Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surowce mineralne w życiu człowieka
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-216-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozyskuje podstawową wiedzę o surowcach mineralnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o znaczeniu surowcaów mineralnych. IGR1A_K04 Case study
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętność korzystania z ogólnodostępnych baz danych o kopalinach mineralnych IGR1A_U02 Test results
M_U002 Student potrafi analizować zmiany cen surowców mineralnych na międzynarodowych giełdach. IGR1A_U02 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna światowy rozkład zasobów i wydobycia wybranych kopalin mineralnych. IGR1A_W05 Test results
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i stanu krajowego rynku surowców mineralnych. IGR1A_W05 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o znaczeniu surowcaów mineralnych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność korzystania z ogólnodostępnych baz danych o kopalinach mineralnych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować zmiany cen surowców mineralnych na międzynarodowych giełdach. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna światowy rozkład zasobów i wydobycia wybranych kopalin mineralnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i stanu krajowego rynku surowców mineralnych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Surowce mineralne świata – ogólna charakterystyka.
2. Węgiel kamienny i brunatny – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu, czyste technologie węglowe).
3. Miedź – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, wielkość wydobycia, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu).
4. Złoto i srebro – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, wielkość wydobycia, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu).
5. Surowce “dla nowych technologii” – szczegółowa charakterystyka: występowanie, zasoby geologiczne, zasoby dostępne, metody wydobycia, kierunki wykorzystania, zmiany cen, główni eksporterzy i importerzy, sposób transportu).
6. Źródła danych o surowcach mineralnych świata i kraju: charakterystyka, zasady korzystania, integracja danych
7. Koncepcja polityki surowcowej Polski – cel, główne założenia, charakterystyka surowców kluczowych dla gospodarki.
8. Krajowy rynek surowców mineralnych skalnych (producenci, zapotrzebowanie, kierunki zapotrzebowania).

Project classes (15h):

1. Wyznaczenie wielkości popytu na kruszywa do betonu w strefie voronoja dla wybranych lokalizacji kopalń surowców skalnych.
2. Wykorzystanie baz danych do charakterystyki wybranych surowców mineralnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu(ów).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego zakładane efekty uczenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanej z zaliczenia projektu oraz testu obejmującego zakres wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach projektowych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Magda R.: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. World Mineral Production 2013 – 2017, T J. Brown et all, British Geological Survey, 2019
3. Polityka Surowcowa Państwa, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych i wykładów może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych.