Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Specjalne technologie górnicze
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-301-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Rak Zbigniew (zrak@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera treści dotyczące specyficznych i nietypowych technologii górniczych. Moduł zawiera także najnowsze rozwiązania niektórych technologii górniczych stosowanych w górnictwie światowym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna skutki zagrożeń górniczych i ich wpływ na bezpieczeństwo załogi oraz efekty produkcyjne zakładu górniczego IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Test,
Activity during classes
M_K002 student potrafi czytelnie przekazać informacje w zakresie podjęcia niezbędnych środków w przypadku sytuacji awarii górniczych, IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi samodzielnie dobrać lub zaprojektować systemy eksploatacji dla złoża zalegającego w nietypowych warunkach górniczo-geologicznych IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Test
M_U002 Student potrafi samodzielnie czytać mapy oraz poprawnie interpretować wszystkie informacje zawarte na nich (sposób zalegania pokładów, zaburzenia, posadowienie wyrobisk itd.) IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi identyfikować główne zagrożenia górnicze towarzyszące procesowi eksploatacji podziemnej oraz drążenia wyrobisk górniczych, potrafi jednocześnie zdefiniować podstawowe sposoby zapobiegania wystąpieniom jak i skutkom tych zagrożeń. IGR2A_W06, IGR2A_W01, IGR2A_W02 Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna podstawowe techniki monitoringu stanu górotworu oraz obudowy. Potrafi również prawidłowo oceniać wyniki pomiarów w kontekście stateczności wyrobisk górniczych. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03 Test
M_W003 Student zna podstawy odwadniania kopalń podziemnych oraz likwidacji podziemnych zbiorników wodnych. IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test
M_W004 Student posiada wiedzę w zakresie technologii przebudowy oraz likwidacji wyrobisk górniczych. IGR2A_W06, IGR2A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna skutki zagrożeń górniczych i ich wpływ na bezpieczeństwo załogi oraz efekty produkcyjne zakładu górniczego + + - - - - - - - - -
M_K002 student potrafi czytelnie przekazać informacje w zakresie podjęcia niezbędnych środków w przypadku sytuacji awarii górniczych, + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie dobrać lub zaprojektować systemy eksploatacji dla złoża zalegającego w nietypowych warunkach górniczo-geologicznych + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie czytać mapy oraz poprawnie interpretować wszystkie informacje zawarte na nich (sposób zalegania pokładów, zaburzenia, posadowienie wyrobisk itd.) + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi identyfikować główne zagrożenia górnicze towarzyszące procesowi eksploatacji podziemnej oraz drążenia wyrobisk górniczych, potrafi jednocześnie zdefiniować podstawowe sposoby zapobiegania wystąpieniom jak i skutkom tych zagrożeń. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki monitoringu stanu górotworu oraz obudowy. Potrafi również prawidłowo oceniać wyniki pomiarów w kontekście stateczności wyrobisk górniczych. + + - + - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy odwadniania kopalń podziemnych oraz likwidacji podziemnych zbiorników wodnych. + + - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę w zakresie technologii przebudowy oraz likwidacji wyrobisk górniczych. + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (15h):

1. Technologie wzmacniania obudowy wyrobisk korytarzowych.
2. Iniekcyjne techniki wzmacniania i uszczelniania górotworu.
3. Technologie przebudowy wyrobisk korytarzowych.
3. Drążenie wyrobisk w szczególnie trudnych warunkach górotworu.
4. Przechodzenie stref obwałów i zawałów frontem ściany wydobywczej.
5. Odwadnianie kopalń podziemnych.
6. Techniki likwidacji wyrobisk.

Auditorium classes (15h):

1. Technologie wzmacniania obudowy wyrobisk korytarzowych.
2. Iniekcyjne techniki wzmacniania i uszczelniania górotworu.
3. Technologie przebudowy wyrobisk korytarzowych.
3. Drążenie wyrobisk w szczególnie trudnych warunkach górotworu.
4. Przechodzenie stref obwałów i zawałów frontem ściany wydobywczej.
5. Odwadnianie kopalń podziemnych.
6. Techniki likwidacji wyrobisk.

