Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reorganizacja kopalń podziemnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-213-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma za zadanie zapoznać studentów z procesem restrukturyzacji i likwidacji zbędnych obiektów przemysłu wydobywczego ulokowanych pod ziemią i na powierzchni. Prezentuje skutki źle zlikwidowanych obiektów zwłaszcza szybów górniczych i zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego. Przygotowuje do projektowania procesów likwidacyjnych z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwłaszcza w przypadku występujących zagrożeń naturalnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym prace projektowe oraz prace likwidacyjne. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Test results
M_K002 Student ma świadomość na czym polega skuteczna współpraca z władzami zwierzchnimi koncernu wydobywczego, nadzorem górniczym i władzami samorządu terytorialnego w celu uzyskania odpowiednich decyzji i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie likwidacji zakładu górniczego IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Test results
Skills: he can
M_U001 Potrafi opracować w zarysie podstawowe dokumenty likwidacji kopalni to jest: Program likwidacji, plan ruchu likwidowanej kopalni, projekt koncepcyjny, dokumentacje techniczną i technologiczną i kosztorys procesu likwidacji. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project,
Execution of a project,
Test results
M_U002 Potrafi zaprojektować technologie likwidacji wyrobisk podziemnych w szczególności szybów górniczych wraz z urządzeniami gwarantującymi bezpieczeństwo w czasie i po likwidacji kopalni. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o strukturze kopalni podziemnej oraz zasadami jej funkcjonowania to jest: sposobie przewietrzania, systemach zwalczania zagrożeń, zasad organizacji procesu wydobywczego, podstawowych urządzeń transportu poziomego i pionowego IGR2A_W06, IGR2A_W02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project,
Execution of a project,
Test results
M_W002 Student zna powody likwidacji kopalni, zna całe otoczenie prawne procesu likwidacji kopalni oraz zna ogólną treść dokumentów jakie należy opracować w związku z likwidacją zakładu górniczego. IGR2A_W06 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project,
Execution of a project,
Test results
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu podstawowego wyposażenia technicznego i zainstalowanych urządzeń kopalnianych we wszystkich branżach projektowych (górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i sanitarnej). Zna sposoby likwidacji wyrobisk podziemnych poziomych, pionowych i nachylonych oraz ma wiedzę dotycząca oddziaływania likwidowanej kopalni na środowisko podziemne i na powierzchni. IGR2A_W06, IGR2A_W02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Project,
Execution of a project,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym prace projektowe oraz prace likwidacyjne. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość na czym polega skuteczna współpraca z władzami zwierzchnimi koncernu wydobywczego, nadzorem górniczym i władzami samorządu terytorialnego w celu uzyskania odpowiednich decyzji i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie likwidacji zakładu górniczego + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować w zarysie podstawowe dokumenty likwidacji kopalni to jest: Program likwidacji, plan ruchu likwidowanej kopalni, projekt koncepcyjny, dokumentacje techniczną i technologiczną i kosztorys procesu likwidacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować technologie likwidacji wyrobisk podziemnych w szczególności szybów górniczych wraz z urządzeniami gwarantującymi bezpieczeństwo w czasie i po likwidacji kopalni. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o strukturze kopalni podziemnej oraz zasadami jej funkcjonowania to jest: sposobie przewietrzania, systemach zwalczania zagrożeń, zasad organizacji procesu wydobywczego, podstawowych urządzeń transportu poziomego i pionowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna powody likwidacji kopalni, zna całe otoczenie prawne procesu likwidacji kopalni oraz zna ogólną treść dokumentów jakie należy opracować w związku z likwidacją zakładu górniczego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu podstawowego wyposażenia technicznego i zainstalowanych urządzeń kopalnianych we wszystkich branżach projektowych (górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i sanitarnej). Zna sposoby likwidacji wyrobisk podziemnych poziomych, pionowych i nachylonych oraz ma wiedzę dotycząca oddziaływania likwidowanej kopalni na środowisko podziemne i na powierzchni. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe przyczyny likwidacji kopalni. Przykłady zagrożeń wynikających z nieprawidłowej likwidacji kopalni. (2 godz.)
2. Podstawy formalno prawne likwidacji kopalni, (2 godz.)
3. Wymagane dokumenty i uzgodnienia: (2 godz.)
4. Projekt koncepcyjny likwidacji kopalni (metody likwidacji) (2 godz.)
5. Projekt techniczno-technologiczny likwidacji szybu (3 godz.)
6. Dokumentacja likwidacji kopalni i likwidowanych szybów (1 godz.).
7. Przykłady likwidacji kopalń (2 godz.)

