Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie przedsiębiorstwami górniczymi
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-210-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Podobińska-Staniec Marta (mstaniec@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot zarządzanie przedsiębiorstwami górniczymi poszerza wiedzę studentów kierunku Górnictwo i Geologia na temat funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Activity during classes,
Scientific paper
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Scientific paper,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test
M_U002 Student potrafi prawidłowo identyfikować i analizować elementy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego spółek, holdingów i koncernów węglowych. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Activity during classes,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z planowaniem i organizowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Scientific paper,
Activity during classes,
Test,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_W002 Student ma podstawową wiedzę związaną z kierowaniem i kontrolowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Scientific paper,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo identyfikować i analizować elementy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego spółek, holdingów i koncernów węglowych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z planowaniem i organizowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę związaną z kierowaniem i kontrolowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Tematy realizowane w ramach wykładu dotyczące przedsiębiorstwa górniczego:
1. Organizacja – przedsiębiorstwo – zarządzanie;
2. System – otoczenie;
3. Strategia i struktura;
4. Pracownik – motywacja – zarządzanie zasobami ludzkimi;
5. Jakość, czas, koszt – zarządzanie jakością;
6. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.

Project classes (15h):
Proces zarządzania przedsiębiostwem opracowany na podstawie wybranego podmiotu z branży górniczej.

W ramach ćwiczeń projektowych student wybiera przedsiębiorstwo z obszaru przedsiębiorstw z branży górniczej oraz branż pokrewnych.
Na bazie otrzymanych na wykładzie informacji student prezentuje wybrany podmiot z wyszczególnieniem zadanych wytycznych. Wytyczne są prezentowane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach projektowych oraz szczegółowo omawiane na wykładach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – test z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy). Obecność na wykładach jest zalecana z uwagi na przekazywaną treść materiału.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych jest wynikiem średniej arytmetycznej otrzymanej z oceny za złożony w terminie projekt oraz z oceny za obronę wykonywanego projektu. Sposób oceny przez prowadzącego projektu prezentowany jest na pierwszych zajęciach projektowych, z wyszczególnieniem ocenianych elementów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń audytoryjnych i zaliczenia wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach – student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). W przypadku kiedy tylko jedna grupa ćwiczeniowa w danym roku obywa zajęcia sposób odrobienia nieobecności należy skonsultować z prowadzącym.
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Ricky W. Griffin:Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2009.
2. Lisiński Marek: Metody planowania strategicznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
3. Henryk Przybyła, Anna Kijewska, Zygmunt Korban, Witold Wagner: Zarządzanie
przedsiębiorstwem górniczym. Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
4.Kicki J, Wanielista K., Elementarne zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Adaptive case management – a modern way of supporting knowledge management processes in an enterprise / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ // W: Innovations in management and production engineering / ed. Ryszard Knosala. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.

2. Infrastructure changes – revitalisation of the post-mining areas and the increase of the intellectual capital of the region (local community) / Sylwia CYGAN-KORECKA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015

3. Kapitał intelektualny a restrukturyzacja przedsiębiorstw — [Intellectual capital and corporate restructuring] / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.

4. Kapitał intelektualny – wykorzystanie informacji i wiedzy w procesach logistycznych — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014

5. Reengineering of storage processes / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9).

6. Reinżynieria procesów magazynowania — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4813–4820.

7. The valuation of mineral companies using real options model — Maciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012

8. Współczesne zagrożenia i kierunki rozwoju stojące przed logistyką przedsiębiorstw — Anna WILKOSZ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane,

9. Wybrane aspekty pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie górniczym — Barbara KOWAL, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

10. Zarządzanie wiedzą w górnictwie na przykładzie systemu Get Knowledge w BHP Billiton — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 4 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.

11. Znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu modelu biznesowego współczesnego przedsiębiorstwa górniczego — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Roman MAGDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t.

12. Znaczenie wartości intelektualnej w przedsiębiorstwach zobrazowane na przykładzie dwóch wybranych spółek węglowych — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.

Additional information:

None