Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-304-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Module summary

Udział w badaniach koła naukowego. Przygotowanie prezentacji i dyskusja na temat aktualnych problemów górnictwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U06 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U06 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. IGR2A_W05, IGR2A_W03 Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. - - - - - + - - - - -
M_W002 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 1 h
Module content
Seminar classes (15h):

Zajęcia polegają na dyskusjach moderowanych przez prowadzącego na tematy przygotowywane przez studentów i przedstawiane w formie prezentacji. Zakres tematyki może być związany z tematyką prac dyplomowych bądź innych rozwiązań nietypowych i innowacyjnych. Ważnym elementem zajęć seminaryjnych bywają spotkania z doświadczonymi inżynierami praktykami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywnoś w kole nakujkowym i na zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

0,5 x ocena z prezentacji przedstawionej na seminarium + 0,5 x z ktywności w kole naukowym

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenie z prowadzącym lub odrobienie zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prac dyplomowa w trakcie realizacji

Recommended literature and teaching resources:

1.Czasopisma z zakresu górnictwa (aktualne publikacje na temat technologii stosowanych w górnictwie):
a) Przegląd Górniczy
b) Wiadomości Górnicze
c) Maszyny Górnicze
d) Gosporrka Surowcami Mineralnymi
e) Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
f) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
g) Coal Geology
2.Materiały udostepnione przez zakłady górnicze, projekty techniczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych: XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii: 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. – [Kraków]: AKnet, cop. 2018. – S. 42–43
2. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Archives of Mining Sciences, – 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918.
3. Chromik M., Korzeniowski W.: Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych. Quo vadis sal: sól skarbem Kujaw i Wielkopolski: XIII Międzynarodowe Sympozjum Solne: Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018.
96. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Herezy Ł.: Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej: Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków, 2018. – 1 dysk optyczny, Adobe Reader; napęd CD-ROM.
4. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Gądek A., Misiak R.: Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103, s. 91-102.
5. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Krzysztof Skrzypkowski.: Koncepcja odzysku odpadów z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w technologii wypełniania wyrobisk samozestalającymi się mieszaninami w Kopalni Soli “Kłodawa”. Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001. – 2018 vol. 63 no. 3.
6. Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Zdalny, nieelektryczny wskaźnik WK-2/8 wartości siły obciążającej kotew w wyrobisku górniczym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103.

Additional information:

Student w razie nieobecności, może odrobić zajęcia z inną grupą, pod warunkiem, że liczba osób nie przekracza dopuszczalnego limitu na ćwiczeniach audytoryjnych. Istnieje również możliwość odrobienia zajęć, poprzez zadaną pracę pisemną lub prezentację.