Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Górnictwo podziemne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-307-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie struktur udostępnienia kopalni podziemnej, potrafi analizować mapy górnicze i warunki górniczo-geologiczne złoża. Zna wyrobiska górnicze i ich obudowy. Potrafi zaprojektować roboty udostępniające i przygotowawcze, technologie drążenia wyrobisk górniczych z wykorzystaniem kombajnu i techniki strzelniczej. Zna systemy eksploatacji podziemnej złóż oraz sposoby likwidacji zrobów. Zna zagrożenia naturalne oraz oddziaływanie górnictwa na środowisko.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi korzystać z zasobów kopalnianych pod względem przestrzennym i technologicznym. IGR1A_K01 Participation in a discussion,
Examination
Skills: he can
M_U001 Potrafi rozróżnić wyrobiska górnicze i ich obudowy. IGR1A_U02 Test,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi podać różnicę przy urabianiu mechaninczym i materiałami wybuchowymi podczas drążenia wyrobisk przygotowawczych. Potrafi korzystać z mapy wyrobisk górniczych. IGR1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi podać różnicę pomiędzy strukturą złożową i kamienną. IGR1A_K01 Examination
M_W002 Zna podstawowe układy struktury kopalni podziemnej, zna uwarunkowanie ekploatacji podziemnej złóż, zna sposoby zabezpieczania wyrobisk podziemnych, zna systemy eksploatacji podziemnej złóż, zna zagrożenia występujace w górnictwie podziemnym. Potrafi podać różnicę pomiędzy urabianiem materiałami wybuchowymi a urabianiem mechanicznym przy drążeniu wyrobisk przygotowawczych. IGR1A_W01 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać z zasobów kopalnianych pod względem przestrzennym i technologicznym. + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozróżnić wyrobiska górnicze i ich obudowy. + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi podać różnicę przy urabianiu mechaninczym i materiałami wybuchowymi podczas drążenia wyrobisk przygotowawczych. Potrafi korzystać z mapy wyrobisk górniczych. + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi podać różnicę pomiędzy strukturą złożową i kamienną. + + - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe układy struktury kopalni podziemnej, zna uwarunkowanie ekploatacji podziemnej złóż, zna sposoby zabezpieczania wyrobisk podziemnych, zna systemy eksploatacji podziemnej złóż, zna zagrożenia występujace w górnictwie podziemnym. Potrafi podać różnicę pomiędzy urabianiem materiałami wybuchowymi a urabianiem mechanicznym przy drążeniu wyrobisk przygotowawczych. + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 178 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Mapy pokładowe – analiza warunków górniczo-geologicznych. Sposoby udostępnienia złóż regularnych i nieregularnych. Wyrobiska górnicze. Struktury udostępnienia złóż. Roboty udostępniające i przygotowawcze. Obudowa wyrobisk górniczych: pionowych, poziomych i nachylonych. Technologie drążenia wyrobisk górniczych z wykorzystaniem kombajnu chodnikowego oraz techniki strzelniczej (MW). Systemy eksploatacji złóż w górnictwie podziemnym w zależności od parametrów zalegania złoża. Sposoby likwidacji zrobów ze szczególnym uwzględnieniem podsadzki hydraulicznej. Zagrożenia naturalne występujące w górnictwie. Oddziaływanie górnictwa na środowisko – elementy ochrony środowiska na terenach górniczych.

Auditorium classes (15h):

Program ćwiczeń audytoryjnych – 15 godz.:
1. Mapy górnicze. Podstawowe informacje o rodzajach map, skalach, oznaczeniach i
symbolach na mapach górniczych. Ćwiczenia z mapami górniczymi.
2. Wyrobiska korytarzowe w kopalni podziemnej: udostępniające i przygotowawcze.
3. Obudowa wyrobisk korytarzowych. Konstrukcja obudowy ŁP. Normy dotyczące
obudowy ŁP.
4. Sposoby likwidacji zrobów: zawał, podsadzka górnicza. Rodzaje podsadzki.
Podsadzka hydrauliczna.
5. Technologia podsadzki hydraulicznej. Mieszanina podsadzkowa. Rodzaje
podsadzkowni. Instalacja podsadzkowa.

Project classes (30h):

Program ćwiczeń projektowych – 30 godz.:
1. Struktura przestrzenna kopalni: złożowa, kamienna.
2. Projekt złożowej struktury kopalni na mapie pokładowej i przekroju geologicznym.
3. Wyposażenie wyrobiska korytarzowego. Zagospodarowanie przestrzeni przekroju
poprzecznego wyrobiska korytarzowego w obudowie ŁP. Odstępy ruchowe.
Normy.
4. Projekt doboru wielkości obudowy ŁP metodą minimalnych obrysów do zadanego
wyposażenia wyrobiska korytarzowego.
5. Górnicze materiały wybuchowe. Wybrane zagadnienia techniki strzelniczej.
6. Projekt drążenia wyrobiska korytarzowego techniką strzelniczą – metryka
strzałowa.
7. Projekt instalacji podsadzkowej dla podsadzki hydraulicznej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (kolokwium zaliczeniowe) i projektowych (pozytywna ocena z projektów).
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.
Forma zaliczenia wykładów: egzamin (liczba terminów: 3).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z:
- egzaminu (waga 0,5),
- oceny ćwiczeń projektowych (waga 0,3)
- oceny ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2).

Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa ale jest zalecana.

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw górnictwa, obsługa programów edytorskich i graficznych (Corel Draw lub AutoCad)

Recommended literature and teaching resources:

1. Stanisław Piechota: Podstawowe zasady i technologie wybiernia kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków, 2003.
2. Stanisław PIECHOTA: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. . — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
3.Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
4. Jerzy Honysz: Górnictwo. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2011.
5. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski: Zarys Podziemnego Górnictwa Węgla Kamiennego. Wydawnicto Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
6. Marian Turek: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, 2010.
7. Jan Butra, Jerzy Kicki: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2003.
8. International Mining Forum. Taylor & Francis Group, London.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Badanie stanu obudowy szybów górniczych – studium przypadku — Examination of the mining shaft’s support state – case study / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 84–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.
2. Dobre praktyki w utrzymywaniu wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi — [Good practices in maintaining the roadways in one-sided surroundings of caving goaf] / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo: człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew: materiały konferencjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.
3. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10
4. Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego — Directions of developemnt in technologies for opening out hard coal deposits / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 12, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.
5. Metody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany — Methods and effects of strengthening the support of longwall’s gate in order to maintain it after exploitation front of the longwall / Marcin Cholewa, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 27–38. — Bibliogr. s. 38
6. Nowe rozwiązania elementów obudowy podporowo-kotwiowej na przykładzie przecinek ścianowych w KWK „Wieczorek” — New solutions of a supporting-bolt support example of longwall cross-cuts in “Wieczorek” coal mine / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Michał STOPYRA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 221–234. — Bibliogr. s. 234. Streszcz., Abstr.
7. Sposoby wzmacniania wyrobisk przyścianowych — Reinforcement ways of workings connected with longwals / Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 11, s. 53–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.
8. Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów — High-productive road head during driving of excavation intended for later use in one-sided surroundings of the goaf / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Damian Borgieł, Zbigniew Ciepliński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 6, s. 16–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów ustali prowadzący na początku semestru.