Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Aerologia górnicza
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-501-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Module summary

Treści podane w module przedmiotu pozwalają na zapoznanie się ze stanem atmosfery kopalnianej i czynnikami wpływającymi na jej stan.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zabezpieczyć pracujacą załogę przed skutkami wystepujacych zagrożeń IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Test,
Examination
M_K002 Posiada kompetencje kierowania zespołem ludzi zatrudnionych do realizacji zadania zwiazanego z wentylacją IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Test,
Examination
M_K003 Posiada kompetencje nadzorowania wykonywania prac zwiazanych z budową urządzeń wentylacyjnych IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Execution of laboratory classes,
Test,
Examination
M_K004 Posiada kompetencje nadzorowania wykonywania dokumentacji wentylacyjnych IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Execution of a project,
Test,
Examination
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejetność doboru profilaktyki zwalczania zagrożeń do skali wystepujacego zagrożenia IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Execution of a project,
Test,
Examination
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania schematów wentylacyjnych IGR1A_W03, IGR1A_W01 Execution of a project,
Examination
M_U003 Posiada umiejętoność rozpoznawania i zwalczania zagrożeń aerologicznych w wyrobiskach kopalnianych, IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Oral answer,
Test,
Examination
M_U004 Posiada umiejetność oceny doboru urzadzeń wentylacyjnych dla danej sieci IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Execution of a project,
Test,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu określenia zagrożenia metanowego w wyrobiskach górniczych i metod jego zwalczania IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Oral answer,
Test,
Examination
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu prognozowania i projektowania zmian temperatury w wyrobiskach górniczych IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Oral answer,
Test,
Examination
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu rozprowadzenia powietrza w sieci wentylacyjnej IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Oral answer,
Test,
Examination
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu doboru urzadzeń wentylacyjnych dla wybranych sieci wentylacyjnych IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Oral answer,
Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zabezpieczyć pracujacą załogę przed skutkami wystepujacych zagrożeń + + + + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje kierowania zespołem ludzi zatrudnionych do realizacji zadania zwiazanego z wentylacją + + + + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzorowania wykonywania prac zwiazanych z budową urządzeń wentylacyjnych + + + + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje nadzorowania wykonywania dokumentacji wentylacyjnych + + + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejetność doboru profilaktyki zwalczania zagrożeń do skali wystepujacego zagrożenia + + + + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania schematów wentylacyjnych + + + + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętoność rozpoznawania i zwalczania zagrożeń aerologicznych w wyrobiskach kopalnianych, + + + + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność oceny doboru urzadzeń wentylacyjnych dla danej sieci + + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu określenia zagrożenia metanowego w wyrobiskach górniczych i metod jego zwalczania + + + + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu prognozowania i projektowania zmian temperatury w wyrobiskach górniczych + + + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu rozprowadzenia powietrza w sieci wentylacyjnej + + + + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu doboru urzadzeń wentylacyjnych dla wybranych sieci wentylacyjnych + + + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 178 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Atmosfera kopalniana (własności podstawowych składników powietrza kopalnianego, przyrządy i aparatura do kontroli składu powietrza),
Parametry termodynamiczne powietrza (wilgotność powietrza i jej pomiar, gęstość powietrza, entalpia powietrza wilgotnego, ciśnienie powietrza, prędkość przepływu),
Gazonośność pokładów węgla i skał otaczających (wydzielanie metanu do wyrobisk, prognozowanie metanowości wyrobisk), Zwalczanie zagrożenia metanowego (zwalczanie przystropowych nagromadzeń metanu, odmetanowanie przy robotach przygotowawczych i eksploatacyjnych, urządzenia odmetanowania),
Przyrządy i aparatura do oznaczania zawartości metanu w powietrzu kopalnianym oraz zabezpieczenie metanometryczne kopalni,
Temperatura powietrza kopalnianego (czynniki wpływające na jej wielkość, prognoza średniej temperatury powietrza, warunki klimatyczne w kopalniach, maszyny klimatyzacyjne, zasada działania i obliczanie zdolności chłodniczej), Obliczanie wentylacji lutniowej (opór lutniociągu, dobór wentylatora, współpraca wentylatorów z lutniociągiem nieszczelnym,
Ruch powietrza w przewodach (układ równań opisujący przepływ powietrza, równanie Bernoulliego dla płynów ściśliwych i nieściśliwych ,
Pomiar straty naporu (spadek hydrauliczny a opór wyrobiska, współczynniki oporu aerodynamicznego, jednostki oporu, otwór równoznaczny ,
Podstawy obliczania sieci wentylacyjnej (rozwiązanie i regulacja sieci wentylacyjnej),

