Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-2-305-PS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mineral processing
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Module summary

Student wykorzystuje wiedzę zgromadzoną podczas całego toku studiów podczas pisania pracy dyplomowej magisterskiej. Przedstawione zasady pisania pracy pozwalają mu w sposób zwięzły i właściwy przedstawiać tezy realizowanej pracy i w sposób przejrzysty i klarowny przekazywać zawarte w niej informacje i wnioski.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Diploma thesis
M_K002 Ma świadomości celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej IGR2A_K01, IGR2A_K04 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi jasno i zrozumiale komponować i przedstawiać zawartość pracy dyplomowej IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Diploma thesis,
Scientific paper
M_U002 Potrafi znaleźć i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów przy pisaniu pracy magisterskiej IGR2A_U05 Diploma thesis
M_U003 Umie efektywnie wykorzystywać zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas pisania pracy dyplomowej IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U01 Diploma thesis
M_U004 Potrafi wykorzystywać różnorakie składowe dane do realizacji tematu pracy dyplomowej IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U02 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat tego co powinna zawierać i jak należy pisać pracę magisterską IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Diploma thesis,
Scientific paper
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej IGR2A_W05 Diploma thesis
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy dyplomowej IGR2A_W05 Diploma thesis
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru odpowiednich metod i narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomości celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi jasno i zrozumiale komponować i przedstawiać zawartość pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi znaleźć i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów przy pisaniu pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
M_U003 Umie efektywnie wykorzystywać zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas pisania pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystywać różnorakie składowe dane do realizacji tematu pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat tego co powinna zawierać i jak należy pisać pracę magisterską - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru odpowiednich metod i narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Seminar classes (30h):

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i realizowanie poszczególnych stadiów pracy dyplomowej wg wskazówek prowadzącego.
Prezentacja pracy i jej głównych założeń jest warunkiem zaliczenia

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji wykonywanej pracy magisterskiej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca indywidualna studenta wg wskazówek prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.
3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej. Przewodnik metodyczny, Radom 2000.
4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
5. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
6. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.
7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1994.
8. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
9. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
10. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
11. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
12. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy

Additional information:

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
Ocena na podstawie prezentacji postępów wykonywania pracy magisterskiej