Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Resource Geology
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-102-PS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mineral processing
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat powstawania, rozmieszczenia i charakterystyki wybranych złóż surowców mineralnych oraz nabywa umiejętności rozpoznawania wybranych minerałów kruszcowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi opisać zakwalifikować i podać genezę minerałów i skał związanych z wystąpieniami złóż surowców mineralnych IGR2A_U06, IGR2A_U05 Test
M_U002 Student umie rozpoznać podstawowe typy genetyczne rud i występujących w nich minerałów IGR2A_U02, IGR2A_W01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetyczne złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż IGR2A_W01 Test
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych IGR2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi opisać zakwalifikować i podać genezę minerałów i skał związanych z wystąpieniami złóż surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie rozpoznać podstawowe typy genetyczne rud i występujących w nich minerałów - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetyczne złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
Wykłady

Wiadomości na temat geologicznych warunków występowania złóż surowców mineralnych, pozycji geotektonicznej, formy i budowy złóż surowców mineralnych, fizycznych własności surowców mineralnych.
Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych.
Procesy warunkujące formowanie się złóż surowców mineralnych. Wybrane złoża surowców mineralnych z Polski i ze świata.

Auditorium classes (15h):
Ćwiczenia audytoryjne

Mineralogia skał występujących w złożach surowców mineralnych. Identyfikacja makroskopowa minerałów rudnych, rozpoznawanie skał budujących złoża kopalin użytecznych, wiadomości ogólne na temat występowania złóż surowców mineralnych na obszarze Polski. Ocena jakościowa i wybranych typów kopalin.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne:
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów teoretycznych i z praktycznego rozpoznawania minerałów kruszcowych.
Sposób ustalania oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych:
ocena z I kolokwium 0.4 + ocena z II kolokwium *0.4 + ocena z kolokwium praktycznego0,2

W przypadku otrzymania oceny negatywnej, kolokwium poprawkowe odbywa się na końcu semestru, w przypadku otrzymania ocen negatywnych z obu kolokwiów teoretycznych student pisze jedno kolokwium poprawkowe na końcu semestru. Studentowi przysługują 2 terminy kolokwium poprawkowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * kolokwium z wykładów + 0,5 * ocena z zajęć audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych, student każdorazowo kontaktuje się z prowadzącym zajęcia w celu omówienia sposobu i trybu wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

• umiejętność makroskopowego rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych
• umiejętność makroskopowego rozpoznawanie typów skał

Recommended literature and teaching resources:

1. Smirnoff W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych
2. Eckstrand O.R., Sinclair W.D., Thorpe R.I., (1995) – Geology of Canadian Mineral Deposit Types

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A. Wodzicki, A. Piestrzyński – An ore genetic model for the Lubin-Sieroszowice mining district, Poland. Mineral. Deposita v.29/1, 30-43 1994.
A.Piestrzyński, S.Th. Schmidt, H. Franco, 1994: Pd-minerals in the Sto. Tomas II porphyry copper deposit, Tuba, Benguet, Philippines. Mineral. Polon. 25/2, 21-31.
J. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, W. ZYGO – Geology of Cu−Mo Sierra Gorda deposit, North Chile // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143
J. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, NGUYEN D. Ch., L. K. Phon, D. V. Hao – IOCG Sin-Quyen deposit, LaoCai, N-Vietnam / // In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. Society for Geology Applied to Mineral Deposits
K. Foltyn, A. PIESTRZYŃSKI Changes in mineralogy and precious metals content in the Morrison deposit, Sudbury // In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada

Additional information:

None