Auditorium classes (15h):

Obliczanie parametrów termodynamicznych powietrza (wilgotność powietrza i jej pomiar, gęstość powietrza, entalpia powietrza wilgotnego, ciśnienie powietrza, prędkość przepływu),
Prognozowanie metanowości wyrobisk,
Prognoza średniej temperatury powietrza, ocena warunków klimatycznych w kopalniach, obliczanie zdolności chłodniczej), Obliczanie wentylacji lutniowej (opór lutniociągu, dobór wentylatora, współpraca wentylatorów z lutniociągiem nieszczelnym,
Obliczanie straty naporu (spadek hydrauliczny a opór wyrobiska, współczynniki oporu aerodynamicznego, jednostki oporu, otwór równoznaczny ,
Obliczanie sieci wentylacyjnej (rozwiązanie i regulacja sieci wentylacyjnej),

Laboratory classes (15h):

Przyrządy i urządzenia do pomiaru parametrów termodynamicznych powietrza,
Przyrządy do określania wilgotności i cieplnych warunków pracy,
Wyznaczanie współczynnika oporu rozłożonego,
Wyznaczanie współczynnika oporu lokalnego,
Wyznaczanie charakterystyki wentylatora,
Wyznaczanie zmian wilgotności powietrza,
Wyznaczanie współczynnika szczelności lutniociągu,
Oznaczanie skłonności węgla do samozapalenia.
Kolokwium zaliczeniowe.

Project classes (15h):

Wykonanie schematu poglądowego,
Wykonanie schematu przestrzennego,
Wykonanie schematu kanonicznego,
Obliczanie minimalnej potrzebnej ilości powietrza, dobór oporów aerodynamicznych wyrobisk,
Prognoza zagrożenia metanowego dla ściany i chodnika,
Prognoza rozkładu temperatury i obliczanie mocy chłodniczej,
Obliczenie rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej, Regulacja sieci wentylacyjnej, rozprowadzenie powietrza w sieci wentylacyjnej,
Dobór parametrów wentylatorów głównych,
Sporządzenie schematu potencjalnego dla sieci wentylacyjnej,
Zaliczenie perojektu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach projektowych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu x 0,5 + srednia arytmetyczna wszystkich pozostałych form zajęć x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych niezbędne jest ich odrobienie w wyznaczonym terminie przez prowadzącego. Zaliczenie nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych musi zostać uzupełnione po konsultacji z prowadzącym.,

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie w semestrze wszystkich doświadczeń i obrona sprawozdań. Obecność na ćwiczeniach projektowych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.

Recommended literature and teaching resources:

Lebecki K., 2004: Zagrożenie pyłowe w górnictwie. Wyd. Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 2004
Madeja-Strumińska B., Strumiński A., 1997: Areotermodynamika górnicza, Wydawnictwo Śląsk Sp. z o.o., Katowice
Pawiński J., Roszkowski J., Strzemiński J., 1995: Przewietrzanie kopalń, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice
Szlązak N., Szlązak J., Tor A., 2003: Systemy przewietrzania wyrobisk ślepych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków
Szlązak N., Szlązak J., Borowski M.,Obracaj D.: 2008: Ocena stanu zagrożenia metanowego i temperaturowego w rejonach ścian eksploatacyjnych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków
Szlązak N., Tor A., Jakubów A.: 2006: Metody zwalczania zagrożenia temperaturowego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków
Szlązak J., Szlązak N., 2007: Ratownictwo górnicze. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Metoda oznaczania metanonośności w pokładach węgla kamiennego — [The method of evaluation of methane content in hard coal seams] / . — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 159, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0398). — Bibliogr. s. 157–160. — ISBN: 978-83-7464-362-7
Nikodem SZLĄZAK, Jerzy Berger, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Metody odmetanowania pokładów węgla, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 242, 1 s., 4 k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0462). — Bibliogr. s. 236–243. — ISBN: 978-83-7464-508-9
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Odmetanowanie górotworu w kopalniach węgla kamiennego ; pod red. Nikodema SZLĄZAKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 302, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0576). — Bibliogr. s. 295–303. — ISBN: 978-83-7464-725-0
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Selected issues related to methane hazard in hard coal mines / ; ed. by Nikodem SZLĄZAK. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2014. — 148, 1 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0577). — Bibliogr. s. 143–149. — ISBN: 978-83-7464-726-7
Nikodem SZLĄZAK, Wacław Dziurzyński, Bernard NOWAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Bogusław PTASZYŃSKI, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Wybrane zagadnienia z wentylacji kopalń węgla kamiennego — [Selected issues related to ventilation aspects in coal mines] / pod red. Nikodema SZLĄZAKA ;. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. —127, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0618). —Bibliogr. s. 123–128
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK: Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 179, 1 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0175). — Bibliogr. s. 173–180
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Ryszard Krzykowski, Dariusz OBRACAJ: Odpylanie powietrza podczas drążenia wyrobisk korytarzowych, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 141, 1 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 301). — Bibliogr. s. 141–142. — ISBN 978-83-7464-182-1

