Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Work safety and ergonomy
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-207-ME-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Engineering
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student knows the laws and labor protection, knows the hazards that may exist at the workplace IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Test results
Skills: he can
M_U001 The student can name hazards that may exist in the workplace IGR2A_U05, IGR2A_U03 Activity during classes,
Test results
M_U002 The student knows how to perform simple measurements of harmful factors at the workplace IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Activity during classes,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student has a basic knowledge of rules of health and safety at work and knows the rules of safe handling of hazardous factors IGR2A_W04, IGR2A_W01 Activity during classes,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student knows the laws and labor protection, knows the hazards that may exist at the workplace + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 The student can name hazards that may exist in the workplace + - + - - - - - - - -
M_U002 The student knows how to perform simple measurements of harmful factors at the workplace + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has a basic knowledge of rules of health and safety at work and knows the rules of safe handling of hazardous factors + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks -2 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Security: basic concepts, work culture, prevention
2. The law obligations of the employer and the employee
3. Hazards in the work environment: identification and criteria for the distribution, analysis and evaluation of factors dangerous, harmful and annoying
4. Accidents at work: types of accidents, classification and causes, statistics, accident rates, the economic impact of accidents.
5. Documentation Accident
6. Occupational diseases
7. Occupational hazard
8. Ergonomics as an interdisciplinary science: aims and tasks, model, history of development and prospects.
9. Man – machine – environment: the role of the human senses, physical work, and physiological costs
10. Means of individual and collective: Protective clothing and working, characteristics and methods for labeling
11. Managing work safety: systems, models, economics, development of safety culture and the role of employers
12. Resuscitation, prevention, emergency phones, medical, evacuation in case of fire
13. The organization and working methods of security services

Laboratory classes (15h):

Topics of laboratory
1. The microclimate
2. Gases in the air
3. Dust
4. Noise
5. Lighting
6. Explosions
7. Vibrations

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

The final grade is an average of the ratings lectures and laboratory exercises

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Attendance at the first lecture where are presented details of classes

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; “Bezpieczna kopalnia” Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. D. Koradecka “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – CIOP, Warszawa 1997
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2009
5. B. Wagner; “Kodeks pracy 2011 – komentarz” – ODDK, Gdańsk, 2011
6. M. Wykowska; “Ergonamia”, Wyd. AGH, Kraków 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

If the student is not in the lab it works out with another group. If the teacher agrees that the student can perform developing in writing.
Completion of the course is a test of lectures and exercises