowe rozwiązania elementów obudowy podporowo-kotwiowej na przykładzie przecinek ścianowych w KWK „Wieczorek” — New solutions of a supporting-bolt support example of longwall cross-cuts in “Wieczorek” coal mine / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Michał STOPYRA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 221–234. — Bibliogr. s. 234. Streszcz., Abstr.
7. Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów — High-productive road head during driving of excavation intended for later use in one-sided surroundings of the goaf / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Damian Borgieł, Zbigniew Ciepliński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 6, s. 16–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów ustali prowadzący na początku semestru.