Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny przepływowe w górnictwie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-208-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Module summary

Na wykładzie omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu maszyn przepływowych, którym
towarzyszą przykłady zadań rozwiązywane na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student posiada umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu stosowania maszyn przepływowych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu maszyn przepływowych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zmierzyć wartość wielkości charakteryzujących maszyny przepływowe IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi obliczyć reakcję strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. IGR2A_U06 Activity during classes,
Test,
Report
M_U003 Student potrafi dobrać maszynę przepływową do istniejącej instalacji IGR2A_U03, IGR2A_U06 Activity during classes,
Test,
Report
M_U004 Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w charakterystyce przepływowej wybranej maszyny i przewodów. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów maszyn przepływowych IGR2A_W02, IGR2A_W05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania typowych maszyn przepływowych IGR2A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student posiada wiedzę dotycząca podstawowych praw rządzących maszynami przepływowymi IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W004 Student zna mechanizmy rządzące współpracą maszyn przepływowych IGR2A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W005 Student rozumie wpływ doboru maszyn przepływowych na ekonomiczność projektowanej instalacji IGR2A_W03, IGR2A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu stosowania maszyn przepływowych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zmierzyć wartość wielkości charakteryzujących maszyny przepływowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczyć reakcję strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać maszynę przepływową do istniejącej instalacji + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w charakterystyce przepływowej wybranej maszyny i przewodów. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania typowych maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotycząca podstawowych praw rządzących maszynami przepływowymi + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna mechanizmy rządzące współpracą maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W005 Student rozumie wpływ doboru maszyn przepływowych na ekonomiczność projektowanej instalacji + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Źródła i przetwarzanie energii. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn przepływowych. Przekazywanie i przetwarzanie energii płynu. Własności aerodynamiczne profili płatów stosowanych do łopatek wentylatorów i turbin. Siła nośna, współczynnik siły nośnej, gradient siły nośnej, kąt natarcia, kąt zerowej siły nośnej, współczynnik oporu czołowego. Podział maszyn hydraulicznych. Zasada zmiany ilości ruchu w zastosowaniu do ośrodków ciągłych. Reakcja strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. Praca maszyn turbinowych – zasada działania. Wyprowadzenie podstawowego równania dla maszyn turbinowych. Potencjał i dynamiczny napór wytwarzany przez pompę. Wyróżnik szybkobieżności. Obliczanie mocy potrzebnej do napędu pompy. Charakterystyka pompy turbinowej. Charakterystyki przewodów. Równoległa i szeregowa praca pomp. Współpraca pompy z rurociągiem. Silniki wodne – koła wodne i turbiny wodne (Peltona, Francisa, Kaplana). Rodzaje przepompowni w oczyszczalniach ścieków. Wentylatory osiowe, pojęcia podstawowe. Dyfuzor i urządzenia prostujące.
Maszyny strumieniowe, turbiny wodne, wiatrowe i parowe. Pompy i dmuchawy. Strumienice. Silniki odrzutowe. Napędy strumieniowe.

Laboratory classes (15h):

Badanie wydajności sprężarki metodą napełniania zbiornika, charakterystyka wentylatora osiowego, charakterystyka wentylatora promieniowego, wyznaczanie współczynnika strat miejscowych, współpraca maszyn przepływowych połączonych równolegle, współpraca maszyn przepływowych połączonych szeregowo, charakterystyka pompy próżniowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku nieobecności studenta na wykładach wymagane jest samodzielne uzupełnienie zaległości
i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Ćwiczenia laboratoryjne:
- Student obowiązany jest wykonać i zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne wskazane przez prowadzącego zajęcia.
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Jest to również koniec możliwości odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych ze sprawdzenia przygotowania
teoretycznego do ćwiczeń, wykonania ćwiczeń oraz opracowania wyników w formie sprawozdań.
Prowadzący zajęcia może zezwolić na uzupełnienie sprawozdań oraz poprawienie negatywnych ocen z
przygotowania teoretycznego w jednym terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach
obowiązkowych:
Ćwiczenia laboratoryjne:
- Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
- Jedna nieobecność usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona na zajęciach wymaga od studenta
odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny (za zgodą prowadzącego można
odrobić na zajęciach innej grupy) lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Wszystkie wskazane przez prowadzącego zajęcia ćwiczenia należy wykonać i zaliczyć.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość mechaniki płynów.

Recommended literature and teaching resources:

Gundlach W.R., Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2008.
Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J.A., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS 1997.
Walden H., Stasiak J., Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej, Arkady Warszawa 1971.
Janiak M., Krzyżaniak G., Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska. Cz.2. Pompy, wentylatory, sprężarki. Politechnika Poznańska 1999.
Świtalski P., ABC techniki pompowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Propozycja stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych — A proposal of constant-pressure regulation of impeller pumps efficiency / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2011 R. 49 nr 2, s. 28–31.
Komputerowe wspomaganie układu regulacji energooszczędnej pracy pompy wirowej — Computer assistance provided to the regulation system of the impeller pump’s energy-efficient performance / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2011 t. 16 nr 2, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54
Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej — Pre-rotation head in shaping liquid velocity field in the vortex pump suction area / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2011 R. 71 nr 12, s. 508–511. — Bibliogr. s. 511.
Propozycja energooszczędnego sposobu regulacji pomp wirowych — The proposal of the energy-efficient way of the impeller pump regulation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77

Additional information:

W trakcie semestru niektóre zajęcia w miarę możliwości mogą odbywać się na terenie zakładów produkujących bądź użytkujących maszyny przepływowe.