Project classes (15h):

1. Pojęcia podstawowe. Elementy szybu i jego infrastruktura powierzchniowa.
Likwidacja szybów jako problem techniczny – zagrożenia – przykłady (2 godz.)
2. Metody likwidacji wyrobisk kopalni podziemnej ze szczególnym uwzględnieniem szybów pionowych. Projektowanie likwidacji szybów – wymagania formalno-prawne – decyzje. Elementy składowe projektu likwidacji szybu. (2 godz.).
3. Prace przygotowawcze. Projekty w branży mechanicznej, elektrycznej i budowlanej (2 godz.).
4. Tamy i korki w likwidowanych wyrobiskach podziemnych. Płyta zamykająca (2 godz.).
5. Likwidacja przez zasypanie – projekt kolumny zasypowej, badania skał do zasypywania szybów (3 godz.).
6. Likwidacja szybów warunkach zagrożenia metanowego. Organizacja wentylacji szybu likwidowanego, Instalacje degazacyjne (1 godz.).
7. Inne sposoby likwidacji szybu (podsadzenie mieszaninami popiołowo-wodnymi). (1 godz.).
8. Okresowa likwidacja szybu – zasypanie czy zatopienie (1 godz.).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń projektowych i wykonanych projektów obiektów koniecznych do likwidacji zakładów górniczych. Dodatkowo prowadzący sprawdza teoretyczna wiedzę studentów oraz ich przygotowanie do ćwiczeń projektowych . Do oceny końcowej konieczna jest również pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
W programie modułu nie jest przewidziany egzamin końcowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, zaliczenia prac projektowych oraz oceny z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana testem lub odpowiedziami na ćwiczeniach audytoryjnych (wg informacji dodatkowych).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na laboratorium należy dorobić w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym. W szczególnych wypadkach prowadzący może zlecić wykonanie innej pracy pozwalającej na poznanie przerabianej metodyki badawczej.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu. Sekwencyjność przedmiotów nie jest wymagana.

Recommended literature and teaching resources:

1. CZAJA P. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Monografia. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011.
2. CZAJA P. Wybrane zagadnienia projektowania likwidacji szybów. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 1999.
3. DURN R. B.: The Treatment of the Disused Mine Shafts and Adits. Mining Department, National Coal Board, London 1982.
4.Poradnik techniczny – Zasady likwidacji szybów i wyrobisk przyszybowych w Kopalniach Węgla Kamiennego. GIG Katowice, 1997.
5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947. (z późn. zm.).
6. Walewski J.: Zasady projektowania kopalń. Część V. Projektowanie szybów i szybików. Wydawnictwo Sląsk. Katowice 1965.
Oraz Zestaw Norm dotyczących poszczególnych procesów projektowych i stosowanych materiałów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. CZAJA P.: Sposób likwidacji szybów a koszty. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej”. „Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Kraków 2001.
2. CZAJA P. KLICH S.: Ciśnieniowa tama wodna oddzielająca kopalnię czynną od kopalni trwale zlikwidowanej. XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu pt. Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2002. Kraków 2002.
3. CZAJA P. Poprawa stateczności kolumny zasypowej szybu przez częściową agregację korków oporowych betonem. w: „Geotechnika w budownictwie podziemnym” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław. 2003.
4. CZAJA P. Budownictwo Podziemne 2009. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4/2009
5. CZAJA P., KLICH J., KLICH S., TAJDUŚ A.: Sposób likwidacji szybu górniczego. Patent nr 200184. Warszawa 2009.
6. CZAJA P., GĄSIORCZYK A.: Wpływ sposobu likwidacji szybu na zagrożenie powierzchni w jego otoczeniu. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 2005, Rok 29 Zeszyt 3/1.
7. CZAJA P.: Regiony Górnicze po likwidacji kopalń – przykład działań w zrestrukturyzowanym regionie Asturia w Hiszpanii. Wiadomości Górnicze 4/2009.
8. Czaja P.: Ocena rozwiązań projektowych likwidacji szybów zastosowanych w restrukturyzacji polskiego górnictwa węglowego. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zeszyt 3/1. Kraków 2009. (str. 105-119).
9. CZAJA P. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Monografia. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011
10. Czaja P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 14. Likwidacja szybów i odbudowa stosunków wodnych w górotworze. Wiadomości Górnicze nr 4. Katowice 2012.
11. Czaja P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 16. Likwidacja szybów głównych Kopalni 1 Maja – ostrzeżenie i lekcja odpowiedzialności . Wiadomości Górnicze nr 6. Katowice 2012.

Additional information:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń projektowych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo kontrolę obecności.
5. Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Inne przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.