Project classes (15h):

Realizacja wybranego projektu z zakresu:
1. Projekt drążenia wyrobiska w trudnych warunkach geologiczno-górniczych (zagrożenie zawałowe, przechodzenie zrobów, przechodzenie uskoku)
2. Projekt zabezpieczenia ścianą strefy zawału.
3. Projekt drążenia wyrobiska systemem Bolter Miner
4. Projekt likwidacji ściany zawłowej.
5. Projekt drążenia wyrobiska z urabianiem MW i pełną mechanizacją robót.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych (pozytywna ocena z projektu oraz ewentualnie ustnego zaliczenia projektu – odpowiedź na kilka pytań ściśle związanych z projektem) oraz ćwiczeń audytoryjnych (krótkie kolokwium pisemne 3-5 pytań)
Oddanie projektu do oceny – najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze.
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.
Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń audytoryjnych i oceny z ćwiczeń projektowych.
Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń projektowych lub audytoryjnych.
Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw z zakresu górnictwa podziemnego i techniki podziemnej eksploatacji złóż

Recommended literature and teaching resources:

1. Piechota S., Technika Podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków, 2008.
2. Piechota S., Stopyra M., Poborska – Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2009.
3. Probierz K., Strzałkowski P., Zarys Górnictwa Węgla Kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.
4. Turek M.: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwa GIG. Katowice, 2010.
5. Czasopisma krajowe: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Górnictwo i Geologia,
Budownictwo Górnicze i Tunelowe, Przegląd Górniczy, Wiadomości Górnicze, Prace GIG, Górnictwo i Geoinżynieria

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Elementy technologii wykonywania wykładki mechanicznej w świetle dotychczasowych doświadczeń — Technology of executing mechanical lagging in the light of previous experience / Zbigniew RAK, Piotr MAŁKOWSKI, Jerzy STASICA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 316–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011

2. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10

3. Maintaining of the headgate behind the exploitation face in difficult geological and mining conditions in LW “Bogdanka” Mine / Z. RAK, J. STASICA // W: International Mining Forum 2011 : new techniques and technologies in thin coal seam exploitation : 24–26 November 2011, Bogdanka, Poland / eds. Artur Dyczko, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2011. — ISBN: 978-0-415-68938-0 ; ISBN10: 0-415-68938-4. — S. 233–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

4. Metody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany — Methods and effects of strengthening the support of longwall’s gate in order to maintain it after exploitation front of the longwall / Marcin Cholewa, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 27–38. — Bibliogr. s. 38

5. [Nowoczesne technologie utrzymywania wyrobisk za frontem ściany na przykładzie wybranych polskich kopalń węgla kamiennego] — The modern technologies of the main gates maintenance behind the longwall face in the examples of chosen Polish hard coal mines / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // W: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2014 : sborník příspěvků 19. mezinárodního semináře : 27.–28.2.2014 = Reinforcement, sealing and anchoring of rock massif and building structures 2014 : the proceedings of the 19\textsuperscript{th} international seminary / Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. — Ostrava : [s. n.], 2014. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-248-3331-6. — S. 151–161. — Annot.

6. Utrzymanie chodnika podścianowego za frontem eksploatacji w trudnych warunkach górniczo-geologicznych w Kopalni LW „Bogdanka” S. A. — [Maintaining of the headgate behind the exploitation face in difficult geological and mining conditions in LW “Bogdanka” Mine] / Z. RAK, J. STASICA // W: International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — S. 265–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz.

7. Utrzymanie chodnika za ścianą w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.. Cz. 2, Doświadczenia ruchowe — Maintenance of road behind the longwall in difficult mining and geological conditions by example of the LW ”Bogdanka” S. A. coal mine, Pt. 2 / Zbigniew RAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 1–2, s. 43–50. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.

8. Utrzymanie wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.. Cz. 1, Przegląd technologii — Maintenance of gate roads behind the exploitation front in difficult mining and geological conditions by example of the LW ”Bogdanka” S. A. coal mine, Pt. 1 / Zbigniew RAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 1–2, s. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.

9. Utrzymanie wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.. Cz. 1, Przegląd technologii — Maintenance of gate roads behind the exploitation front in difficult mining and geological conditions by example of the LW ”Bogdanka” S. A. coal mine, Pt. 1 / Zbigniew RAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 1–2, s. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.

10. Wpływ wykładki mechanicznej na stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu chodnika przyścianowego wykonanego w słabych skałach karbońskich — Influence of mechanical lagging on state of stress around a gate drifted in weak carboniferous rocks / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew RAK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 251–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011

Additional information:

Konsultacje w zakresie realizacji projektu realizowane są w czasie ćwiczeń projektowych oraz godzin konsultacji prowadzącego. Ewentualne dodatkowe konsultacje zostaną ustalone z prowadzącym w trakcie zajęć.