Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemical methods of beneficiation
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-110-PS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mineral processing
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Młynarczykowska Anna (mindziu@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Student/tka uzyskuje informacje o chemicznych metodach wzbogacania surowców kopalnych (energetycznych, rud polimetalicznych), metodach i technikach ługowania składników użytecznych z odpadów po zasadniczych procesach wzbogacania surowców.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadomy wpływu inżynierskiej działalności górniczej na jakość środowiska naturalnego IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Participation in a discussion,
Case study
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Participation in a discussion,
Case study
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zarówno zasobami środowiska jak i unieszkodliwianiem odpadów przez ich przetworzenie IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04 Participation in a discussion,
Case study,
Oral answer
M_K004 Student ma świadomość jak ważne i cenne m.in.dla przemysłu wydobywczego mogą być metody chemicznego wzbogacania przeprowadzane z wykorzystaniem najefektywniejszych odczynników ługujących z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko całego procesu IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04
M_K005 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako koniecznego elementu inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje IGR2A_K01, IGR2A_K04 Participation in a discussion,
Case study
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonywać doświadczenia zgodnie z przepisami BHP i zasadami pracy w laboratorium fizykochemiczce i biotechnologicznych Report
M_U002 Student potrafi dokonać charakterystyki czynników ługujących zależnie od ich charakteru chemicznego oraz przeznaczenia procesie ługowania metali z rud i odpadów w skali przemysłowej Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi przeprowadzić badania procesu chemicznego ługowania metali z rud. Execution of laboratory classes
M_U004 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i naukowym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów IGR2A_U05, IGR2A_U04 Report
M_U005 Student potrafi przygotować niezbędne narzędzia, materiały do realizacji wytyczonego zadania (przygotować stanowisko doświadczalne) IGR2A_U05, IGR2A_U06 Execution of laboratory classes
M_U006 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń IGR2A_U05 Execution of laboratory classes,
Report
M_U007 Student potrafi zgromadzić i we właściwy sposób zaprezentować zgromadzone wyniki doświadczalne IGR2A_U05 Execution of laboratory classes,
Case study,
Report
M_U008 Student potrafi samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U04 Completion of laboratory classes,
Report
M_U009 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny efektywności przeprowadzonych analiz Participation in a discussion,
Case study,
Report,
Oral answer
M_U010 Student potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń z uwzględnieniem właściwej kolejności zawartych w nim informacji IGR2A_U05, IGR2A_U04 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna chemia środowiska z elementami analityki chemicznej, matematyki oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich IGR2A_W01 Execution of exercises
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska naturalnego w uwzględnieniem procesów geologicznych IGR2A_W01, IGR2A_W02 Execution of laboratory classes
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania surowcami mineralnymi i odpadami z procesów górniczych IGR2A_W03, IGR2A_W02 Participation in a discussion
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami powstałymi z działalności górniczej IGR2A_W03, IGR2A_W02 Completion of laboratory classes
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych IGR2A_W03 Completion of laboratory classes
M_W006 Student zna przepisy i rozporządzenia i regulujące prawne dotyczące gospodarowania zasobami wód oraz surowców mineralnych IGR2A_W04, IGR2A_W05 Report
M_W007 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi IGR2A_W04, IGR2A_W05 Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadomy wpływu inżynierskiej działalności górniczej na jakość środowiska naturalnego + - + - - - - - - - -
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych + - + - - - - - - - -
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zarówno zasobami środowiska jak i unieszkodliwianiem odpadów przez ich przetworzenie + - - - - - - - - - -
M_K004 Student ma świadomość jak ważne i cenne m.in.dla przemysłu wydobywczego mogą być metody chemicznego wzbogacania przeprowadzane z wykorzystaniem najefektywniejszych odczynników ługujących z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko całego procesu + - + - - - - - - - -
M_K005 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako koniecznego elementu inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywać doświadczenia zgodnie z przepisami BHP i zasadami pracy w laboratorium fizykochemiczce i biotechnologicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać charakterystyki czynników ługujących zależnie od ich charakteru chemicznego oraz przeznaczenia procesie ługowania metali z rud i odpadów w skali przemysłowej - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić badania procesu chemicznego ługowania metali z rud. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i naukowym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów - - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi przygotować niezbędne narzędzia, materiały do realizacji wytyczonego zadania (przygotować stanowisko doświadczalne) - - + - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń - - + - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi zgromadzić i we właściwy sposób zaprezentować zgromadzone wyniki doświadczalne - - - - - - - - - - -
M_U008 Student potrafi samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia - - - - - - - - - - -
M_U009 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny efektywności przeprowadzonych analiz - - - - - - - - - - -
M_U010 Student potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń z uwzględnieniem właściwej kolejności zawartych w nim informacji - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna chemia środowiska z elementami analityki chemicznej, matematyki oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska naturalnego w uwzględnieniem procesów geologicznych - - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania surowcami mineralnymi i odpadami z procesów górniczych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami powstałymi z działalności górniczej + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna przepisy i rozporządzenia i regulujące prawne dotyczące gospodarowania zasobami wód oraz surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_W007 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
Chemiczne metody wzbogacania 1.Metodyka chemicznej przeróbki surowców mineralnych. Rozpuszczalniki stosowane w przeróbce chemicznej. Kinetyka procesów rozpuszczania minerałów. Zjawiska zakłócające proces chemicznego ługowania – 2 godz.

