Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prowadzenie badań naukowych lub uczestnictwo w kołach naukowych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-410-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

Możliwość przyznania od 1 do 3 punktów ECTS w danym toku studiów za potwierdzoną aktywną działalność w kole naukowym lub prowadzenie badań naukowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. IGR1A_K02, IGR1A_K01 Participation in a discussion,
Case study
Skills: he can
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U06 Presentation
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. IGR1A_U01, IGR1A_U02 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer
M_W002 Student zna szczegółowo zagadnienia problematyki konkretnego rozwiązania technicznego dla wybranego zakładu górniczego lub procesu technologicznego. IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych na podstawie literatury zagranicznej. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna szczegółowo zagadnienia problematyki konkretnego rozwiązania technicznego dla wybranego zakładu górniczego lub procesu technologicznego. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS (na cały tok studiów).

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS (na cały tok studiów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Czasopisma z zakresu górnictwa:
a) Przegląd Górniczy
b) Wiadomości Górnicze
c) Maszyny Górnicze
d) Gospodarka Surowcami Mineralnymi
e) Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
f) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
g) Coal Geology
2.Materiały przygotowane podczas praktyki.
Inne- zależne od zakresu działalności.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nie dotyczy