Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język polski w technice
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-211-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs obejmuje zasady pisowni polskiej, pracę z tekstem ogólnym i technicznym, naukę poprawnego wysławiania się, nabycie umiejętności pisania pism użytkowych i CV.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 student reprezentuje postawę człowieka wykształconego i inteligentnego IGR1A_K02, IGR1A_K05 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_K002 student jest elokwentny, dba o piękno języka ojczystego IGR1A_K03, IGR1A_K05 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_K003 student ma świadomośc potrzeby ciągłego samokształcenia IGR1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 student posiada umiejętność poprawnego wysławiania się IGR1A_U03, IGR1A_U02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 student posiada umiejętność poprawnego pisania IGR1A_U02, IGR1A_U04 Activity during classes,
Test
M_U003 student posiada umiejętność poprawnego przeliczania jednostek fizycznych IGR1A_U03, IGR1A_U04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wie, jakie są pospolite błędy językowe w słownictwie IGR1A_W02, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_U03, IGR1A_U02, IGR1A_W01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 wie, jakie są pospolite błędy językowe w piśmie IGR1A_U03, IGR1A_U02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 wie, jak bezbłędnie przeliczać jednostki fizyczne miar i wag IGR1A_K02, IGR1A_K01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W004 wie, jak poprawnie napisać tekst użytkowy IGR1A_W02, IGR1A_W01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 student reprezentuje postawę człowieka wykształconego i inteligentnego + - - - - - - - - - -
M_K002 student jest elokwentny, dba o piękno języka ojczystego + - - - - - - - - - -
M_K003 student ma świadomośc potrzeby ciągłego samokształcenia + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student posiada umiejętność poprawnego wysławiania się + - - - - - - - - - -
M_U002 student posiada umiejętność poprawnego pisania + - - - - - - - - - -
M_U003 student posiada umiejętność poprawnego przeliczania jednostek fizycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wie, jakie są pospolite błędy językowe w słownictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 wie, jakie są pospolite błędy językowe w piśmie + - - - - - - - - - -
M_W003 wie, jak bezbłędnie przeliczać jednostki fizyczne miar i wag + - - - - - - - - - -
M_W004 wie, jak poprawnie napisać tekst użytkowy + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Kryteria poprawności językowej

  Kryteria poprawności językowej
  Przydatność funkcjonalna. Zgodność z systemem. Zgodność ze zwyczajem społecznym. Etos mówcy

 2. Błędy językowe

  Błędy językowe
  Błędy gramatyczne fleksyjne i składniowe, błędy leksykalne, błędy fonetyczne, błędy frazeologiczne, błędy stylistyczne, błędy ortograficzne; błędy interpunkcyjne. Występowanie w tekstach technicznych

 3. Podstawowe zasady pisowni polskiej

  Podstawowe zasady pisowni polskiej
  Zasady ortografii. Praca z tekstem ogólnym i technicznym
  Zasady interpunkcji. Praca z tekstem ogólnym i technicznym.
  Akcent w polszczyźnie i wyrazach obcojęzycznych

 4. Skróty i skrótowce

  Skróty i skrótowce. Zasady pisowni i odmiany. Zastosowanie w tekstach technicznych

 5. Problem spolszczania nazw obcojęzycznych

  Problem spolszczania nazw obcojęzycznych. Pochodzenie wyrazów i wyrażeń. Zapożyczenia. Formy gwarowe i regionalne

 6. Jednostki w układzie SI i pozasystemowe

  Jednostki w układzie SI. Pisownia i odmiana. Przeliczanie jednostek. Jednostki fizyczne. Przeliczanie jednostek. Jednostki pozasystemowe

 7. Eufemizmy, neologizmy, eponimy, paronimy, peryfrazy

  Eufemizmy, neologizmy, eponimy, paronimy, peryfrazy.
  Synonimy i antonimy

 8. Jak poprawnie napisać?

  Jak poprawnie napisać życiorys, podanie, list motywacyjny, referat, podziękowanie, przeprosiny, opinię. Jak poprawnie napisać sprawozdanie, raport

