Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia wydobycia węgla brunatnego
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-204-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr inż. Patyk Michał (mpatyk@agh.edu.pl)
Module summary

Student na podstawie danych geologicznych potrafi zaprojektować wyrobisko górnicze i zwałowisko zewnętrzne oraz dobrać odpowiedni układ technologiczny.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju IGR2A_K03, IGR2A_K04 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni układ technologiczny w celu eksploatacji złóż węgla brunatnego IGR2A_W04, IGR2A_U04, IGR2A_W03, IGR2A_U05 Execution of a project,
Project,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi wykonać projekt kopalni odkrywkowej eksploatującej węgiel brunatny (zaprojektowanie wkopu udostępniającego oraz pochylni transportowych) IGR2A_W04, IGR2A_U04, IGR2A_W03, IGR2A_U05 Execution of a project,
Project,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna aktualną sytuację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. IGR2A_W04, IGR2A_W03 Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego IGR2A_W04, IGR2A_W03 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni układ technologiczny w celu eksploatacji złóż węgla brunatnego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać projekt kopalni odkrywkowej eksploatującej węgiel brunatny (zaprojektowanie wkopu udostępniającego oraz pochylni transportowych) + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna aktualną sytuację w wydobyciu węgla brunatnego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady programowania zagospodarowania złóż w kopalni węgla brunatnego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Historia i stan obecny branży węgla brunatnego w Polsce.
2. Wydobycie węgla brunatnego w Polsce i na świecie.
3. Przegląd sposobów wydobycia węgla brunatnego na świecie.
4. Roboty podstawowe i pomocnicze w kopalniach węgla brunatnego.
5. Modele technologiczne kopalń jednoodkrywkowych i wieloodkrywkowych.
6. Programowanie zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego.
7. Określenie zdolności wydobywczej kopalni. Układ wydobywcze KTZ.
8. Czynniki determinujące lokalizację wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego.
9. Technologia pracy koparek wielonaczyniowych kołowych i łańcuchowych,
10.Technologia pracy zwałowarek taśmowych.
11. Mosty przerzutowe i agregaty (koparka-zwałowarka).
12. Sposoby udostępniania złóż węgla brunatnego.
13. Urabianie selektywne. Rozwój frontów eksploatacyjnych.
14. Prowadzenie robót w warunkach zimowych.
15. Projektowanie krótkoterminowe i długoterminowe. Plan ruchu zakładu górniczego.

Project classes (15h):

1. Omówienie celu i zakresu projektu.
2. Wyznaczenie zasięgu eksploatacji złoża węgla brunatnego.
3. Obliczenie geologicznych zasobów bilansowych złoża węgla brunatnego.
4. Obliczenie wskaźników wykorzystania złoża oraz stosunku N:W.
5. Dobór technologii eksploatacji złoża.
6. Dobór maszyn podstawowych.
7. Budowa wyrobiska docelowego.
8. Budowa zwałowiska zewnętrznego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia wykładu:
- pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z tematyki wykładów,

Warunki zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu,
- ustna lub pisemna obrona projektu obejmująca zadanie projektowe.

Przewiduje się dwa terminy zaliczenia projektu:
- I termin – podstawowy
- II termin – poprawkowy

Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych zostanie obliczona na podstawie następującego algorytmu:
Ocena końcowa = P*60% + O*40%
gdzie: P – ocena z projektu, O – ocena z zaliczenia ustnego lub pisemnego

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykładu (waga 0,5) i ocena z ćwiczeń projektowych (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student powinien samodzielnie uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kasztelewicz Z., (2004). Polskie górnictwo węgla brunatnego. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”. Bełchatów-Wrocław. 2004.
2. Kasztelewicz Z., (2007). Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski. Redakcja „Górnictwo odkrywkowe”, Bogatynia-Wrocław.
3. Kasztelewicz Z.,(2012). Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
4. Kasztelewicz Z., i inni. (2010). Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowej wieloodkrywkowej kopalni Gubin-Mosty-Brody. AGH Wydawnictwa. Kraków.
5. Kozioł W., i inni., (2007). Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego, AGH.
6. Wiśniewski S., (1980). Projektowanie kopalń. Cz. I. Kopalnie odkrywkowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1980

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Kasztelewicz Z., Patyk M., (2015). Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski, Polityka Energetyczna, t. 18 z. 4, s. 45-59
 • Kasztelewicz Z., i inni., (2015). Dylematy polskiego górnictwa odkrywkowego na progu 2015 roku, Górnictwo Odkrywkowe, 56 nr 1, s. 5–16
 • Kasztelewicz Z., i inni., (2014). Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie, Przegląd Górniczy. t. 70 nr 10, s. 85–89
Additional information:

Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.