Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
M.Sc. thesis
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-305-GP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Underground mining
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Module summary

Praca dyplomowa badawcza, projektowa lub analityczna oparta na przeglądzie literaturowym. Podejmowane zagadnienie dotyczy aktualnych problemów opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Case study,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02 Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. IGR2A_U03, IGR2A_W02 Scientific paper,
Case study
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 541 h
Module ECTS credits 20 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 h
Realization of independently performed tasks 170 h
Contact hours 1 h
Inne 300 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obrona pracy dyplomowej w terminach wynikających z regulaminu studiów.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Zgodnie z aktualnymi zasadami obron prac magisterskich obowiązujących na Uczelni/Wydziale

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem studiów i organizacją roku akademickiego

Prerequisites and additional requirements:

Odbycie praktyki dyplomowej

Recommended literature and teaching resources:

1.Czasopisma z zakresu górnictwa (aktualne publikacje na temat technologii stosowanych w górnictwie):
a) Przegląd Górniczy
b) Wiadomości Górnicze
c) Maszyny Górnicze
d) Gospodarka Surowcami Mineralnymi
e) Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
f) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
g) Coal Geology
2.Materiały udostepnione przez zakłady górnicze, projekty techniczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych: XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii: 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. – [Kraków]: AKnet, cop. 2018. – S. 42–43
2. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Archives of Mining Sciences, – 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918.
3. Chromik M., Korzeniowski W.: Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych. Quo vadis sal: sól skarbem Kujaw i Wielkopolski: XIII Międzynarodowe Sympozjum Solne: Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018.
96. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Herezy Ł.: Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej: Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków, 2018. – 1 dysk optyczny, Adobe Reader; napęd CD-ROM.
4. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Gądek A., Misiak R.: Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103, s. 91-102.
5. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Krzysztof Skrzypkowski.: Koncepcja odzysku odpadów z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w technologii wypełniania wyrobisk samozestalającymi się mieszaninami w Kopalni Soli “Kłodawa”. Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001. – 2018 vol. 63 no. 3.
6. Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Zdalny, nieelektryczny wskaźnik WK-2/8 wartości siły obciążającej kotew w wyrobisku górniczym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103.

Additional information:

None