Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Exploitation technology of ore deposits
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-202-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Module summary

Rola i znaczenie górnictwa rudnego w gospodarce światowej. Źródła pozyskiwania metali. Pierwiastki ziem rzadkich i krytyczne. Odmienność technologii pozyskiwania kopalin zawierających metale. Specyfika występowania rud metali w przyrodzie. Właściwości rud metali, formy złożowe, sposoby udostępniania i eksploatacji złóż rud. Różnorodność systemów eksploatacji złóż rud. Techniki urabiania i kierunki rozwoju górnictwa rudnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wie w jakich dziedzinach nauki mogą być wykorzystane metale nieżelazne. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud cynku i ołowiu. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project
M_U002 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud miedzi. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podziemne systemy eksplaotacji złóż rud o różnej miąższości. IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Examination,
Test,
Project
M_W002 Zna metody wzmacniania wyrobisk górniczych przy eksplaotacji złóż rud. IGR2A_W05, IGR2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wie w jakich dziedzinach nauki mogą być wykorzystane metale nieżelazne. + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud cynku i ołowiu. + + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud miedzi. + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podziemne systemy eksplaotacji złóż rud o różnej miąższości. + + - + - - - - - - -
M_W002 Zna metody wzmacniania wyrobisk górniczych przy eksplaotacji złóż rud. + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Rejony wydobycia złóż rud metali w Polsce. Kryteria bilansowości podstawowych złóż rud metali. Zastosowanie techniki strzelniczej w kopalniach rud. Zagrożenia naturalne w kopalniach rud i profilaktyka. Struktura udostępniania złóż rud miedzi i charakterystyka polskich kopalń. Struktura udostępnienia złóż rud cynku i ołowiu w Polsce i charakterystyka kopalń. Problemy i źródła strat złoża w technologiach eksploatacji złóż rud. Wady i zalety podsadzki utwardzanej. Obudowa wyrobisk komorowych. Rodzaje systemów komorowo-filarowych stosowanych w technologiach eksploatacji złóż rud. Sposoby likwidacji pustek poeksploatacyjnych.

Project classes (15h):

Na podstawie rzeczywistej mapy wyrobisk gorniczych kopalni złóż rud cynku i ołowiu lub rud miedzi, student określa podstawowe parametry sytemu komorowo – filarowego lub zabierkowego. Dla danego systemu eksploatacji oblicza wymairy filarów międzykomorowych,a następnie wykonuje metrykę strzałową oraz harmonogram robót. Przeprowadza odpowiednie obliczenia określając straty eksploatacyjne.

Auditorium classes (15h):

Student dobiera obudowę kotwową w zależnosci od klasy klasy. Dobiera maszyny i urządzenia do wiercenia otworów strzałowych, kotwowych; maszyny do transportu i odstawy urobku oraz pomocnicze maszyny do pozostałych procesów technologicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin po zaliczeniu ćwiczeń i projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0,6 x ocena z egzaminu + 0,2 x ocena z projektu + 0,2 x ocena z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć lub indywidualny sposób odrobienia zaległości ustalkony z wykładowcą.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie projektu eksplotacji złóż rud.

Recommended literature and teaching resources:

1.Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
2. Jan Butra, Jerzy Kicki: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2003.
3. International Mining Forum. Taylor & Francis Group, London.
4. Czasopisma z zakresu górnictwa
a) Przegląd Górniczy
b) Wiadomości Górnicze
c) Maszyny Górnicze
d) Gosporrka Surowcami Mineralnymi
e) Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
f) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych: XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii: 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. – [Kraków]: AKnet, cop. 2018. – S. 42–43
2. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Archives of Mining Sciences, – 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918.
3. Chromik M., Korzeniowski W.: Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych. Quo vadis sal: sól skarbem Kujaw i Wielkopolski: XIII Międzynarodowe Sympozjum Solne: Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018.
96. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Herezy Ł.: Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej: Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków, 2018. – 1 dysk optyczny, Adobe Reader; napęd CD-ROM.
4. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Gądek A., Misiak R.: Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103, s. 91-102.
5. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Krzysztof Skrzypkowski.: Koncepcja odzysku odpadów z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w technologii wypełniania wyrobisk samozestalającymi się mieszaninami w Kopalni Soli “Kłodawa”. Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001. – 2018 vol. 63 no. 3.
6. Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Zdalny, nieelektryczny wskaźnik WK-2/8 wartości siły obciążającej kotew w wyrobisku górniczym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103.

Additional information:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest wyrównywana pracą własną studenta (np. prezentacja zagadnienia z literatury zagranicznej odnośnie podziemnej eksploatacji złóż rud)