2.Zachowanie się jonów siarczkowych w procesie ługowania minerałów siarczkowych. Ługowanie chemiczne minerałów zawierających tlenki i węglany miedzi. Ługowanie in situ – 2 godz.
3.Metodyka i schematy chemicznej przeróbki rud miedzi. Chemiczna przeróbka
koncentratów flotacyjnych miedzi –ługowanie kwaśne, amoniakalne i solami – 2 godz. 4.Ługowanie miedzi z odpadów – 0,5 godz. 5.Fizykochemiczne metody wzbogacania rud polimetalicznych w warunkach polskich na tle metod stosowanych w świecie – 2 godz.
6.Metody przeróbki wybranych surowców mineralnych (wanad, wolfram, lateryty, metoda INCO, Akita Zink Process) – 1 godz.
8.Chemiczne ługowanie niklu ze złomu akumulatorów niklowo-kadmowych. Chemiczne metody odzysku ze zużytych katalizatorów kobaltu, molibdenu, niklu, vanadu i glinu – 1 godz.
9.Technologie przeróbki szlamów elektrolitycznych w celu odzyskania Ag, Au, Ni, Pb, platynowców. Metody odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów procesu octafinig na drodze chemicznej – 1 godz.
10.Procesy ekstrakcji z roztworu wyługowanych jonów metali. Metody otrzymywania metali po procesie ługowania (ekstrakcja, strącanie osadów, redukcja wodorem, proces elektrolizy) –1godz.
11.Urządzenia stosowane w procesach wzbogacania chemicznego – 1 godz.
12. Najnowsze techniki chemicznego wzbogacania na świecie-studium przypadków-2 godz.

Laboratory classes (15h):
Chemiczne metody wzbogacania-ćwiczenia laboratoryjne

1.Ługowanie chemiczne miedzi z rud, koncentratów flotacyjnych i odpadów przy użyciu różnych czynników ługujących, określenie wpływ u stężenia i czasu na proces ługowania oraz ilościowe oznaczanie miedzi metodami analitycznymi wraz z analizą efektywności procesu – 6 godz.
2.Ługowanie cynku/ ołowiu z koncentratu flotacyjnego z uwzględnieniem od zmiennych parametrów wpływających na proces i ilościowa analiza próbek z wykorzystaniem metod elektrochemicznych oraz ocena skuteczności procesu – 6 godz.
3.Wykorzystanie procesu cementacji do określania chemicznej aktywności pierwiastków w różnych środowiskach reakcyjnych – 2 godz.
4.Pisemna weryfikacja zdobytych wiadomości – 1 godz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych w pierwszym terminie jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdania
2.Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych z uwzględnieniem zajęć odrobionych lub usprawiedliwionych nieobecności (z zastrzeżeniem warunku klasyfikacji Studenta/ki)
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium sprawdzającego, z zagadnień realizowanych w postaci doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie na ocenę pozytywną obydwu sprawdzianów pisemnych.
4. I termin poprawkowy dotyczy powtórnego zaliczania kolokwium nie zaliczonego w terminie poprzednim i jest realizowany w okresie sesji egzaminacyjnej w uzgodnionym ze Studentami czasie.
5. II termin poprawkowy jest realizowany w sesji poprawkowej z terminie uzgodnionym ze Studentami

