Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kontrola i automatyzacja procesów przeróbczych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-209-PS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mineral processing
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł pozwala opanować wiedzę z zakresu automatyzacji i sterowania procesów przeróbczych oraz kontroli jakościowej i ilościowej nadawy, półproduktów i produktów końcowych z procesów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość konieczności automatyzacji i sterowania procesów produkcyjnych z uwagi na ich efekty technologiczne i ekonomiczne IGR2A_K01, IGR2A_K04 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 potrafi projektować ogólne schematy automatyzacji procesów technologicznych przeróbki surowców mineralnych IGR2A_U05, IGR2A_U04 Test,
Project
M_U002 potrafi przy wykorzystaniu technik pomiarowych określić podstawowe właściwości fizykochemiczne surowców oraz interpretować wyniki pomiarów IGR2A_U05, IGR2A_U06 Execution of laboratory classes,
Report,
Test,
Execution of exercises
M_U003 potrafi przeprowadzić analizę wybranego schematu kontroli zakładu przeróbki surowców mineralnych IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_U004 potrafi przygotowywać reprezentatywne próbki do badań wg przyjętego schematu IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Execution of laboratory classes,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna podstawowe zagadnienia kontroli, sterowania i automatyzacji procesów przeróbki surowców mineralnych IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W002 zna metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w inżynierii mineralnej IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Test,
Activity during classes
M_W003 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców i procesów IGR2A_W04, IGR2A_W02 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W004 zna systematykę pomiarów technologicznych i techniki pobierania i przygotowania próbek IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Report,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności automatyzacji i sterowania procesów produkcyjnych z uwagi na ich efekty technologiczne i ekonomiczne + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi projektować ogólne schematy automatyzacji procesów technologicznych przeróbki surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przy wykorzystaniu technik pomiarowych określić podstawowe właściwości fizykochemiczne surowców oraz interpretować wyniki pomiarów - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić analizę wybranego schematu kontroli zakładu przeróbki surowców mineralnych - + - - - - - - - - -
M_U004 potrafi przygotowywać reprezentatywne próbki do badań wg przyjętego schematu - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zagadnienia kontroli, sterowania i automatyzacji procesów przeróbki surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_W002 zna metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w inżynierii mineralnej + + + - - - - - - - -
M_W003 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców i procesów + + - - - - - - - - -
M_W004 zna systematykę pomiarów technologicznych i techniki pobierania i przygotowania próbek + + + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe definicje kontroli procesów technologicznych. Zadania kontroli, metody kontroli, funkcje i klasyfikacja systemów kontroli.
2. Zasady oraz techniki pobierania i przygotowania próbek – normy, urządzenia do pobierania i pomniejszania próbek, schematy przygotowania próbek.
3. Analizy oraz badania laboratoryjne właściwości surowców mineralnych – analiza granulometryczna, densymetryczna, pomiary gęstości, wilgotności, powierzchni właściwej.
4. Systematyka pomiarów technologicznych. Metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane do oznaczania wybranych właściwości surowców w warunkach przemysłowych (skład chemiczny, pierwiastkowy, zawartość popiołu, itp.).
5. Schematy automatyzacji – symbole i oznaczenia wg normy PN.
6. Automatyzacja wybranych procesów przeróbczych – kontrolowane parametry, układy regulacji.
7. Kryteria i wskaźniki oceny procesów przeróbczych.
8. Komputerowe systemy sterowania zakładami przeróbczymi – systemy sterowania, wizualizacji, raportowania SCADA.

Auditorium classes (15h):

1. Wyznaczanie wielkości próbek. Określanie błędów opróbowania.
2. Analiza schematów przygotowania reprezentatywnych próbek do badań.
3. Analiza schematów automatyzacji wybranych zakładów. Zaprojektowanie schematu automatyzacji.
5. Systemy sterowania, systemy wizualizacji przykłady funkcjonowania w zakładach przeróbczych.
6. Kolokwium zaliczeniowe

Laboratory classes (15h):

1. Ocena metod uśredniania i podziału próbek.
2. Przygotowanie próbek reprezentatywnych do badań wg przyjętego schematu.
3. Określenie składu ziarnowego produktu gruboziarnistego.
4. Określenie składu ziarnowego produktu drobnoziarnistego.
5. Określenie zawartości popiołu w próbce.
6 Określenie gęstości materiału
7. Określenie składu pierwiastkowego metodą XRF.
8. Wykonanie wybranych pomiarów parametrów środowiskowych cieczy/zawiesiny.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania. Wiedza z wykładów będzie weryfikowana w formie odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach laboratoryjnych lub audytoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,5)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość procesów technologicznych przeróbki surowców mineralnych oraz wskaźników ich oceny

Recommended literature and teaching resources:

1. Trybalski K.: Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud. Wydawnictwa AGH. Kraków 2013
2. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
2. Poradnik górnika tom. V. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976
3. Cierpisz S. Parametry Jakości węgla – pomiary i sterowanie W. PŚl Gliwice 2005
4. Pod red. K. Sztaby: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki. Wyd. IGSiMiE PAN, Kraków 2003
5. Kwaśniewski J. Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania. Kraków 1999
6. Cierpisz S., Pielot J., Hwyduk A., Joostberens J.: Komputerowe modele symulacyjne przebiegu procesów wzbogacania węgla. W. PŚl Gliwice 2003
7. Mączka W., Trybalski K.: Kontrola procesów technologicznych cz. V, skr. ucz. 836 AGH, Kraków 1981

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
2.TRYBALSKI K., KĘDZIOR A., KRAWCZYKOWSKI D.: Urządzenia i metody pomiarowe uziarnienia w polskich zakładach przeróbki rud metali nieżelaznych. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2004, z. 2/1 s. 125–146
3. TRYBALSKI K., KRAWCZYKOWSKI D.: Modelowanie przemysłowego procesu mielenia rudy z wykorzystaniem energetycznych wskaźników oceny. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2006, z 3/1, s.327-346
4 KRAWCZYKOWSKI D., TRYBALSKI K.: Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnych. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2007, z 3/1, s. 279–295
5. KRAWCZYKOWSKA A., TRYBALSKI K., KRAWCZYKOWSKI D.: Zastosowanie sieci neuronowych w zagadnieniach klasyfikacji typów rud miedzi. Górnictwo i Geologia, Tom 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 27-38
6. KRAWCZYKOWSKI D., TRYBALSKI K.: Przydatność laserowych analiz uziarnienia do bilansowania produktów klasyfikacji w hydrocyklonie. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2009, z 4, s.153-168

Additional information:

None