Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Salt mining techniques
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-203-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaje się ze specyfiką i głównymi problemami górnictwa solnego. Poznaje technologię eksploatacji złóż soli w kopalni podziemnej i w kopalni otworowej ługowniczej, systemy eksploatacji, zagrożenia naturalne, możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych. Poznaje teoretyczne podstawy eksploatacji ługowniczej. Wykonuje elementy projektowania eksploatacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa solnego i rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Test,
Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować i ocenić różne koncepcje zagospodarowania, metody eksploatacji , sposoby udostępnienia, rozcięcia i eksploatacji złóż solnych z uwzględnieniem specyfiki budowy geologicznej złoża (złoża pokładowe, złoża wysadowe). IGR2A_U05 Execution of a project,
Test,
Project
M_U002 Student potrafi sporządzić istotne elementy dokumentacji technicznej lub technologicznej dotyczącej eksploatacji podziemnej w złożach soli kamiennej. IGR2A_U06 Execution of a project,
Test,
Project
M_U003 Student posiada umiejętność projektowania pól eksploatacyjnych dla systemu komorowego w kopalni soli z uwzględnieniem głównych składowych cyklu technologicznego. IGR2A_U05 Execution of a project,
Test,
Project
M_U004 Student potrafi identyfikować genezę, dokonywać klasyfikacji oraz scharakteryzować zagrożenia naturalne i ich specyfikę w górnictwie solnym. Potrafi również dobrać sposoby profilaktyki i zwalczania zagrożeń. Scientific paper,
Case study,
Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą technologii i systemów eksploatacji soli metodą podziemną. IGR2A_W02 Test
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu aktualnego oraz trendów rozwojowych w dziedzinie technik i technologii w podziemnym górnictwie solnym. IGR2A_W05 Test
M_W003 Student posiada wiedzę i świadomość zagrożeń naturalnych i ich specyfiki w górnictwie solnym; posiada wiedzę i świadomość wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz hydrogeologicznych i geomechanicznych skutków zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu w następstwie prowadzenia eksploatacji podziemnej złóż soli. IGR2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa solnego i rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i ocenić różne koncepcje zagospodarowania, metody eksploatacji , sposoby udostępnienia, rozcięcia i eksploatacji złóż solnych z uwzględnieniem specyfiki budowy geologicznej złoża (złoża pokładowe, złoża wysadowe). + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić istotne elementy dokumentacji technicznej lub technologicznej dotyczącej eksploatacji podziemnej w złożach soli kamiennej. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność projektowania pól eksploatacyjnych dla systemu komorowego w kopalni soli z uwzględnieniem głównych składowych cyklu technologicznego. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi identyfikować genezę, dokonywać klasyfikacji oraz scharakteryzować zagrożenia naturalne i ich specyfikę w górnictwie solnym. Potrafi również dobrać sposoby profilaktyki i zwalczania zagrożeń. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą technologii i systemów eksploatacji soli metodą podziemną. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu aktualnego oraz trendów rozwojowych w dziedzinie technik i technologii w podziemnym górnictwie solnym. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę i świadomość zagrożeń naturalnych i ich specyfiki w górnictwie solnym; posiada wiedzę i świadomość wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz hydrogeologicznych i geomechanicznych skutków zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu w następstwie prowadzenia eksploatacji podziemnej złóż soli. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (15h):

Specyfika górnictwa solnego. Technologie pozyskiwania soli. Górnictwo solne w Polsce i na świecie.
2. Zasady i schematy udostępnienia i rozcięcia złóż solnych. Podstawowe systemy eksploatacji złóż soli, zasady wymiarowania wyrobisk i calizn solnych, roboty przygotowawcze, urabianie soli kamiennej, przegląd systemów eksploatacji. Analiza zagrożeń naturalnych i ich skutków w górnictwie solnym. Podstawy ługownictwa solnego. Technologie ługowania złóż soli. Elementy projektowania eksploatacji.

Project classes (15h):

Poznanie zasad rozcięcia i przygotowania do eksploatacji pól eksploatacyjnych w złożach soli.
Projektowanie wymiarów komór i filarów międzykomorowych w polu eksploatacyjnym kopalni soli.
Obliczenia z zakresu ługownictwa solnego.
Projektowanie faz eksploatacji ługowniczej w programie WinUbro.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu składa się z zaliczenia z pozytywna oceną zarówno prac projektowych, jak i zaliczenia kolokwium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student obowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić braki powstałe w wyniku jego nieobecności na zajęciach, poprzez samodzielne studiowanie zaleconych pozycji literaturowych oraz wykonanie wymaganych elementów projektowych, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wiadomości z zakresu eksploatacji podziemnej złóż kopalin stałych.

Recommended literature and teaching resources:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K., 2009 – Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wyd. AGH, Kraków.
Ślizowski K., Saługa P., 1996 – Surowce mineralne Polski. Surowce Chemiczne. Sól kamienna.
Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2003 – Zarys otworowego ługownictwa solnego. Wyd. AGH, Kraków.
Artykuły w piśmiennictwie polskim i zagranicznym związane z technologiami eksploatacji soli.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2017 – Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie – przyczyny, sposoby zwalczania, skutki. Przegląd Górniczy ; t. 74 nr 6, s. 33–41.

POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2015 – Współczesne techniki eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych. Przegląd Górniczy ; nr 12, s. 140–146.
KORZENIOWSKI W., POBORSKA-MŁYNARSKA K., SKRZYPKOWSKI K., 2018 – The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S. A. by filling the excavations with self-solidifying mixtures . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; vol. 63 no. 3, s. 553–565.

Additional information:

Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego.