Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wzbogacanie surowców a środowisko naturalne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-713-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie technik wzbogacania określonego rodzaju kopaliny z uwzględnieniem wszystkich składników: minerał użyteczny, skała płonna z wskazaniem gospodarczego wykorzystania składników użytecznych i kierunków zagospodarowania składników nieużytecznych zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie konieczność odpowiedniego podejścia inżynierskiego do konkretnej kopaliny wykorzystując jej naturalne właściwości IGR1A_K01 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników IGR1A_U03, IGR1A_U02 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student umie dobrać rodzaj i oszacować zużycie odczynników flotacyjnych w flotacji węgli kamiennych o różnym stopniu uwęglenia IGR1A_U05, IGR1A_U03 Execution of a project,
Test
M_U003 Student umie zaplanować przebieg flotacji wybranego minerału siarczkowego IGR1A_U05, IGR1A_U03 Execution of a project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesu wzbogacania grawitacyjnego IGR1A_W05, IGR1A_W01 Execution of a project,
Test
M_W002 Student zna mechanizm adsorpcji wybranych odczynników flotacyjnych na granicach faz biorących udział w procesie flotacji IGR1A_W01 Execution of a project,
Test
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych (matematyki, fizyki, chemii) oraz mineralogii, petrografii i geologii inżynierskiej potrzebną do opisu elementarnych praw i zasad w wzbogacaniu kopalin IGR1A_W01, IGR1A_W02 Execution of a project,
Activity during classes
M_W004 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu fizykochemii powierzchni minerałów zdolnych do flotacji IGR1A_W01 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W005 Student zna zakres stosowalności i wymagania podstawowych procesów wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i fizykochemicznego IGR1A_W01 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność odpowiedniego podejścia inżynierskiego do konkretnej kopaliny wykorzystując jej naturalne właściwości + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać rodzaj i oszacować zużycie odczynników flotacyjnych w flotacji węgli kamiennych o różnym stopniu uwęglenia + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie zaplanować przebieg flotacji wybranego minerału siarczkowego + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesu wzbogacania grawitacyjnego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna mechanizm adsorpcji wybranych odczynników flotacyjnych na granicach faz biorących udział w procesie flotacji + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych (matematyki, fizyki, chemii) oraz mineralogii, petrografii i geologii inżynierskiej potrzebną do opisu elementarnych praw i zasad w wzbogacaniu kopalin + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu fizykochemii powierzchni minerałów zdolnych do flotacji + - - + - - - - - - -
M_W005 Student zna zakres stosowalności i wymagania podstawowych procesów wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i fizykochemicznego + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Systematyka procesów wzbogacania. Własności grawitacyjne, magnetyczne i powierzchniowe minerałów, argumenty rozdziału. Czynniki utrudniające stosowanie fizycznych i fizykochemicznych metod rozdziału (2).
  2. Wzbogacanie grawitacyjne w osadzarkach jako metoda znana i stosowana od czasów starożytnych. Podstawy procesu, zastosowanie w kraju i na świecie różnego typu osadzarek do rozdziału surowców i odpadów(2).
  3. Zasada rozdziału w polu magnetycznym (2).
  4. Wzbogacanie fizykochemiczne. Podstawy rozdziału składników w procesie flotacji pianowej (2).
  5. Krótka charakterystyka faz biorących udział w procesie flotacji (hydrofobowość, skrajny kąt zwilżania, pienienie) (2).
  6. Flotacja minerałów na wybranym przykładzie. Adsorpcja kolektora i spieniacza na powierzchni minerału (3).
  7. Kolokwium zaliczeniowe (2)

 2. Student powinien uzyskać zaliczenie z modułu Przeróbka ogólna

Project classes (15h):

Dobór optymalnej techniki wzbogacania określonego rodzaju kopaliny (rodzaj kopaliny podaje prowadzący zajęcia dla każdego studenta) z uwzględnieniem wszystkich składników: minerał użyteczny, skała płonna z wskazaniem gospodarczego wykorzystania składników użytecznych i kierunków zagospodarowania składników nieużytecznych zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania składników w aspektach uwzględniających ochronę środowiska naturalnego w formie projektu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną z ocen z: kolokwium zaliczeniowego z wykładu x 0,5 + ocena z projektu x 0,5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien uzyskać zaliczenie z modułu: Przeróbka surowców mineralnych

Recommended literature and teaching resources:

1. Z. Blaschke, M. Brożek, E. Mokrzycki, Z. Ociepa, T. Tumidajski – Zarys technologii procesów przeróbczych.
2. J. Drzymała – Podstawy Mineralurgii.
3. W. Stępiński – Wzbogacanie grawitacyjne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Rozkład prędkości opadania ziaren w próbkach surowców mineralnych Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management, Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, 2004, t. 20 z. 3 s. 67–84
2. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Efektywność procesu rozdziału w osadzarce, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2006 R. 30 z. 3/1 s. 29–40
3. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Effect of particle shape on jig separation efficiency , Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2007 nr 41 s. 397–413
4. M. BROŻEK, A. SUROWIAK, Distribution of terminal settling velocity of spherical particles for the condition of turbulent motion, Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.], S. 310–315
5. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Argument of separation at upgrading in the JIG Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 010 vol. 55 iss. 1 s. 21–40.
6. M. BROŻEK, A. SUROWIAK, Distribution of settling velocity of irregular particles and its effect on jig separation efficiency, IMPC 2010 : “Smarter processing for the future” : XXV International Mineral Processing Congress : 6–10 September 2010, Brisbane, Australia
7. Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Comparative assessment of spearation efficiency in jigging, Physical Separation’13 : June 20–21, 2013, Falmouth, UK
8. Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold’s number, Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282.
9. Agnieszka SUROWIAK, Wpływ rozkładu gęstości ziaren na rozkład ich prędkości opadania dla wąskich klas ziarnowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management, 2014 t. 30 z. 1, s. 105–122.

Additional information:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z modułu jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną projektu.
2.Obecność na wszystkich zajęciach projektowych.
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
Nieobecność na ćwiczeniach spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba, przypadek losowy) zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia bądź w innej formie wskazanej przez prowadzącego (np. prezentacja tematyki zajęć w formie wygłoszenia referatu).
Nieobecność na 50% z projektowych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzania zajęć.
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego.
Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do zaliczenia całości modułu.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych oraz wykładu może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych.
Nie ma możliwości poprawy uzyskanej oceny pozytywnej z poszczególnych form zajęć. Obecność na wykładach (100%) może być premiowana przy wystawianiu oceny końcowej z modułu.