Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiałoznawstwo
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-306-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dostarcza studentom podstawowych wiadomości o materiałach inżynierskich stosowanych w technice, ich właściwościach oraz technologi produkcji. Podaje wpływ materiałów na środowisko oraz oddziaływanie środowiska na materiały w procesach korozyjnych. Moduł dokonuje szczegółowego przeglądu najnowszych materiałów stosowanych w budownictwie w grupie: metali, polimerów i elastomerów, ceramików i szkła wskazując na podstawowe technologie i zalety ich stosowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne IGR1A_K05, IGR1A_K02, IGR1A_K01 Participation in a discussion,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium IGR1A_U06, IGR1A_U05, IGR1A_U04 Execution of exercises,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski IGR1A_U02, IGR1A_U04 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą przeprowadzonych badań IGR1A_U02 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz potrafi oszacować niepewność pomiaru IGR1A_W01 Test results,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę dotycząca właściwości poszczególnych grup materiałów. Rozumie i potrafi opisać zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych (mechanicznych jak obciążenie: ściskanie, rozciąganie, zginanie, skręcanie itp.), fizycznych (nasycanie wodą) i chemicznych (zjawiska korozyjne). IGR1A_W01 Test results,
Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W003 Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych technologii ich pozyskiwania, eksploatacji oraz zabezpieczania przed skutkami procesów korozyjnych powstałych w wyniku agresji ze strony środowiska. Potrafi dobrać rodzaj materiału do konstrukcji określonej instalacji na potrzeby górnictwa i budownictwa podziemnego IGR1A_W01 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą przeprowadzonych badań - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz potrafi oszacować niepewność pomiaru - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotycząca właściwości poszczególnych grup materiałów. Rozumie i potrafi opisać zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych (mechanicznych jak obciążenie: ściskanie, rozciąganie, zginanie, skręcanie itp.), fizycznych (nasycanie wodą) i chemicznych (zjawiska korozyjne). + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych technologii ich pozyskiwania, eksploatacji oraz zabezpieczania przed skutkami procesów korozyjnych powstałych w wyniku agresji ze strony środowiska. Potrafi dobrać rodzaj materiału do konstrukcji określonej instalacji na potrzeby górnictwa i budownictwa podziemnego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy materii. Porównanie struktury, właściwości i zastosowań podstawowych materiałów naturalnych (drewno) i inżynierskich (metale, polimery, ceramiki, kompozyty) (2 godz.).
2. Systematyka materiałów inżynierskich. Fizyczne i mechaniczne własności materiałów (3 godz.)
3. Żelazo, stopy żelaza z węglem – obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i plastyczna, zastosowania, metale nieżelazne (2 godz.)
4. Tworzywa mineralne, materiały ceramiki tradycyjnej i inżynierskiej (1 godz.)
5. Beton, żelbet, betony sprężone – właściwości, zastosowanie i projektowanie (2 godz.).
4. Materiały z tworzyw sztucznych. Własności materiałów izolacji termicznej i akustycznej. Materiały uszczelniające w połączeniach przewodów i instalacji (2 godz.).
6. Korozja metali i betonów oraz zabezpieczenie antykorozyjne (2 godz.).

Laboratory classes (15h):

1. Przepisy bhp i porządkowe w laboratorium. Podstawowe fizyko – mechaniczne właściwości materiałów – normy, procedury badawcze, metodyka określania niepewności pomiaru (2 godziny).
2. Badanie właściwości fizycznych wybranych materiałów – wilgotność i nasiąkliwość, gęstość, gęstość objętościowa, porowatość(4 godziny).
3. Badanie właściwości mechanicznych materiałów – wytrzymałość na ściskanie ceramik, wyznaczanie modułu sprężystości, – badania nieniszczące (4 godziny)
4. Badanie właściwości mechanicznych materiałów – twardość metali (2 godziny).
5. Badania właściwości termicznych materiałów izolacyjnych (1 godziny).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, na poczet której należy poprawnie wykonać wszystkie ćwiczenia laboratoryjne. Dodatkowo prowadzący sprawdza teoretyczna wiedzę studentów oraz ich przygotowanie do ćwiczenia. Do oceny końcowej konieczna jest również pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
W programie modułu nie jest przewidziany egzamin końcowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych zaliczenia laboratorium oraz oceny z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana testem lub odpowiedziami na ćwiczeniach audytoryjnych (wg informacji dodatkowych).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na laboratorium należy odrobić w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym. W szczególnych wypadkach prowadzący może zlecić wykonanie innej pracy pozwalającej na poznanie przerabianej metodyki badawczej.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. ASHBY M., JONES D.: Materiały inżynierskie cz. 1. Właściwości i zastosowania, cz. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa, 1996
2. BLICHARSKI M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 2001.
3. CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F. „Materiały w budownictwie geotechnicznym” tom I, II i III. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2001
4. CZARNECKI L. „Chemia w budownictwie” Arkady Warszawa, 1996.5. DOBRZAŃSKI L. A. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa 1998.
6. LIS J. (i in.): Laboratorium z nauki o materiałach. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków, 2000.
7. MAŁOLEPSZY J. , DEJA J. (i in.) Technologia betonu. Metody badań. Skrypty Uczelniane AGH 1995.
8.Neville A. M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000

Oraz zestaw norm dotyczących poszczególnych grup materiałów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. CZAJA P.: High Strength Concrete in Underground Construction. The Conference Proceedings Geotechnika – Geotechnics 2002. Czech Republic.
2. Hydzik J., Czaja P.: Beton wysokowartościowy a niskie temperatury betonowania. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Zeszyt 3-4, Kraków 2003.
3. CZAJA P.: Podatna obudowa stalowo-kotwiowo-betonowa na dużej głębokości. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2004. Tom II. Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Kraków 2004.
4. CZAJA P.: Improvement of the shaft fill stability by means of a partial aggregation of hardcore with concrete. The Conference Proceedings. Geotechnics 2004. TU Ostrava Czech Republic.
5. CZAJA P.: Beton w budownictwie górniczym – nowe wymagania, nowe możliwości. XXXI Dni Techniki ROP’ 2005.
6. CZAJA P., HYDZIK J.: Betony lekkie, a budownictwo podziemne. Materiały Seminarium „Beton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym”. Koło Zakładowe SITG KWK Borynia. 2007.
7. Czaja P., Hydzik J Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
8. CZAJA P., KLICH J., KLICH S., TAJDUŚ A.: Sposób likwidacji szybu górniczego. Patent nr 200184. Warszawa 2009.
9. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation concrete in underground Construction. Scientific Raport on Resource Issues. Volum 1. International Universisty of Resources. Medienenzetrum der TU Bergakademie Freiberg. 2010.
10. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation Concrete – New Approach in Designing of Underground Structures. CRC Press Taylor & Francis Group. A Balkema Book London 2010. (s. 137 -144).
11. Hydzik J., Czaja P.: Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym. Obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście. Aarchives of Mining Sciences. Monografia nr 9. Kraków, 2010.

Additional information:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo kontrolę obecności.
5. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Inne przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.