Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geofizyka górnicza
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-408-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje metody geofizyczne stosowane w rozpoznaniu właściwości złóż oraz wykorzystanie metod geofizycznych w prognozowaniu zagrożeń

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma Swiadomość swojej wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystywania metod geofizycznych w górnictwie, wykazuje potrzebę ciągłego kształcenia się w tej dziedzinie. IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Test results,
Participation in a discussion,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie opisać stan naprężeniowo-deformacyjny w górotworze, wskazać kryterium doboru właściwych metod geofizycznych do oceny skuteczności profilaktyki zagrożeniowej IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Test results,
Execution of exercises,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe techniki, narzędzia i 0procedury celem pozyskania informacji o konieczności wykorzystania danej metody geofizycznej w rozpoznaniu zaburzeń struktury pokładów lub prognozy wstrząsów górniczych IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W01 Test results,
Execution of exercises,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie metod geofizyki górniczej, zna elementy mechaniki górotworu niezbędne do zrozumienia zjawisk dynamicznych występujących w górotworze, w tym geofizyczne modele niszczenia skał, rozumie celowość stosowania metod sejsmologii górniczej, sejsmoakustyki górniczej i geotomografii do prognozy wstrząsów, tąpań, zawałów i wyrzutów gazów w kopalniach IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W01 Test results,
Participation in a discussion,
Oral answer,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma Swiadomość swojej wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystywania metod geofizycznych w górnictwie, wykazuje potrzebę ciągłego kształcenia się w tej dziedzinie. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie opisać stan naprężeniowo-deformacyjny w górotworze, wskazać kryterium doboru właściwych metod geofizycznych do oceny skuteczności profilaktyki zagrożeniowej + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe techniki, narzędzia i 0procedury celem pozyskania informacji o konieczności wykorzystania danej metody geofizycznej w rozpoznaniu zaburzeń struktury pokładów lub prognozy wstrząsów górniczych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie metod geofizyki górniczej, zna elementy mechaniki górotworu niezbędne do zrozumienia zjawisk dynamicznych występujących w górotworze, w tym geofizyczne modele niszczenia skał, rozumie celowość stosowania metod sejsmologii górniczej, sejsmoakustyki górniczej i geotomografii do prognozy wstrząsów, tąpań, zawałów i wyrzutów gazów w kopalniach + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Metody geofizyczne stosowane w problematyce górniczej w aspekcie zaburzeń struktury pokładów i prognozowania zagrożeń górniczych
2. Sejsmologia górnicza: podstawy teoretyczne stosowania metody, zakres częstotliwości rejestrowanych zjawisk, związek emisji sejsmicznej ze stanem naprężeń w górotworze i warunkami górniczo – geologicznymi. Podstawowy zakres metody sejsmologii górniczej: lokalizacja ognisk wstrząsów na podstawie parametrów fizycznych odczytanych z sejsmogramów, równania stacyjne, metody ich rozwiązywania, obliczanie energii, tomografia aktywna. Ogólne kryteria zagrożenia wstrząsami wysokoenergetycznymi na podstawie sejsmologii górniczej.
3. Sejsmoakustyka: mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie emisji sejsmoakustycznej, model Bieniawskiego, parametry AE (emisji akustycznej) w domenie czasu i częstotliwości. Prognostyczny charakter emisji sejsmoakustycznej w zjawiskach dynamicznych w kopalniach podziemnych. Ogólne kryteria wystąpienia zagrożeń górniczych na podstawie metody sejsmoakustycznej.
4. Sejsmika: układy pomiarowej techniki badań, profilowanie sejsmiczne w otworach wiertniczych, prześwietlanie sejsmiczne górotworu jako tomografia fal odbitych, refrakcyjnych, powierzchniowych oraz w innych wariantach. Tomografia jako indykator budowy litologicznej, stopnia konsolidacji górotworu, stanu naprężeń w górotworze niebezpiecznego dla eksploatacji górniczej.
6. Metody geoelektryczne: podstawowe pojęcia, opór pozorny, przekrój geoelektryczny. Cel stosowania metod geoelektrycznych w kopalniach podziemnych: badanie zaburzeń tektonicznych, określanie stref zagrożenia wodnego i inne. Ograniczenia stosowania metod geoelektrycznych w kopalniach. Układy pomiarowe.

Auditorium classes (15h):

1. Sejsmologia górnicza: lokalizacja ognisk wstrząsów na podstawie parametrów fizycznych odczytanych z sejsmogramów, obliczanie energii,
2. Tomografia aktywna.
3. Elementy hazardu sejsmicznego
4. Sejsmoakustyka: prognozowanie wystąpienia zagrożeń górniczych na podstawie metody sejsmoakustycznej.
5. Sejsmika: układy pomiarowe – profilowania w wyrobiskach

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, zaliczenie projektów

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

średnia ocena z projektów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualna praca przy wykonaniu projektu

Prerequisites and additional requirements:

nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Marcak H., Zuberek W., Geofizyka górnicza, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dec J., 2010 – High resolution seismic investigations for the determination of water flow directions during sulphur deposits exploitation. Acta Geophysica, vol. 58, no. 1, 5-14.
2. Dec J., Pietsch K., Marzec P., 2011 – Application of seismic methods to identify potential gas concentration zones at the zechstein limestone level in the “Rudna” mining area, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 81, 63-78.
3. Dec J., 2012- Wysokorozdzielcze badania sejsmiczne w celu rozpoznania złoża siarki Osiek oraz określania zmian dynamicznych zachodzących w wyniku eksploatacji. Rozprawy Monografie 257. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Additional information:

Brak