Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie informacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-105-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia w ramach modułu przekazują wiedzę dotyczącą korzystania z edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw programowania ilustrowane rozwiązywanymi na ćwiczeniach laboratoryjnych przykładami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej IGR1A_K01 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_K002 Student posiada umiejętność pracy zespołowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych IGR1A_K02 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. IGR1A_U06, IGR1A_U02 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem IGR1A_U06, IGR1A_U02 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych IGR1A_U06, IGR1A_U02 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. IGR1A_U06, IGR1A_U02 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i obsługi komputera. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W003 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) IGR1A_W01, IGR1A_W03 Test,
Activity during classes
M_W004 Student zna zagrożenia związane z pracą w sieci komputerowej. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Test,
Activity during classes
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. IGR1A_W03 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej - - + - - - - - - - -
M_K002 Student posiada umiejętność pracy zespołowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i obsługi komputera. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) - - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna zagrożenia związane z pracą w sieci komputerowej. - - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 16 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Laboratory classes (30h):

Przekazanie umiejętności w zakresie: wykorzystania podstawowych funkcji komputera
klasy PC i jego systemu operacyjnego; wykorzystania programu do edycji tekstu w
zakresie tworzenia, formatowania, drukowania i umieszczania w tekście obiektów oraz
tabel; użycia programu arkusza kalkulacyjnego w zakresie tworzenia, formatowania,
modyfikacji arkusza oraz użycia podstawowych funkcji matematycznych,
statystycznych i logicznych. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego.
Podstawy programowania w języku VisualBasic.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- Student obowiązany jest wykonać i zaliczyć wszystkie ćwiczenia laboratoryjne wskazane przez
prowadzącego zajęcia.
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest ostatni dzień zajęć w
danym semestrze. Jest to również koniec możliwości odrobienia ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń
laboratoryjnych ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych z wykonania zadanych ćwiczeń na
zajęciach oraz zadanych zagadnień do opracowania. Formę i tryb przedstawiania do zaliczeń
opracowań określa prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia może również zezwolić na uzupełnienie
braków oraz poprawienie negatywnych ocen z zadanych zagadnień w formie elektronicznej. Należy
zaliczyć wszystkie wskazane przez prowadzącego zagadnienia.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie oceny z laboratorium. Ocena może być podwyższona za aktywność na wykładach. Nieobecność na zajęciach należy odrobić po uzgodnieniu z prowadzącym. Nie ma możliwości
poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
- Jedna nieobecność usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona na zajęciach wymaga od studenta
odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny (za zgodą prowadzącego można
odrobić na zajęciach innej grupy) lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Cieciura Marek. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań.
Tadeusiewicz Ryszard. Podstawy informatyki.
Tadeusiewicz Ryszard. Społeczność Interrnetu.
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Windows….Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Word…. Wyd. MIKOM
Kopertowska M. Zaawansowane możliwości edytora Word…. Wyd. MIKOM
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Internetu. Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Excel…. Wyd. MIKOM
Sikorski W. Ćwiczenia z …Funkcje w Excelu. Wyd. MIKOM
Ceran K. Ćwiczenia z PowerPoint…… Wyd. MIKOM
Biolik L., Machowski J., Microsoft Visual Basic 2010 krok po kroku
Thearon W., Newsome B., Visual Basic 2010. Od podstaw

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K.W.Broda, W.Filipek: Wybór optymalnej metody całkowania numerycznego w zagadnieniach zjawiska kolmatacji. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 28, z.4 (2004), 47-54
M.Branny, K.Broda, K.Filek, W.Filipek, W.Mikołajczyk: CDF Symulation of Reverse Flow Phenomena In Declined Galleries. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, Vol.30, z3, 2006
oraz według listy publikacji zamieszczonych na stronie Biblioteki Głównej AGH (baza
http://www.bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

W przypadku dużego zaawansowania grupy zajęcia mogą być rozszerzone o nowe elementy.