Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
History and traditions in mining
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-205-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Burtan Zbigniew (burtan@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie z zarysem dziejów światowego kopalnictwa i historii górnictwa na ziemiach polskich, rozwojem edukacji górniczej oraz tradycjami i obyczajami górników. Treści modułu obejmują również historię powstania, rozwój i tradycje górnicze w Akademii Górniczo-Hutniczej, w tym wizytę w muzeum AGH.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski IGR1A_K05, IGR1A_K04 Test
M_K002 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego IGR1A_K05, IGR1A_K04 Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko IGR1A_U02, IGR1A_U04 Test
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca IGR1A_U02, IGR1A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie jak wydobywano i przerabiano surowce mineralne w przeszłości IGR1A_W01, IGR1A_W04 Test
M_W002 Student zna technologie stosowane w przeszłości i współcześnie w górnictwie IGR1A_W01, IGR1A_W04 Test
M_W003 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce IGR1A_W01, IGR1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia górnictwa w gospodarce Polski + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju technologicznego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić wpływ działalności górniczej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozróźnić technologie wydobycia kopalin w zależności od typu surowca + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie jak wydobywano i przerabiano surowce mineralne w przeszłości + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie stosowane w przeszłości i współcześnie w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak kształtował się rozwój górnictwa w Polsce + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Zarys dziejów światowego górnictwa: chronologia dziejów człowieka prehitorycznego (epoki kamienia, miedzi, brązu i żelaza) oraz nowożytnego (średniowiecze i renesans);
górnictwo kruszców w czasach Agricoli.
Rys historyczny górnictwa na ziemiach polskich: kalendarium i główne ośrodki górnictwa; górnictwo krzemienia, kruszców, rud metali, solne, siarki, węgla, ropy naftowej; organizacja górnictwa; rozwój techniki górniczej.
Strój i obyczaje górników: stan górniczy; gwarectwa i gwarkowie; zebrania gwareckie; zwyczaje, obyczaje i obrzędowość górnicza; ubiory robocze i galowe górników; kult św. Barbary. Legendy i wierzenia górników.
Edukacja górnicza: początki szkolnictwa górniczego w Polsce; powołanie i dzieje Akademii Górniczej w Krakowie.
Tradycje górnicze w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach oraz pozytywna ocena z kolokwium. Nieobecności na zajęciach można odrobić poprzez przygotowanie tematycznych konspektów lub prezentacji multimedialnych.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z obecności na wykładzie oraz oceny z kolokwium; dodatkowo na wysokość oceny może wpływać przygotowanie tematycznych konspektów lub prezentacji multimedialne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na wykładach (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym np. poprzez opracowanie konspektu lub prezentacji multimedialnej.

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Mazurkiewicz M.: Zarys dziejów górnictwa. Skrypty Uczelniane AGH Nr 1258, Kraków 1991.
Ziemba J.: Stromą na dół drabiną. Z tradycji polskiego górnictwa. Śląski Instytut Wydawniczy. Katowice 1983.
Praca zb. pod red. Simonides D.: Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach. Śląski Instytut Wydawniczy. Katowice 1998.
Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 1999.
Strzałkowski P. Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2005.
Bęben A.: Górnicza lampa się pali…. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2008.
Mikoś T.: Górnicze skarby przeszłości. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni. AGH Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2008.
Dziewięć dekad Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-2009. Wydawnictwo AGH. Kraków 2009.
Gierlotka S.: Historia górnictwa – technika/mechamizacja/elektryfikacja. Wyd. Śląsk. Katowice 2017.
Fudali J.: Tradycje górnicze. Wyd. SIiTG. Katowice 2017.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Burtan Z.: Profesor Witold Budryk w Katedrze Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozdział w: Gwarek Prof. Witold Budryk. Poczet Gwarków Śląskich. Zeszyt 10. Wyd. Stowarzyszenie Bractwo Gwarków. Katowice 2018.

Additional information:

- obecność na wykładach jest obowiązkowa,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium, przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium,
- na ocenę z zaliczenia może wpłynąć frekwencja na zajęciach oraz opracowanie tematycznego konspektu lub prezentacji multimedialnej.