Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-209-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
Module summary

Realizacja modułu pozwala na poznanie graficznego zapisu konstrukcji z wykorzystaniem rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego oraz zasad tworzenia dokumentacji także w oparciu o systemy CAD.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej wynikających m.in. ze zmian normalizacyjnych i wersji programów komputerowych. IGR1A_K01 Execution of exercises,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne IGR1A_U06, IGR1A_U05 Execution of exercises,
Execution of a project
M_U002 Sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe oraz złożeniowe IGR1A_U06, IGR1A_U05 Execution of exercises
M_U003 Posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania (np. AutoCAD) w obszarze grafiki 2D i 3D. IGR1A_U06, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Execution of exercises,
Execution of a project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania ( w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). IGR1A_W01, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Execution of a project
M_W002 Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu znormalizowanych elementów rysunku technicznego. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Execution of a project
M_W003 Sposób wykorzystywania programów typu CAD w grafice inżynierskiej. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej wynikających m.in. ze zmian normalizacyjnych i wersji programów komputerowych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne + - - + - - - - - - -
M_U002 Sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe oraz złożeniowe + - - + - - - - - - -
M_U003 Posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania (np. AutoCAD) w obszarze grafiki 2D i 3D. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania ( w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). + - - + - - - - - - -
M_W002 Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu znormalizowanych elementów rysunku technicznego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Sposób wykorzystywania programów typu CAD w grafice inżynierskiej. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Znormalizowane elementy rysunku technicznego; formaty arkuszy, pismo techniczne, rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie; podziałki; tabliczki rysunkowe. Techniki kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych (krzywe płaskie) z uwzględnieniem krzywych stopnia drugiego (elipsa, parabola, hiperbola).

Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane w rysunku technicznym jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich. Sposoby i zasady odwzorowania części maszynowych: rzutowanie prostokątne metodą europejską, widoki, przekroje, półwidoki, półprzekroje i kłady.

Ogólne zasady wymiarowania; zapis wymiarów; oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni – chropowatość; tolerowanie wymiarów i pasowania. Graficzne przedstawianie połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Uproszczenia rysunkowe w ich przedstawianiu. Czytanie i wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych.

Omówienie komputerowego wspomagania wykonywania rysunków technicznych (grafika 2D) przy pomocy typowego programu graficznego AutoCAD, jego środowiska pracy, podstawowych pojęć dotyczących obiektów rysunkowych 2D, układów współrzędnych, rysowania precyzyjnego, wprowadzania tekstu, kreskowania, wymiarowania, przygotowania do wydruku. Podstawy modelowania bryłowego (3D).

Project classes (30h):

Ćwiczenia projektowe polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia). Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych, prac wykonywanych na zajęciach oraz arkuszy domowych.

OK=0,3K+0,7A (Zaokrąglanie do najbliższej)

gdzie:
OK – ocena końcowa
K- średnia z arkuszy kontrolnych
A – średnia z pozostałych prac

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). W tym celu powinien skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia terminu odrabiania.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot “Geometria wykreślna”

Recommended literature and teaching resources:

1. Tadeusz Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2010
2. Kazimierz Sujecki, Jadwiga Burkiewicz.: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
3. Roman Kaczyński, Jerzy Andrzej Nowakowski, Eugeniusz Sajewicz ; Politechnika Białostocka : Grafika inżynierska. Cz. 1, Geometria wykreślna – ćwiczenia projektowe
4. Mieczysław Suseł, Krzysztof Makowski: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD
5. PN-ISO – zbiór norm dotyczących rysunku technicznego
6. Andrzej Pikoń: AutoCAD 2010 PL: pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Adaptation of the AutoCAD Computer Program to Selected Descriptive Geometry Problems (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. str. 62-70
2. A.Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Wykorzystanie graficznego programu AutoCAD do niektórych zagadnień geometrii wykreślnej dotyczących wielościanów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, Biuletyn nr 4, Gliwice 1997 r. str. 27-33
3. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni E3, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 12-18
4. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24
5. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24
6. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło : Utilization of Drawing in 3D AutoCAD R14 for Presentation of Plane Section and Intersection in the Monge Method, Proceedings of Seminars on Computional Geometry SCG’99 Kocovce October 99, Bratislava 1999, str. 67-72
7. T. Wieja, K. Pałac: Modelowanie wielościanów w rzucie środkowym z zastosowaniem programu Cabri-Geometre, Konferencja o Geometrii, Częstochowa 1999
8. K. Pałac, T.Wieja: Application of the CABRI computer program to geometrical presentations W: SCG’2004 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: November 2004, Kocovce, Roc. 13 = Vol. 13 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2004. Opis częśc. wg okł. S. 89-96. Bibliogr. s. 96
9. K. Pałac, T.Wieja: Application of the AutoCAD Program to Determination of the Solar Layers and Visualization of the Limits of Terrain Insolation W: SCG’2006 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: October [18-20], 2006, Kocovce, Roc. 15 = Vol. 15 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2006. Opis część. wg okł. S. 120-124. Bibliogr. s. 124

Additional information:

None