Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technika i technologia przeróbki surowców w górnictwie odkrywk
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-511-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaje się z podstawowymi uwarunkowaniami doboru odpowiedniego układu technologicznego przeróbki surowca pozyskiwanego w kopalniach odkrywkowych. Zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie uwarunkowań techniczno-technologicznych i ekonomicznych dla układów przeróbki surowców umożliwiających nadanie odpowiednich właściwości determinujących jego wykorzystanie. Zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie oceny efektywności technologicznej i ekonomicznej układu przeróbki surowca.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość znaczenia doboru odpowiedniej technologii w przeróbce surowców mineralnych IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_U05, IGR1A_W05 Execution of exercises,
Test,
Examination
Skills: he can
M_U001 potrafi przygotować wybrany surowiec do procesów mielenia i klasyfikacji w układach kruszenia i klasyfikacji IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_W05 Execution of exercises,
Test,
Examination
M_U002 potrafi dobrać procesy wzbogacania dla wybranego surowca i układu technologicznego IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_W05 Execution of exercises,
Test,
Examination
M_U003 potrafi dobrać urządzenia i zaprojektować ciąg technologiczny służący do przygotowania surowca w układach mielenia i klasyfikacji do procesów wzbogacania IGR1A_U02, IGR1A_W05 Execution of laboratory classes
M_U004 potrafi zaprojektować ciąg technologiczny odwadniania wybranych produktów końcowych przeróbki surowców mineralnych IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_W05 Execution of exercises,
Test,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna podstawowe zagadnienia z technologii procesów przeróbczych IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Test,
Examination
M_W002 zna systematykę maszyn oraz układów technologicznych przeróbki poszczególnych surowców mineralnych IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Test,
Examination
M_W003 zna ogólny podział surowców mineralnych i uwarunkowania doboru technologii ich przeróbki IGR1A_W02, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia doboru odpowiedniej technologii w przeróbce surowców mineralnych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przygotować wybrany surowiec do procesów mielenia i klasyfikacji w układach kruszenia i klasyfikacji + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać procesy wzbogacania dla wybranego surowca i układu technologicznego + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi dobrać urządzenia i zaprojektować ciąg technologiczny służący do przygotowania surowca w układach mielenia i klasyfikacji do procesów wzbogacania + - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi zaprojektować ciąg technologiczny odwadniania wybranych produktów końcowych przeróbki surowców mineralnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zagadnienia z technologii procesów przeróbczych + - + - - - - - - - -
M_W002 zna systematykę maszyn oraz układów technologicznych przeróbki poszczególnych surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_W003 zna ogólny podział surowców mineralnych i uwarunkowania doboru technologii ich przeróbki + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. Ogólny podział surowców mineralnych i uwarunkowania doboru technologii. Wybrane metody oznaczania fizyczno-mechanicznych właściwości surowców skalnych (podatność na rozdrabnianie metodą Los Angeles, energetyczny indeks pracy Bonda, wielkość i kształt uziarnienia).
2. Technologiczne wykorzystanie maszyn kruszących. Zastosowanie kruszarek szczękowych, stożkowych, walcowych, wirnikowych, wysokociśnieniowych pras walcowych. Parametry kruszarek i ich wpływ na efektywność procesu kruszenia.
3. Technologiczne wykorzystanie maszyn mielących. Zasady procesów mielenia. Zastosowanie różnych rodzajów młynów, parametry wpływające na efekty mielenia i jego wydajność.
4. Układy technologiczne przygotowania poszczególnych surowców do wzbogacania:
- układy rozdrabniania,
- układy mielenia i klasyfikacji.
5. Zasady obliczania obiegów materiałowych w układach technologicznych rozdrabniania i klasyfikacji.
6. Zasady doboru urządzeń rozdrabniających i klasyfikujących z uwzględnieniem właściwości surowców i wymaganych efektów rozdrabniania i klasyfikacji (kształt i wielkość uziarnienia produktów, zawartość nadziarna i podziarna).
7. Technologiczne wykorzystanie maszyn do klasyfikacji (przesiewacze, hydrocyklony, cyklony, wirówki), parametry maszyn, metody oceny skuteczności procesu klasyfikacji.
8. Układy technologiczne wzbogacania i separacji poszczególnych surowców.
9. Układy technologiczne odwadniania produktów dla poszczególnych surowców.
10. Układy technologiczne przeróbki surowców skalnych. Produkcja kruszyw łamanych, piasków, mączek (sorbentów) – wydzielanie sortymentów końcowych.

