Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Górnictwo odkrywkowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-213-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sołtys Anna (soltys@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć Studenci zapoznają się z ogólnymi zasadami prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową i otworową. Potrafią wykonać podstawowe mapy i obliczenia związane z zaleganiem złoża.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju IGR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi sporządzać mapy warstwicowe złoża oraz obliczać na ich podstawie objętość kopaliny i andkładu IGR1A_U02, IGR1A_U04 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi dokonać wstępnego doboru technicznego wyposażenia kopalni odkrywkowej i otworowej w zależności od urabialności złoża IGR1A_U05, IGR1A_U02 Test
M_U003 Student potrafi sporządzać przekroje oraz głębinowe wykresy zasobów IGR1A_U01, IGR1A_U05 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych technologii eksploatacji w górnictwie odkrywkowym i otworowym IGR1A_W03, IGR1A_W06 Examination
M_W002 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem odkrywkoym i otworowym IGR1A_W02, IGR1A_W04 Examination
M_W003 Srudent zna rolę i znacznie górnictwa odkrywkowego i otworowego w gospodarce narodowej i życiu człowieka IGR1A_W01 Examination,
Activity during classes
M_W004 Student zna aktualne uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji górniczej IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sporządzać mapy warstwicowe złoża oraz obliczać na ich podstawie objętość kopaliny i andkładu - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać wstępnego doboru technicznego wyposażenia kopalni odkrywkowej i otworowej w zależności od urabialności złoża - + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi sporządzać przekroje oraz głębinowe wykresy zasobów - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych technologii eksploatacji w górnictwie odkrywkowym i otworowym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem odkrywkoym i otworowym + - - + - - - - - - -
M_W003 Srudent zna rolę i znacznie górnictwa odkrywkowego i otworowego w gospodarce narodowej i życiu człowieka + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna aktualne uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji górniczej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. Rola i znaczenie górnictwa odkrywkowego w gospodarce światowej i krajowej
2. Tendencje rozwojowe górnictwa odkrywkowego i otworowego w świecie
3. Baza surowcowa i lokalizacja ważniejszych zakładów górnictwa odkrywkowego i otworowego
4. Podział kopalń odkrywkowych
5. Uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji górniczej. Klasyfikacja zasobów
6. Podstawowe pojęcia z zakresu górnictwa odkrywkowego. Model i struktura kopalni
7. Budowa wyrobiska odkrywkowego
8. Metody eksploatacji kopalin
9. Systemy i sposoby prowadzenia robót w kopalniach odkrywkowych
10. Cykl życia kopalni odkrywkowej
11. Technologie eksploatacji odkrywkowej. Podział procesu technologicznego
12. Urabialność gruntów i skał. Metody badania i określania mechanicznej urabialności skał
13. Podstawowe maszyny do urabiania, ładowania i zwałowania
14. Prace udostępniające w górnictwie odkrywkowym
15. Podstawowe sposoby urabiania koparkami jednonaczyniowymi
16. Układy KTZ
17. Podstawowe sposoby urabiania koparkami wielonaczyniowymi
18. Urabianie koparkami kompaktowymi
19. Podstawowe sposoby zwałowania zwałowarkami taśmowymi
20. Układy technologiczne do przerzutowego przemieszczania mas (systemy beztransportowe)
21. Podstawowa technologia pracy maszyn do robót ziemnych ( spycharek, zrywarek, zgarniarek)
22. Wydobywanie kopalin spod wody.
23. Wydajność i czas pracy maszyn urabiająco–ładujących. Wskaźniki oceny efektywności pracy układów wydobywczych
24. Urabianie i wydobywanie bloków skalnych. Maszyny do obróbki kamienia
25. Cechy i klasyfikacja metod otworowych eksploatacji
26. Istota eksploatacji otworowej i wymagania konstrukcji otworów przy eksploatacji siarki, soli, ługowaniu filtracyjnym rud metali i podziemnym zgazowaniu węgla

