Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-409-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Module summary

Tematyka wykładu zawiera podstawowe zagadnienia z prowadzenia działalności górniczej na podstawie przepisów prawa geologiczno górniczego i innych przepisów. Studenci zostaną zapoznani z praktycznymi przykładami stosowania przepisów w zakładach górniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna przepisy kwalifikacji górniczych IGR1A_K05, IGR1A_K01 Test,
Activity during classes
M_K002 Student zna przepisy prawa geologiczno górniczego i praw pokrewnych w celu zagospodarowania złóż IGR1A_K05, IGR1A_K01 Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi chronić środowisko przed odpadami górniczymi IGR1A_U05, IGR1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi korzystać z aktów prawnych regulujących poszukiwanie i eksploatację kopalin IGR1A_U05, IGR1A_U04 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę na temat kwalifikacji górniczych IGR1A_W01, IGR1A_W03 Test,
Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedze w zakresie obowiązujących aktów prawnych pozwalających na eksploatację kopalin IGR1A_W01, IGR1A_W03 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna przepisy kwalifikacji górniczych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna przepisy prawa geologiczno górniczego i praw pokrewnych w celu zagospodarowania złóż + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi chronić środowisko przed odpadami górniczymi + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z aktów prawnych regulujących poszukiwanie i eksploatację kopalin + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat kwalifikacji górniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedze w zakresie obowiązujących aktów prawnych pozwalających na eksploatację kopalin + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. Prawo geologiczne i górnicze – aspekty formalno prawne, kwalifikacje zawodowe, wymagania dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, sporządzanie planów ruchu, bezpieczeństwo i higiena pracy w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, zagrożenia naturalne w zakładach, środki i sprzęt strzałowy
2. Prawo wodne – formy i sposoby prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych
3. Prawo ochrony środowiska – kryteria oceny wystąpienia szkód w środowisku, działania naprawcze i sposób i prowadzenia, rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowe uwarunkowania związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
4. Prawo Budowlane – obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego, budowa o oddawanie do użytku obiektu budowlanego, organy nadzoru budowlanego
5. Ustawa o odpadach – wymagania dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, katalog odpadów, kryteria oraz procedury dopuszczania do składowania na składowisku odpadów danego typu
6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
7. Ustawa o samorządzie terytorialnym – zakres działania, prawa i obowiązki z tytułu działalności górniczej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na wykładach student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami po konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Prawo geologiczne i górnicze – ustawa z dnia 9 czerwca 2011
2. Kwalifikacje górnicze i geologiczne – ustawa z dnia 15 grudnia 2011
3. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994
4. Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001
5. Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
6. Ustawa o odpadach – z dnia 27 kwietnia 2001
7. Ustawa o odpadach wydobywczych – z dnia 10 lipca 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M.Kapusta.: Działania osób dozoru w kształtowaniu warunków pracy – Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X, Katowice 2017 t. 73 nr 9

2. M.Kapusta.: Wpływ osób dozoru górniczego na poprawę warunków bhp – Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society; ISSN 1640-4920, Kraków 2017 R. 18 nr 2,

Additional information:

-