Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria skalna
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-505-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu geoinżynierii oraz budownictwa górniczego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. IGR1A_K01 Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi określić podstawowe właściwości fizyczne skał i wykorzystać je do budowy modeli geoinżynierskich. IGR1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wykonać obliczenia obciążenia obudowy wyrobisk górniczych metodami numerycznymi IGR1A_U04 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie znaczenie właściwości skał przy projektowaniu wyrobisk górniczych. IGR1A_W05 Test,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę z zakresu budownictwa górniczego, geoinżynierii. IGR1A_W02 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić podstawowe właściwości fizyczne skał i wykorzystać je do budowy modeli geoinżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać obliczenia obciążenia obudowy wyrobisk górniczych metodami numerycznymi + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie znaczenie właściwości skał przy projektowaniu wyrobisk górniczych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu budownictwa górniczego, geoinżynierii. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Określenie przedmiotu inżynieria skalna. Budownictwo górnicze, a budownictwo podziemne (rodzaje, klasyfikacje). Górotwór, masyw skalny, skała, materiał skalny. Charakterystyka masywów skalnych, górotworu. Klasyfikacje górotworu. Modele geoinżynierskie skał, masywów skalnych, górotworu (modele fizyczne i geoinżynierskie). Obudowa wyrobisk górniczych. Obliczanie metodami numerycznymi obciążenia obudowy wyrobisk.

Laboratory classes (15h):

Dobór parametrów charakteryzujących masyw skalny na podstawie klasyfikacji (np. RMR, GSI). Obliczenia numeryczne w celu oceny wpływu wyrobisk na otaczający górotwór. Obliczenia obciążenia na obudowę na podstawie symulacji numerycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań i projektów, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do zaliczenia z wykładów jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (waga 0,6) oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności
można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten
sam temat i są wolne miejsca.
Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Nie zdefiniowano.

Recommended literature and teaching resources:

1. T. Ryncarz: Zarys fizyki górotworu, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1993
2. Z. Wiłun: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987
3. Z.T. Bieniawski, Engineering Rock Mass Classifications, A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil, and Petroleum Engineering, John Wiley & Sons, 1989.
4. A. Kidybiński, Podstawy geotechniki kopalnianej, Wydawnictwo Śląsk, 1982
5. Hoek E. 2007. Practical Rock Engineering. RocScience. 2007.
6. Tajduś. A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aktualne problemy budownictwa tunelowego — Current problems for tunnel construction / Antoni TAJDUŚ, Krzysztof TAJDUŚ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 3, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — K. Tajduś – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Additional information:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.