Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-401-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie się z budową, konstrukcją i zasadą działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych IGR1A_K02, IGR1A_K01 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym. Potrafi zidentyfikowac oraz opisac budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym. IGR1A_W03, IGR1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada znajomość procesów wybierania kopalin oraz maszyn i urządzeń tam wykorzystywanych. IGR1A_W06, IGR1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym. Potrafi zidentyfikowac oraz opisac budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada znajomość procesów wybierania kopalin oraz maszyn i urządzeń tam wykorzystywanych. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym

Na wykładach przedstawiane są zagadnienia związane z procesami wybierania minerałów użytecznych metodami podziemnymi. Przedstawiana jest budowa i zasada pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym do drążenia wyrobisk korytarzowych i eksploatacji kopalin użytecznych.

Laboratory classes (15h):
Analiza budowy i działania oraz badania eksperymentalne wybranych maszyn górniczych

Identyfikacja wybranych maszyn i urzadzeń górnictwa podziemnego oraz budowy i zasady ich działania. Badanie procesu wiercenia wiertarkami. Empiryczne wyznaczenie parametrów ładowarki górniczej, kombajnu chodnikowego, ścianowego i obudowy ścianowej zmechanizowanej w funkcji miejsca ich pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na 80% wykładów oraz na ćwiczeniach laboratoryjnych. Równolegle wymaganym jest zaliczenie kolokwium z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równoważna ocenie z zaliczenia przedmiotu. Brana jest również pod uwagę obecność i aktywność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości wynikającej z nieobecności studenta na zajęciach możliwa jest poprzez indywidualne konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu metrologii. Udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach.

Recommended literature and teaching resources:

Antoniak J. , Opolski T. : Maszyny górnicze – część 2. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1979.
Bęben A. : Dynamika maszyn górniczych. Skrypty uczelniane 1131. Wydawnictwo AGH, Kraków 1988.
Bęben A. : Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
Bęben A. : Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
Broen A. : Górnicze ładowarki chodnikowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976.
Broen A. : Kombajny chodnikowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.
Chodyniecka L. , Gabzdy W. , Kapuściński T. : Mineralogia i petrografia dla górników. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1988.
Chodyniecka L. , Kapuściński T. : Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Dolipski M. , Cheluszka P. : Dynamika układu urabiania kombajnu chodnikowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
Irresberger H. : Zmechanizowane obudowy ścianowe : podręcznik dla praktyków. Wydawca Tiefenbach Polska, Radzionków 2008.
Jaszczuk M. : Ścianowe systemy mechanizacyjne. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2007.
Jonak J. : Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002.
Klich A. : Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego : wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
Klich A. : Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
Korecki Z. : Maszyny i urządzenia górnicze – część I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976.
Korecki Z. : Napędy i sterowanie hydrauliczne maszyn górniczych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1993.
Kotwica K. , Klich A. : Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011.
Krauze K. : Urabianie skał kombajnami ścianowymi : podstawy doboru i projektowania elementów frezujących. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000
Krauze K. : Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012.
Opolski T. : Urabianie calizny węglowej narzędziami skrawającymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1965.
Opolski T. : Elementy urabiające nowoczesnych maszyn górniczych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1966.
Opolski T. : Strugi węglowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1969.
Opolski T. : Urabianie mechaniczne i fizykalne. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982.
Piechota S. : Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2003.
Pieczonka S. : Maszyny urabiające – podstawy urabiania i przemieszczania. Skrypt uczelniany. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988.
Pieczonka K. : Inżynieria maszyn roboczych. Cz. 1, Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
Przybyła H. , Chmiela A. : Technika i organizacja w robotach przygotowawczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
Reś J. , Gospodarczyk P. , Kotwica K. , Kalukiewicz A. : Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk,
Katowice – Warszawa 2004.
Smużyński J. : Obudowy zmechanizowane. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1993.
Turek M. : Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawca Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2010.
Wyciszczok S.: Maszyny i Urządzenia Górnicze. Część 1 i 2. Wydawnictwo REA, Warszawa 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Krauze K. : Urabianie skał kombajnami ścianowymi : podstawy doboru i projektowania elementów frezujących. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000.
Krauze K. : Urabianie skał strugami statycznymi: podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012.
Krauze K., Klempka R., Mucha K.: Komputerowe wspomaganie w projektowaniu frezujących organów urabiających. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 2015, 4, str. 56-66.
Krauze K., Mucha K.: Zwiększenie odporności na zużycie ścierne noży kombajnowych. Przegląd Górniczy 2016, 1, str. 63-67.
Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Mucha K.: Badania trwałości noży styczno – obrotowych wykonanych z różnych materiałów. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 2017, 1, str. 68-76.
Krauze K., Kotwica K.: Innowacyjne rozwiązania maszyn dla górnictwa opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, AGH Kraków. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 2018, 1.
Bołoz Ł.: Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego. Napędy i Sterowanie 2018, 20, 1, str. 70-73.
Bołoz Ł.: Maszyny urabiające w wybranych metodach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 2018, 7, 1, str. 131-142.
Bołoz Ł.: Maszyny urabiające w ścianowych systemach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 2018, 7, 1, str. 143-154.

Additional information:

Obecność i aktywność na wszystkich wykładach i zajęciach laboratoryjnych będzie może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5 punktu.