Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-206-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaje się z systemem prawnym w procedurze ocen odziaływania na środowisko z uwzględnieniem studium przypadków wybranych przedsięwzięć górniczych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska IGR2A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy IGR2A_U04, IGR2A_U02 Project
M_U002 Potrafi odnaleźć i opisać podstawowe informacje o środowisku istotne z punktu widzenia oceny oddziaływania IGR2A_U04, IGR2A_U02 Engineering project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. IGR2A_W04 Test results
M_W002 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko IGR2A_W04 Test results
M_W003 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko IGR2A_W06 Test results
M_W004 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. IGR2A_U04, IGR2A_U02 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odnaleźć i opisać podstawowe informacje o środowisku istotne z punktu widzenia oceny oddziaływania - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe definicje.
2. Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko.
3. Rodzaje przedsięwzięć – ścieżka postępowania dla uzyskania decyzji środowiskowej.
4. Właściwość organu w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
6. Indywidualna (planowanego przedsięwzięcia) ocena oddziaływania na środowisko.
7. Karta informacyjna przedsięwzięcia (zakres, wymagania).
8. Raport o oddziaływaniu na środowisko (zakres, wymagania).
9. Działania minimalizujące negatywne oddziaływania.
10. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
11. Organy opiniujące/uzgadniające w procedurze OOŚ.
12. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ.
13. Wybrane zagadnienia z KPA w procedurze OOŚ.

Project classes (15h):

1. Lokalizacja przedsięwzięcia względem Państwowego Rejestru Granic, podziału katastralnego, terenów zagrożonych osuwiskami, terenów zagrożonych powodzią, terenów zagrożonych podtopieniami, terenów zamkniętych.
2. Inwentaryzacja infrastruktury na powierzchni przewidzianego przedsięwzięcia: budynki, infrastruktura liniowa: drogi, koleje, linie energetyczne, zabytki, na podstawie danych ortofotomapy, map topograficznych, danych obiektów.
4. Inwentaryzacja terenów chronionych akustycznie.
5. Analiza rzeźby terenu z wykorzystaniem NMT oraz map sytuacyjno-wysokościowych.
6. Inwentaryzacja obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
7. Analiza warunków hydrograficznych: inwentaryzacja cieków wodnych na mapach hydrograficznych.
8. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na mapach hydrologicznych. Jednolite Części Wód Podziemnych – JCWPd Jednolite Części Wód Powierzchniowych – JCWP.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie projektu i uzyskanie pozytywnej oceny z ustnej jego obrony.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu weryfikującego efekty kształcenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanej z zaliczenia projektu oraz testu obejmującego zakres wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Publikacje Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) – http://www.gdos.gov.pl/publikacje
2. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
3. Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
4. Opaliński B., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016
5. Wilżak T.,Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Naworyta W., Oceny oddziaływania na środowisko: kilka refleksji własnych, Surowce i Maszyny Budowlane, 2016 nr 4–5, s. 72–77

Additional information:

None