Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka 1
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-202-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Grabowska-Bołd Iwona (iwona.grabowska@cern.ch)
Module summary

Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ruchów postępowego, obrotowego i drgającego. Znajomość praw powszechnego ciążenia i Keplera. Umiejętność zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania typowych zadań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań. IGR1A_K05, IGR1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. IGR1A_U02 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i współczesnej, na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych IGR1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę na temat dwoistej natury światła i materii, modelu atomu Bohra i atomu, jako źródła światła. IGR1A_W01 Activity during classes
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. IGR1A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i współczesnej, na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat dwoistej natury światła i materii, modelu atomu Bohra i atomu, jako źródła światła. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 32 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
Fizyka I

1. Ruch: pojęcie ruchu, opis ruchu – wielkości charakteryzujące ruch; klasyfikacja ruchów; układy odniesienia, zasada względności Galileusza, transformacje Galileusza.
2. Zasady dynamiki Newtona: siła jako przyczyna zmiany ruchu postępowego, masa, pęd; moment siły, jako przyczyna zmiany ruchu obrotowego, moment bezwładności, moment pędu
3. Różne rodzaje ruchów jako skutek działania sił, momentów sił i warunków początkowych – postępowy, drgający harmoniczny, obrotowy; siły pozorne
4. Związek energii i pracy – definicje, energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna – energia wiązania układu), moc
5. Zasady zachowania: energii, pędu, momentu pędu. Zderzenia sprężyste i niesprężyste.
6. Pojęcie pola sił, wielkości charakteryzujące pole – natężenie pola, potencjał pola (pola zachowawcze i nie-zachowawcze)
7. Siła grawitacji, prawa Keplera
8. Ruch drgający

Auditorium classes (15h):

Układ jednostek SI. Wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar. Zamiana jednostek miar. Podstawy rahunku wektorowego i różniczkowego.
Obliczanie położenia, przemieszczenia i drogi. Obliczanie prędkości średniej i chwilowej. Obliczanie przyspieszenia.
Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny – prostoliniowy i po okręgu.
Analiza spadku swobodnego i rzutów pionowego, poziomego i ukośnego. Zależność rozwiązania od warunków początkowych.
Zastosowanie zasad dynamiki Newtona do analizy ruchu ciał pod działaniem sił ciężkości i oporów ruchu.
Zastosowanie zasad dynamiki Newtona do analizy ruchu bryły sztywnej.
Obliczenia pracy, mocy i energii kinetycznej. Zastosowania twierdzenia o pracy i energii.
Zastosowania zasad zachowania pędu, momentu pędu i energii
Zderzenia sprężyste i niesprężyste
Kinematyka i dynamika bryły sztywnej
Ruch harmoniczny, wahadło matematyczne i fizyczne (opcjonalnie)
Prawo powszechnego ciążenia i jego zastosowania (opcjonalnie)
Prawa Keplera (opcjonalnie)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników kolokwiów cząstkowych oraz aktywności na zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów kolokwium zaliczeniowego odbywających się w czasie sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest oceną uzyskaną z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma prawo do maksimum jednej nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych. Powstałe braki student nadrabia we własnym zakresie. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student ma prawo do dodatkowego terminu w celu napisania kolokwium, które odbyło się podczas jego nieobecności. Dodatkowy termin kolokwium ustala się z prowadzącym w godzinach konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość fizyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym.
Znajomość elementów matematyki wyższej, niezbędnych do rozumienia wykładu z fizyki na
poziomie akademickim (rachunek wektorowy, różniczkowy i całkowy).

Recommended literature and teaching resources:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki;, tomy 1-4, PWN, Warszawa,
2. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
3. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki,
Pozycje 2-4 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pełna lista publikacji naukowych z fizyki dostępna jest pod linkiem:
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=find+a+Grabowska-Bold&of=hb&action_search=Search&sf=&so=d&rm=citation&rg=25&sc=1

Additional information:

None