Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Międzynarodowe rynki surowców mineralnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-215-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozyskuje podstawową wiedzę o funkcjonowaniu międzynarodowych rynków surowców mineralnych i poznaje zasady zabezpieczania się przed niekorzystną zmianą ceny.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o kształtowaniu się cen na rynkach międzynarodowych. IGR1A_K01 Case study
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętność zaprojektowania strategii zabezpieczającej przed niekorzystną zmianą ceny na rynkach surowców mineralnych IGR1A_U02 Test results
M_U002 Student potrafi analizować zmiany cen surowców mineralnych na międzynarodowych giełdach. IGR1A_U02 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady zawierania transakcji zabezpieczających na giełdach surowców mineralnych. IGR1A_W05 Case study
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania giełd surowców mineralnych i zasad zawierania transakcji giełdowych. IGR1A_W05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o kształtowaniu się cen na rynkach międzynarodowych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność zaprojektowania strategii zabezpieczającej przed niekorzystną zmianą ceny na rynkach surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować zmiany cen surowców mineralnych na międzynarodowych giełdach. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady zawierania transakcji zabezpieczających na giełdach surowców mineralnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania giełd surowców mineralnych i zasad zawierania transakcji giełdowych. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Wstępna charakterystyka międzynarodowych rynków surowców mineralnych, rynki scentralizowane, podział na producentów i odbiorców, pojawianie się nowych obszarów produkcji, substytuty surowcowe.
Zmiany cen surowców mineralnych oraz sposoby zabezpieczenia się przed niekorzystną zmianą cen.
Londyńska Giełda Metali, charakterystyka ogólna, podstawowy zakres usług, przesłanki utworzenia giełdy oraz historia jej rozwoju do aktualnego stanu, system rozrachunku.
Kontakty terminowe na Londyńskiej Giełdzie Metali, okresy handlu, sesje giełdowe, standaryzacja ilościowa i jakościowa metali, waluta transakcji, punkty składowania, system sprawozdań cenowych.
Zasady zawierania transakcji terminowych (futures) w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem strat (hedging) wraz z omówieniem przykładów praktycznych.
Zasady zawierania transakcji opcyjnych (options) w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem strat (hedging) wraz z omówieniem przykładów praktycznych.

Auditorium classes (15h):

Opracowanie pracy kontrolnej i wygłoszenie referatu na dowolnie wybrany temat z zakresu międzynarodowych rynków surowców mineralnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych.
Pozytywna ocen testu wiadomości z wykładów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów (waga 0,5) i pracy kontrolnej z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Magda R.: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Strony internetowe giełd metali i surowców mineralnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Jeśli student opuści więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.
Istnieje możliwość poprawy oceny pozytywnej z ćwiczeń w ramach konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą studencką.
Obecność na wykładach w liczbie przekraczającej 50% może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczania ćwiczeń i wiadomości z wykładów prowadzący ustalają na początku semestru.