 9. Komunikowanie interpersonalne

  Komunikowanie interpersonalne. Etykieta językowa jako składnik triady aksjologicznej: dobro – piękno – prawda. Kilka praktycznych rad. Postulaty negatywne. Zasady w komunikowaniu interpersonalnym. Zasada symetryczności zachowań grzecznościowych. Zasada solidarności z partnerem. Zasada bycia podwładnym

 10. Norma ogólnopolska a odchylenia regionalne

  Wstęp. Norma ogólnopolska a odchylenia regionalne (mazurzenie, ślązaczyzna, warsiawskie). Od czego zależy piękno i poprawność codziennych wypowiedzi? Język jako najbardziej uniwersalny i najsprawniejszy sposób porozumiewania się między ludźmi

 11. Grzeczność językowa

  Grzeczność językowa
  Zwracanie się do odbiorcy. Sposób przedstawiania się. kolejność przedstawiania. Powinności grzecznościowe mężczyzny-dżentelmena. Grzeczność niejęzykowa. Grzeczność ponadjęzykowa. Grzeczność pozajęzykowa. Zachowania powszechnie nieakceptowane

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu z wykładów. Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny. Zakres materiału do kolokwium obejmuje treści przedstawiane na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach student nadrabia samodzielnie. Na kolokwium końcowym student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Bańko M., Krajewska M.: Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN, Warszawa 1994.
Bralczyk J.: Leksykon zdań polskich, Świat Książki, Warszawa 2004.
Bralczyk J.: Leksykon nowych zdań polskich, Świat Książki, Warszawa 2005.
Derwojedowa M. (red.) Język polski – kompendium, Świat Książki, Warszawa 2005.
Doroszewski W.: O kulturę słowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1991.
Kłosińska K.: Skąd się biorą słowa, Świat Książki, Warszawa 2005.
Kochański W., Klebanowska B., Markowski A.: O dobrej i złej polszczyźnie, WP Warszawa 1987.
Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak dobrze napisać, Wyd. Horyzont, Warszawa 2002.
Podracki J. (red.) Polszczyzna płata nam figle, Wyd. RTV, Warszawa 1991.
Polański E. (red.): Nowy słownik ortograficzny, PWN, Warszawa 1996.
Wróbel H., Orzechowska A., Rokicka T.: Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, IJP PAN Kraków Sp. Wyd.-Księgarska Warszawa 1993.
Zgółkowa H.: Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Wyd. Poznańskie, Poznań 1988.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sobczyk W. Etyka ekologiczna w relacji człowiek – zwierzę. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, № 3. s. 161-168, 2004.
2. Sobczyk W. Kultura ekologiczna studiującej młodzieży ze środowisk wiejskich. Furmanek W., Walat W.: Technika – informatyka – Edukacja, Rzeszów, s. 234-237, 2004.
3. Sobczyk W., Kiełbasa W.: Znaczenie zasad etyki i norm ochrony ekologicznej. Międzynarodowa Konferencja Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu. Hradec Kralove, Czechy, s. 119-123, 2005.
4. Собчик В., Нагорнюк О.М., Роль екологічної етики у формуванні духовного світу сучасної людини. Międzynarodowa Konferencja . Użgorod, Ukraina, s. 72-76, 2007.
5. Sobczyk W.: Humanizm ekologiczny – od człowieka pierwotnego do zrównoważonego rozwoju — Ecological humanism – from primitive man to sustainable development. W: Trendy ve vzdělávání: obecné aspekty a specifika vzdělávání v informační společnosti. Olomouc, 19-20 června 2013. ISBN: 978-80-86768-52-6. s. 616–619, 2013.

Additional information:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
W wyjątkowych przypadkach część wykładów może odbywać się w formie webinarium.