Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mediacje społeczne w górniczych projektach inwestycyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-710-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przygotowanie studenta do prowadzenia postępowań z udziałem społeczeństwa – inżyniera z wiedzą o gospodarce surowcami mineralnymi, wydobyciu oraz wpływie eksploatacji na środowisko.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi właściwie reagować na argumenty przeciwników inwestycji górniczych oraz na próby manipulacji opinią słuchaczy IGR1A_K01 Activity during classes
M_K002 Student potrafi właściwie reagować w sytuacji stresowej związanej z prowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa IGR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie zastosować techniki mediacji i negocjacji w postępowaniu z udziałem społeczeństwa IGR1A_U02 Activity during classes
M_U002 Student umie przedstawić argumenty przemawiające za realizacją inwestycji górniczej IGR1A_U02
M_U003 Student umie w sposób zrozumiały dla społeczności lokalnej przedstawić projekt górniczy IGR1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna źródła konfliktów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów górniczych IGR1A_W01 Activity during classes
M_W002 Student wie jakie jest zapotrzebowanie na surowce mineralne gospodarki polskie, światowej i z czego to wynika IGR1A_W01 Activity during classes
M_W003 Student zna argumenty i sposoby manipulacji wykorzystywane przez przeciwników inwestycji górniczych IGR1A_W03 Activity during classes
M_W004 Student zna przepisy z obszaru postępowanie koncesyjnego oraz planowania przestrzennego z udziałem społeczeństwa IGR1A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi właściwie reagować na argumenty przeciwników inwestycji górniczych oraz na próby manipulacji opinią słuchaczy - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi właściwie reagować w sytuacji stresowej związanej z prowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zastosować techniki mediacji i negocjacji w postępowaniu z udziałem społeczeństwa - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie przedstawić argumenty przemawiające za realizacją inwestycji górniczej - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie w sposób zrozumiały dla społeczności lokalnej przedstawić projekt górniczy - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna źródła konfliktów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów górniczych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie jest zapotrzebowanie na surowce mineralne gospodarki polskie, światowej i z czego to wynika + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna argumenty i sposoby manipulacji wykorzystywane przez przeciwników inwestycji górniczych + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna przepisy z obszaru postępowanie koncesyjnego oraz planowania przestrzennego z udziałem społeczeństwa + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Projekt górniczy jako źródło konfliktu społecznego o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym;
2. Analiza konfliktów społecznych związanych z przygotowaniem lub realizacją inwestycji górniczych;
3. Rzeczywiste zagrożenia ze strony eksploatacji górniczej będące źródłem realnych konfliktów;
4. Udział społeczeństwa w postępowaniu koncesyjnym na kanwie prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5. Analiza interesariuszy funkcjonujących w otoczeniu projektów górniczych
6. Analiza działania interesariuszy pod kątem realizacji celów i polityk w trakcie przygotowania i realizacji projektu górniczego;
7. Analiza argumentacji adwersarzy projektów górniczych – ze szczególnym uwzględnieniem tzw. organizacji ekologicznych;
8. Argumenty przemawiające za realizacją projektów górniczych kierowane do społeczności lokalnej oraz szerszego otoczenia;
9. Analiza sposobów manipulacji stosowanych przez przeciwników inwestycji, nie tylko górniczych;
10. Negocjacje w procesie przygotowania i realizacji górniczych projektów inwestycyjnych;
11. Mediacje w górniczych procesach inwestycyjnych;
12. Metody prezentowania informacji o projektach górniczych;
13. Metody prowadzenia dialogu w sytuacji emocjonalnego napięcia towarzyszącego konsultacjom społecznym, które dotyczą inwestycji górniczych.

Project classes (15h):

Przygotowanie prezentacji własnego projektu górniczego jako podstawę informacji dla interesariuszy społecznych. Należy w sposób obiektywny przedstawić niekorzyści dla otoczenia związane z realizacją projektu górniczego oraz korzyści wynikające z inwestycji. Podstawą zaliczenia jest przeprowadzenie prezentacji. W trakcie prezentacji student powinien zastosować metody poznane w trakcie zajęć wykładowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie oceny z projektu. Udział we wszystkich wykładach może stanowić podstawę do podniesienia oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza uprzednia odnosząca się do przedmiotów górniczych: projektowanie górnicze, odwadnianie, oddziaływanie na środowisko, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, planowanie przestrzenne, zagrożenia górnicze.

Recommended literature and teaching resources:

1 Mazowiecka L. (2010): Mediacje dla każdego. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2010.
2 Gmurzyńska E., Morek R. (2010): Mediacje. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2010
3 Moore W. Christopher (2012): Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa 2012
4 Nordhelle Grethe (2012): Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Fiso. Warszawa 2012.
5 Badera J (2008): Opinie i podstawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 4/4;
6 Badera J., Jaksoń M. (2011): Rola środków masowego przekazu w konfliktach społeczno-środowiskowych związanych z działalnością górnictwa, Mining Science, 132 (39);
7 Badera J. (2010): Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania złóż kruszywa mineralnego w Polsce, Mining Science 130 (37);

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Naworyta W. (2015): O konsultacjach społecznych w górniczym procesie inwestycyjnym, Węgiel Brunatny 2 (91);
2 Naworyta W. (2016): Oceny oddziaływania na środowisko. Kilka refleksji własnych, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 4-5;
3 Naworyta W. (2013): Prognoza wpływu kopalni odkrywkowej na krajobraz jako jeden z etapów oceny oddziaływania na środowisko – propozycja metody i przykład zastosowania, Przegląd Górniczy, t. 69, nr 1;
4 Naworyta W. (2014): Nowa kopalnia węgla brunatnego z zasadami ekorozwoju, Rzeczpospolita. Dodatek: Infrastruktura – Środowisko – Energia; ISSN 0208-9130. — 2014 nr 240;
5 Naworyta W. (2010): Uwarunkowania społeczne zagospodarowania złóż kopalin metodą odkrywkową, Górnictwo i Geologia XIII Nr 130, Studia i Materiały Nr 37, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej;
6 Naworyta W., Badera J. (2012): Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych dla projektowanego zagospodarowania złoża Gubin, Polityka Energetyczna, t. 15, z. 3;

Additional information:

None