Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rudiments of Mining
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-101-ME-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Engineering
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Module summary

Role of mining for the global economy. Geological characterisation of orebodies in relation to potential mining technology. Scope and various types of mining activity. Typical mining equipment and their application. Mininig and natural threats associating thje technology. Examples of different mines ideas.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Test
M_K002 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation in the conditions of natural hazards. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Report,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 The student can describe and interpret mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U02 Activity during classes,
Test
M_U002 The student is able to perform the project of deposit exploitation. IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate support system. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Project,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation. + - - + - - - - - - -
M_K002 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation in the conditions of natural hazards. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 The student can describe and interpret mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. + - - + - - - - - - -
M_U002 The student is able to perform the project of deposit exploitation. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. + - - + - - - - - - -
M_W002 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate support system. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Raw minerals in ecosystem, classification according to industrial demand.
Rock and rock-mass properties influencing selection of underground technology.
Geological and geometrical parameters of mineral deposits and their role for technology.
Geological reserves, classification, cut-off grade.
Cutting, excavating, winning and drilling techniques utilized underground.
Types and use of underground excavations, roof support, lining and einforcement methods.
Models of underground mines, infrastructure.
Back filling technologies.
Natural threats and prophylactics, environmental impact.
Underground space for civil utilization.

Project classes (15h):

An example of development of the regular orebody. Determination of the main technological parameters of the deposit exploitation (eg. resources, daily output and progress, the number of the indicative roof, surface deformation indexes) and choice of the equipment in longwall panel caving in particular shearer loader, armoured face conveyor and powered roof support.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Examination after positive pass of the project.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

The final grade is a weighted average rating of the exam (weight 0.6) and classes (weight 0.4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Late project or individual consulting.

Prerequisites and additional requirements:

Fundamentals of geology

Recommended literature and teaching resources:

1. Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2008.
2. Hustrulid W.A., Bullock R.L.:Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies, SME 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Korzeniowski W.: Evaluation of state of underground gateroads and rooms based on empirical research methods. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2006.
2. Korzeniowski W., Skrzypkowski K.: Comparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling. Polish Mining Review, 4/2012.
3. Korzeniowski W., Skrzypkowski K.: Laboratory method for evaluating the characteristics of expansion rock bolts subjected to axial tension. Archives of Mining Sciences, 2015, vol. 60 no. 1, s. 209–224.

Additional information:

The absence of the classes can be made up for by performing additional tasks.