Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny transportowe w górnictwie odkrywkowym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-411-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera wiedzę o budowie i zasadzie działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie odkrywkowym

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Test,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Test,
Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

  Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z: budową i działaniem maszyn podstawowych do urabiania i załadunku (transportu), stosowanych w robotach przygotowawczych i udostępniających, głównymi systemami maszynowymi stosowanymi w górnictwie odkrywkowym, współdziałaniem maszyn w układach technologicznych oraz zakresem ich stosowania. Parametrami charakteryzującymi maszyny przeznaczone do górnictwa odkrywkowego, rodzajami napędów i sterowania, wydajnościami: teoretyczna, techniczna i eksploatacyjna. Zagadnieniami stosowania i eksploatacji maszyn roboczych ze szczególnym uwzględnieniem: koparek jednonaczyniowych z osprzętem: przedsiębiernym (nadsiębiernym), podsiębiernym, ładowarkowym, zgarniakowym. Ponadto, spycharek z typoszeregiem osprzętu spycharkowego i zrywakowego. Ładowarek łyżkowych oraz zgarniarek samobieżnych. Koparek kołowych czerpakowych i łańcuchowych, podziałem, budową najważniejszych podzespołów – kół czerpakowych, obrotnic i podwozi, jak również zwałowarek, mostów przerzutowych oraz idą układu K-T-Z.

 2. Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

  1.Klasyfikacja transportu w górnictwie.
  2.Parametry transportowanego materiału.
  3.Podstawowe terminy i definicje związane z transportem w górnictwie.
  4.Transport oponowy w kopalniach odkrywkowych.
  5.Parametry technologiczne transportu oponowego.
  6.Transport taśmowy w kopalniach odkrywkowych.
  7.Budowa przenośnika taśmowego dla górnictwa odkrywkowego.
  8.Parametry technologiczne przenośnika taśmowego.
  9.Rodzaje i właściwości taśm przenośnikowych.
  10.Układy przenośników taśmowych.
  11.Transport szynowy w górnictwie odkrywkowym.
  12.Parametry technologiczne transportu szynowego.
  13.Transport linowy w górnictwie odkrywkowym.
  14.Definicja systemu maszynowego w górnictwie odkrywkowym

Project classes (15h):

Projekt transportu przenośnikowego, dobór podstawowych parametrów pracy, napędu i taśmy przenośnikowej oraz zestawów krążnikowych w zadanych warunkach eksploatacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych przewidzianych w harmonogramie przedmiotu. Można zaliczyć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych poprzez odrobienie jej z inną grupą, względnie poprzez opracowanie omawianego tematu i zaliczenie go na konsultacjach u prowadzącego. Aktywność na wszystkich wykładach, wyjazdach terenowych i zajęciach laboratoryjnych może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5.
Udział w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych jest obowiązkowy. Przygotowanie i prezentacja sprawozdania z doboru wybranych maszyn do górnictwa odkrywkowego będzie stanowić składową oceny końcowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,4) oraz kolokwium z wykładu (waga 0,6). Brana jest pod uwagę aktywność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta jest omawiany indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J.: (2004) Przenośnik taśmowe. Wprowadzenie do teorii i obliczenia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 2. Antoniak J.: (2005) Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 3. Glapa J., Korzeniowski I.: (2005) Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&amp Wrocław 2005r.
 4. Korzeniowski J.I.: (2010) Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław.
 5. Kozioł W., Uberman R.: (1994) Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym; AGH Kraków, 1994
 6. Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2015

Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017

Additional information:

None