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych poszczególnych form zajęć (laboratoium, wykład).Premiowana w ramach zaliczenia jest aktywność w dyskusji podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba,przypadek losowy)zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia jeśli tylko istnieje taka możliwość.
Nieobecność na 50% zajęć laboratoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzanie tego typu zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Student powiem posiadać zaliczone moduły ze studiów I stopnia: chemia, matematyka, a także posiadać wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego i odkrywkowego,przeróbki surowców mineralnych, metod wzbogacania surowców, ochrony środowiska. Dopuszczalne są maksymalnie trzy terminy zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa 1.J. Drzymała: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2007 2.E. Małysa i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z flotacji. Wyd. drugie. Wyd. AGH, Kraków 1981 3.Surowce metaliczne Cynk i Ołów, Surowce mineralne Polski – pod red. R. Neya, Wyd. Centrum PPPGSMiE PAN 1997 4.Surowce metaliczne miedź i srebro, Surowce mineralne Polski – pod red. R. Neya, Wyd. Centrum PPPGSMiE PAN 1997 5.Hydrometalurgia siarczkowych surowców miedzi – VIII Seminarium, Lubin, czerwiec 2003 6.Współczesne problemy przeróbki rud miedzi w Polsce. Seminarium naukowe, Polkowice listopad 2000 7.Produkcja metali szlachetnych. Mat. Konferencyjne. Głogów 1996 8.W. Bukiej, J. Nowakowski: Badanie nad odzyskiem platyny z odpadowych materiałów elektronicznych. Rudy i Metale 1998, nr1 9.J. Włodyka: Otrzymywanie koncentratu platynowego ze zużytych katalizatorów procesu octafining, Rudy Metale 1998 nr 8 10.W. Riesenkampf: Perspektywy rozwoju hydrometalurgii cynku w Polsce, Rudy i Metale 1994 nr 4 11.J. Molenda: Technologia chemiczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997. 12.Marciniak-Kowalska J., Konopka E., Wzbogacanie chemiczne kopalin, skrypt AGH, Kraków 1982 13.Łętowska F., Podstawy hydrometalurgii, Warszawa 1975 14.E. Klimiuk i in.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. PWN, Warszawa 2003 15.Wł. Kunicki-Goldfinger : Życie bakterii. Wyd. PWN, Warszawa 2008 16.Z. Libusz i in.: Mikrobiologia techniczna. T 1 i 2. Wyd. PWN, Warszawa 2007 17.M. Błaszczyk : Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wyd. PWN, Warszawa 2007 18.J. Mrozowska i in.: Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 19.A.Grabińska-Łoniewska i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1999 Literatura uzupełniająca: 1.Hermanowicz W., i inni, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydawnctwo ARKADY, Warszawa 1999 2.Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1997 3.Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 1992 4.T. Lipiec, Z. S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996 5.J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 1985 6.Czasopisma naukowo techniczne w języku polskim i angielskim z zakresu gospodarki surowcami i biotechnologii : min. Przemysł Chemiczny, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Archiwum Górnictwa, Rocznik Ochrony Środowiska, Polish Journal of Enviromental Studies, Archives of Enviromental Pretoction

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badania procesu flotacji rudy miedzi z zastosowaniem różnych odczynników zbierających — Investigations into the copper ore flotation process using different collecting reagents / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII) Evaluation of pollutants balance in Lake Tarnobrzeskie / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr. Improvement of efficiency of sulfide minerals and coal flotation from copper ore, Pt. 3 / MARCINIAKKOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 232–236. — Bibliogr. s. 235–236, Abstr. Investigation of quality of waters from anthropogenic reservoir „Machów” – „Lake Tarnobrzeskie”, Pt. 2 / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 12301485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr. Reclamation of sulfur mine excavation preserving ecological balance / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAKKOWALSKA // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 551-558. — Bibliogr. s. 558, Abstr Reclamation of sulfur mine „Machów” excavation / Agata Dąbal, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: 14\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 3.–5.6.2010 : VŠB Ostrava, 10 / 11
Karta modułu – Chemiczne i biologiczne metody wzbogacania
Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], 2010. — ISBN: 978-80-248-2210-5. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr. Bioaccumulation of Cr(VI) ions from aqueous solutions by {\em Penicillium citrinum} — Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba {\it Penicillium citrinum} / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 1, s. 448–465. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr. Usuwanie wybranych jonów metali ciężkich z roztworów z wykorzystaniem naturalnego sorbentu — Removal of some heavy metal ions from solutions by using a natural sorbent / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Anna HOŁDA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 5, s. 672–676. — Bibliogr. s. 676 Technologie utylizacji odpadów hutniczych — [Technologies of metallurgical wastes utilisation] / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116 The investigation of lamella classification process — Badania procesu klasyfikacji w klasyfikatorze lamelowym / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 4 s. 533–560. — Bibliogr. s. 558–560, Abstr., Streszcz Zagadnienia teoretyczne i badania klasyfikacji przepływowej ziaren w klasyfikatorze lamelowym — Theoretical problems and investigations of classification process in lamella classifiers / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2004 t. 25 z. 3/2 s. 1291–1296. — Bibliogr. s. 1296. — Materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 2, Rozdrabnianie, klasyfikacja granulometryczna i wzbogacanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym — [Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 2, Investigation of coal preparation process to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering] / GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 117 s.. — Bibliogr. s. 115–117. — ISBN: 978-83-64423-14-7. — Opis częśc. wg. Okł Adjustment of technological characteristics of coal to the process requiremente of their gasification / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 22–25. —

Additional information:

brak