Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-407-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera wiedzę odnośnie budowy i zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie odkrywkowym

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada znajomość procesów urabiania kopalin oraz maszyn i urządzeń tam wykorzystywanych Dokonać podziału oraz zna podstawy budowy maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Zna podstawowe rodzaje napędów stosowanych w maszynach górniczych IGR1A_W03, IGR1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie. Potrafi zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie Posiada wiedzę o podstawowych układach technologicznych i systemach maszynowych w górnictwie odkrywkowym IGR1A_W06, IGR1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada znajomość procesów urabiania kopalin oraz maszyn i urządzeń tam wykorzystywanych Dokonać podziału oraz zna podstawy budowy maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Zna podstawowe rodzaje napędów stosowanych w maszynach górniczych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie. Potrafi zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie Posiada wiedzę o podstawowych układach technologicznych i systemach maszynowych w górnictwie odkrywkowym + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z: budową i działaniem maszyn podstawowych do urabiania i załadunku (transportu), stosowanych w robotach przygotowawczych i udostępniających, głównymi systemami maszynowymi stosowanymi w górnictwie odkrywkowym, współdziałaniem maszyn w układach technologicznych oraz zakresem ich stosowania. Parametrami charakteryzującymi maszyny przeznaczone do górnictwa odkrywkowego, rodzajami napędów i sterowania, wydajnościami: teoretyczna, techniczna i eksploatacyjna. Zagadnieniami stosowania i eksploatacji maszyn roboczych ze szczególnym uwzględnieniem: koparek jednonaczyniowych z osprzętem: przedsiębiernym (nadsiębiernym), podsiębiernym, ładowarkowym, zgarniakowym. Ponadto, spycharek z typoszeregiem osprzętu spycharkowego i zrywakowego. Ładowarek łyżkowych oraz zgarniarek samobieżnych. Koparek kołowych czerpakowych i łańcuchowych, podziałem, budową najważniejszych podzespołów – kół czerpakowych, obrotnic i podwozi, jak również zwałowarek, mostów przerzutowych oraz idą układu K-T-Z.

Laboratory classes (15h):
Analiza budowy i działania wybranych maszyn górniczych

Klasyfikacja i charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego oraz budowy i zasady ich działania. Laboratorium prowadzone jest w formie zajęć terenowych, w ramach których studenci zostaną zapoznani z maszynami i urządzeniami służącymi do urabiania, załadunku i innych procesów technologicznych stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Po zajęciach terenowych studenci opracowują sprawozdanie z budowy oraz doboru maszyn do technologii pracy w górnictwie odkrywkowym.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu obowiązkowe jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć terenowych.
Udział w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych jest obowiązkowy.
Przygotowanie i prezentacja sprawozdania z doboru wybranych maszyn do górnictwa odkrywkowego.
Wymagane jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych przewidzianych w harmonogramie przedmiotu. Można zaliczyć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych poprzez odrobienie jej z inną grupą, względnie poprzez opracowanie omawianego tematu i zaliczenie go na konsultacjach u prowadzącego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,6) oraz kolokwium z wykładu (waga 0,4). Brana jest pod uwagę aktywność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości jest omawiany indywidualnie ze studentem.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2008
Dudczak A.: Koparki. Teoria i projektowanie. Warszawa, PWN 2000
Kasztelewicz Z.: Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki. Technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2012
Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2015
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Cz.1. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007
Internet i wyszukiwarka internetowa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

*Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy, Kraków 2015

*Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy monografia; Kraków 2017

Additional information:
Aktywność na wszystkich wykładach może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5.