Auditorium classes (30h):

1. Analiza wybranych działów Prawa geologicznego i Górniczego
2. Interpretacja zawartości geologicznych baz danych
3. Sporządzanie map warstwicowych
4. Sporządzanie przekrojów geologicznych
5. Kryteria bilansowości złóż w odniesieniu do poszczególnych kopalin
6. Określanie granic zasobów bilansowych
7. Metody obliczania objętości zasobów i nadkładu
8. Głębinowy wykres zasobów
9. Wymiarowanie i obliczanie objętości wkopów udostępniających
10. Wymiarowanie wyrobisk odkrywkowych
11. Obliczanie strat w zasobach
12. Czytanie map górniczych
13. Dobór technicznego wyposażenia kopalni w zależności od urabialności złoża
14. Podstawowe obliczenia technologiczne w górnictwie odkrywkowym i otworowym

Project classes (15h):

Projekt udostępnienia złoża:
1. Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o koncesję na eksploatację złoża.
2. Sporządzenie map warstwicowych terenu, stropu i spągu złoża.
3. Sporządzenie przekrojów geologicznych.
4. Obliczenie zasobów kopaliny i objętości nadkładu. Głębinowy wykres zasobów.
5. Określenie bilansowości złoża.
6. Wyznaczenie miejsca udostępnienia złoża. Zaprojektowanie rozwoju wyrobiska dla pierwszych pięciu lat.
7. Dobór układu technologicznego do rodzaju kopaliny.
8. Wykonanie mapy wyrobiska udostępniającego wraz z położeniem frontów roboczych w pierwszej pięciolatce.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do egzaminu może podejść tylko osoba posiadająca pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych będzie średnią z ocen uzyskanych z kolokwiów i aktywności w czasie trwania semestru (termin podstawowy) lub kolokwium zaliczeniowe (termin poprawkowy).
Podstawą zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie i zaliczenie projektu realizowanego w ramach zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną oceny z egzaminu (E) oraz oceny z ćwiczeń audytoryjnych (A) i projektowych (P)
OK = 0,4E + 0,3A + 0,3P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student będzie miał więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Bęben A.; Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków, 2008 r.
2. Glapa J., Korzeniowski I, „Mały leksykon górnictwa odkrywkowego”, WiSzGB&K. Wrocław, 2005 r.
3. Kasztelewicz Z.; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków. 2012 r.
4. Kasztelewicz Z.; Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski, Bogatynia-Wrocław, 2007 r.
5. Korzeniowski J.I.; Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław, 2010 r.
6. Kozioł W. i inni, „Górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych, Cz. II IMBiGS, Warszawa, 1993 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Alternatywne sposoby urabiania skał w górnictwie odkrywkowym — Alternative methods of mineral excavation in open-cast mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 69–81.
 2. Analiza możliwości zastosowania koparek kompaktowych w polskich kopalniach węgla brunatnego — The analysis of possible use of compact bucket wheel excavators in Polish lignite mines / Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3/1, s. 145–155.
 3. Branża węgla brunatnego, stan obecny i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku — Brown coal mining industry, actual state and prospects for the first half of the 21\textsuperscript{st} century / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 37–44.
 4. Aktualny stan i perspektywy rozwoju wydobycia surowców skalnych w regionie małopolsko-podkarpackim — Present state and perspectives of rock mining development in Małopolska and Podkarpacie region / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 102–113.
 5. Analiza struktury wielkości powierzchni złóż surowców skalnych — [Structure analysis of the size of area for deposits rock raw materials] / Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 52–57.
 6. Analiza kosztów eksploatacji przy prowadzeniu robót strzałowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu inicjowania materiałów wybuchowych — Analysis of operating costs concerning blasting works using electronic initiation system for explosives / Józef PYRA, Bartosz Papiński // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 53–63.
 7. Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu — Comparative analysis of the muck pile fragmentation illustrated with the example of one of the dolomite open mit mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53.
Additional information:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.