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Systemy wentylacji wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach: praca zbiorowa pod red. Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza, Główny Instytut Górnictwa, s. 175–186, Katowice 2012
Szlązak N., Obracaj D.: Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 6, z. 3, s. 183–197, Gliwice 2011
Szlązak N.: Prognozowanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach górniczych. Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, R. 35, z. 4, s. 79–99, Kraków 2011
Szlązak N.: Układy klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych. Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka, Wydawnictwa AGH, s. 305–318, Kraków 2011
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego. Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka, s. 325–336, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D.: Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 7, z. 4, s. 71–86, Gliwice 2012
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Możliwości wykorzystywania termoizolacji wyrobisk udostępniających do poprawy warunków klimatycznych, W: Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — ISBN: 978-83-61126-50-8. — S. 164–174. — Bibliogr. s. 173–174
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Estimation of microclimate conditions at longwall excavations in hard coal mines. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 37, no. 1, s. 117–128, Krakow 2014
Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J., Piergies K.: Regulacja i sterowanie parametrami wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych kopalń podziemnych. Górnictwo – perspektywy, zagrożenia: klimatyzacja, zagrożenia aerologiczne pod red. Franciszka Plewy i Henryka Badury, Publisher PA NOVA S.A., , s. 107–116, Gliwice 2014
Szlązak N., Obracaj D.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych.Chłodnictwo, XLVI Dni Chłodnictwa: energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, t. 49, nr 11-12, s. 1-5, Poznań 2014
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego. Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka, s. 325–336, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., Korzec M.: Dobór warunków wentylacji dla drążonych wyrobisk korytarzowych na dużych głębokościach w kopalniach węgla. Silesia Innovatica 2012: innowacje w branży górniczej, s. 39–46, Siemianowice Śląskie 2012
Szlązak N., Obracaj D.: Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 7, z. 4, s. 71–86, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Warunki mikroklimatu wyrobisk chodnikowych i ścianowych na wybranym przykładzie. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4, s. 5–16, Katowice 2013
Szlązak N., Obracaj D.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo, XLVI Dni Chłodnictwa: energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, t. 49, nr 11-12, s. 1-5, Poznań 2014
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz: Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych, W: Materiały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 2 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. —Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, 2013. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Górnictwo – Oznaczanie matanonośności w pokładach węgla kamiennego – Metoda zwiercinowa : polska norma : PN-G-44200 — [Mining – Methods for determining methane content in coal seams] / — ICS 73.100.20. — Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny,cop. 2013. — 17 s.. — ISBN: 978-83-275-1816-3
Nikodem SZLĄZAK, Czesław Kubaczka: Impact of coal output concentration on methane emission to longwall faces, Archives of Mining Sciences =Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 3–21. — Bibliogr. s. 21
N. SZLĄZAK, D. OBRACAJ, J. SWOLKIEŃ: Methane drainage from roof strata using an overlying drainage gallery / //International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2014 vol. 136, s. 99–115. — Bibliogr. s. 114-115, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166516214002195/pdfft?md5=fe75b886a4d69363f77b8e8cecbaffe7&pid=1-s2.0-S0166516214002195-main.pdf
Nikodem SZLĄZAK : Nowa propozycja kategoryzacji zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2014 nr 4, s. 3–7. —Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Possibilities of increasing the effectiveness of mining methane drainage in conditions of low permeability of coal seams, Journal of Energy and Power Engineering ; ISSN 1934-8975. — 2014 vol. 8 no. 7, s. 1167–1176. — Bibliogr. s. 1176, Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Wpływ eksploatacji podpoziomowej na rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej kopalni węgla, Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 4, s. 129–151. — Bibliogr. s. 149–151, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Wpływ podziemnego zgazowania węgla na bezpieczeństwo sieci wentylacyjnej czynnej kopalni, Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 55–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.
Marek BOROWSKI, Nikodem SZLĄZAK: Prognozowanie wydzielania metanu do wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci neuronowych, W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4th School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 191–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Do egzaminu może przystąpić student po uzyskaniu zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych.