Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodezja i kartografia górnicza
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-214-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
Module summary

Opis do 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 W czasie ćwiczeń student uczy się pracować w małych zespołach pomiarowych (geodezyjnych) IGR1A_K02 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie sporządzić znaki umowne i inne oznaczenia graficzne stosowane na mapach górniczych, rozwiązywać proste zadania metodami graficznymi i rachunkowymi IGR1A_U05, IGR1A_U02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Report,
Project
M_U002 Umie przygotować w formie pisemnej sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracować zadane projekty IGR1A_U02 Execution of exercises,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Po zrealizowaniu programu student ma znajomość podstawowych procedur pomiarowych (geodezyjnych), umiejętność prostych obliczeń oraz wizualizacji pomiarów IGR1A_U05, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Report,
Oral answer,
Activity during classes
M_W002 Po zrealizowaniu programu student powinien posiadać umiejętność czytania map górniczych i ich uzupełniania oraz rozwiązywania prostych zadań na mapach IGR1A_U05 Test results,
Execution of a project,
Test
M_W003 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, szczególnie w zakresie geodezji i kartografii oraz wyciągać wnioski z tych informacji, a także formułować i uzasadniać opinie IGR1A_W01 Execution of exercises,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 W czasie ćwiczeń student uczy się pracować w małych zespołach pomiarowych (geodezyjnych) - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie sporządzić znaki umowne i inne oznaczenia graficzne stosowane na mapach górniczych, rozwiązywać proste zadania metodami graficznymi i rachunkowymi - + - + - - - - - - -
M_U002 Umie przygotować w formie pisemnej sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracować zadane projekty - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Po zrealizowaniu programu student ma znajomość podstawowych procedur pomiarowych (geodezyjnych), umiejętność prostych obliczeń oraz wizualizacji pomiarów + + - - - - - - - - -
M_W002 Po zrealizowaniu programu student powinien posiadać umiejętność czytania map górniczych i ich uzupełniania oraz rozwiązywania prostych zadań na mapach - + - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, szczególnie w zakresie geodezji i kartografii oraz wyciągać wnioski z tych informacji, a także formułować i uzasadniać opinie + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Wprowadzenie do geodezji i kartografii górniczej.

  Definicja geodezji i jej podział, omówienie zadań geodezji górniczej.Organizacja działu mierniczo-geologicznego na kopalni. Mapa, cechy mapy. Powierzchnie odniesienia, odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych,proste obliczenia geodezyjne, skale map, znaki umowne, generalizacja kartograficzna. Mapy numeryczne.
  Pozioma osnowa geodezyjna,zasady zakładania, jej pomiar i obliczenia. Technologia satelitarna GPS. Pomiar szczegółów sytuacyjnych. Osnowa wysokościowa, niwelacja i jej rodzaje. Pomiar szczegółów wysokościowych. Tachimetria. Pomiar powierzchnii i objętości. Przekroje.Zasady teoretyczne i zastosowania fotogrametrii w geodezji i geodezji górniczej.

 2. Zadania geodezji górniczej.

  Orientacja sytuacyjna kopalń (pionowanie, przeniesienie kierunku, nawiązanie). Orientacja wysokościowa kopalń.
  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe w kopalniach. Problem przebitkowy. Pomiary deformacji górniczych i obliczenia wskaźników deformacji z pomiarów geodezyjnych. Pomiary w kopalniach odkrywkowych i otworowych.

 3. Nowe technologie stosowane w geodezji górniczej i kartografii.

  Mapy numeryczne, skaning laserowy, sondy akystyczne, GIS : podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w górnictwie.

Auditorium classes (15h):
 1. Przyrządy geodezyjne :

  teodolit, dalmierz, niwelator, odbiornik GPS . Pomiary w zespołach.

 2. Orientacja kopalni :

  pionowanie, przeniesienie kierunku, nawiązanie. Pokaz w szybie doświadczalnym

 3. Problem przebitkowy :

  zadanie kierunku poziomego i pionowego w wyrobisku górniczym

 4. Pomiar i obliczenie objętości hałdy :

  studenci mierzą metodą tachimetryczną górkę w Parku Jordana i na podstawie tych pomiarow obliczają objętość

Project classes (15h):
 1. Mapy górnicze :

  definicja, podział, cechy mapy, znaki umowne zgodnie z polskimi normami górniczymi. Czytanie map, zadania na mapach (wyznaczenie: rozciągłości i upadu pokładu oraz nachylenia pochylni). Temat domowy 1: Mapy górnicze (indywidualny dla każdego studenta). Proste obliczenia na podstawie danych odczytanych z mapy (odległość, azymut, kąt, nachylenie pochylni, pole parceli, objętość wyeksploatowanego złoża).
  Temat domowy 2: Przygotowanie danych z mapy górniczej do realizacji przebitki.

 2. Obsługa geodezyjna kopalni odkrywkowej : profil wyrobiska w kopalni odkrywkowej. Obliczenie objętość zdjętego nadkładu
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Oceny z projektów i testu instrumentalnego. Test z wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kozubski Franciszek : Miernictwo górnicze. Wydawnictwo Śląsk, Katowice
2. Geodezja górnicza. Pod redakcją J. Pieloka, Wyd. AGH., Kraków 2011.
3. Poradnik Górnika. Część 1, dział X i XI (Geodezja i Geodezja górnicza). Wydawnictwo Śląsk. Katowice
4. Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska. Rozdz. 10. Mapa górnicza. Wyd. Naukowe AGH. Kraków 2007 r.
5. Konspekty i instrukcje do zajęć.
6. Normy Górnicze dotyczące map górniczych
7. Smalcerz W. Bryk sztygarski dla podziemnych zakładów górniczych. Wydawnictwo Karbon
8. Dowolne podręczniki z Geodezji I (np. pod redakcją Belucha J., Odlanicki -Poczobutt M., Jagielski A. itp.)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach obowiązkowa. Prezentacje z wszystkich wykładów i inne pomoce dydaktyczne są wysyłane na skrzynkę internetową roku.
Zaliczenie zadanych tematów, sprawdzian wiadomości, obecność na co najmniej 12-tu zajęciach. Ocena końcowa na podstawie uzyskanego zaliczenia i obecności na wykładach. W przypadku nieobecności na wskazanych wykładach i ćwiczeniach : referat w formie pisemnej. Zaliczenia poprawkowe w ustalonych terminach lub po uzyskaniu zgody dziekana.