Laboratory classes (15h):

Zagadnienia do wyboru:

1. Kruszenie materiałów o różnej podatności na rozdrabnianie w kruszarkach szczękowej, walcowej, młotkowej, prasie walcowej wysokociśnieniowej (HPGR) przy zmianie wybranych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych. Wyznaczanie stopni rozdrobnienia. Charakterystyki porównawcze produktów rozdrabniania (wielkość i kształt uziarnienia).
2. Ocena wpływu stosunku masy mielników do masy mielonego materiału na
uziarnienie produktów mielenia w młynach kulowym i prętowym przy rożnych czasach
mielenia.
3. Badanie procesu kruszenia i przesiewania z zamkniętym obiegiem materiału. Obliczanie krotności obiegu materiału dla układu kruszarka – przesiewacz.
4. Badanie procesu przesiewania w dwupokładowym przesiewaczu wibracyjnym w zależności od właściwości fizyczno-mechanicznych nadawy oraz parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych przesiewacza. Wykreślanie krzywych składu ziarnowego produktów przesiewania, rozkładu ziarn różnych klas przechodzących przez sito, wykreślanie krzywej rozdziału. Określenie skuteczności procesu przesiewania.
5. Ocena efektywności produkcji kruszyw łamanych o szczególnych parametrach w układzie posobnego rozdrabniania i przesiewania w wybranych kruszarkach i przesiewaczu dwupokładowym z sitami drucianymi, blaszanymi, poliuretanowymi, koralowymi.
6. Badanie wpływu zmian proporcji wielkości dysz wylotowych (przelewowej i
wylewowej) hydrocyklonu na wielkość ziarna podziałowego i zawartość fazy stałej w
produktach rozdziału. Ocena dokładności rozdziału na podstawie danych otrzymanych
z krzywej rozdziału. Porównanie rzeczywistych i teoretycznie wyznaczonych wartości
d50.
7. Klasyfikacja wybranych surowców (o uziarnieniu poniżej 0,2 mm) w
wieloproduktowym poziomo-prądowym klasyfikatorze hydraulicznym. Wyznaczanie
wychodów i składów ziarnowych poszczególnych produktów rozdziału, zawartości fazy
stałej i zawartości składnika użytecznego w tych produktach. Analiza efektów
zagęszczania i wzbogacania w procesie klasyfikacji.
8. Opracowanie indywidualnego układu technologicznego związanego z doborem maszyn i urządzeń dla węzła rozdrabnia, klasyfikacji lub wzbogacania wybranego surowca mineralnego. Opracowywanie schematu ilościowo-jakościowego, dobór maszyn i ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, opracowanie schematu maszynowego.
9. Kolokwia sprawdzające i kolokwium zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student może uzyskać zaliczenie z ćwiczeń w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obronione sprawozdanie.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Jeżeli Student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń, może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Obowiązuje jednak oddanie sprawozdania z tych ćwiczeń. Student ma możliwość podniesienia oceny pozytywnej na wyższą, jeżeli wykazywał się aktywnością na ćwiczeniach i wykładach. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu x 0,7 + ocena z zajęć laboratoryjnych x 0,3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych z inną grupą za wcześniejszą zgodą prowadzącego – dotyczy oczywiście ćwiczeń na których realizowany jest ten sam temat oraz jest wolne miejsce przy stanowisku. W razie braku możliwości odrobienia zajęć, innym sposobem jest opracowanie zagadnienia ustalonego z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu przeróbki surowców mineralnych.
Student na ćwiczeniach laboratoryjnych ma obowiązek posiadania obuwia i odzieży ochronnej.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Poradnik Górnika tom V. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976.
 2. Drzymała J., Podstawy mineralurgii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
 3. Blaschke W., Procesy grawitacyjne, Kraków 2008.
 4. Sablik J., Flotacja, Katowice 2006.
 5. Sztaba K., Przesiewanie, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993.
 6. Ryncarz K., Teoria i praktyka rozdrabniania, Skrypt Politechniki Śląskiej nr 1500, Gliwice 1989.
 7. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992.
 8. Laskowski J., Łuszczkiewicz A., Przeróbka kopalin – wzbogacanie surowców mineralnych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1989.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
1. Foszcz D., Analiza pracy oddziału odwadniania koncentratu w ZWR ZG „Rudna”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo z. 238, Gliwice 1998, s. 131-147

2. Foszcz D., Włodarczyk W.: Wpływ warunków rozdrabniania dolomitów w kruszarkach szczękowych na skład ziarnowy produktów, Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Mineral Resources Management) Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. 1999 t. 15 z. spec. s. 317–325
3. Trybalski K., Foszcz D.: Analiza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancji, Inżynieria Mineralna, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Zeszyt Specjalny, nr S.2 (8), grudzień, 2002
4. Goszcz A., Polechoński W., Foszcz D.: Ocena możliwości poprawy parametrów procesu flotacji rudy miedzi przy wykorzystaniu aktywacji magnetohydrodynamicznej, (Evaluation of Copper Ore Flotation Process Parameters Improvement Possibilities with Use of Magnetohydrodynamic Activation). Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 20, zeszyt nr 2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, s. 39-64, Kraków 2004
5. Tumidajski T., Mączka W., Saramak D., Foszcz D.: Problemy optymalizacji odzysku metali w układzie kopalnia-zakład wzbogacania-huta, na przykładzie KGHM Polska Miedź SA — Problems of the recovery metal optimisation in the scheme copper mine-processing plant-smelter and refinery, on the example of KGHM Polska Miedź SA. Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). 2004 R. 28 z. 2/1 s. 147-158
6. Foszcz D., Gawenda T., Krawczykowski D.: Porównanie rzeczywistego i wyznaczonego teoretycznie zużycia energii dla młyna kulowego, Górnictwo i Geoinżynieria, kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, zeszyt 3/1, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 79-90, Kraków 2006
7. Trybalski K., Tumidajski T., Foszcz D., Konieczny A., Pawlos W.: Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów — Analysis of possibilities of grinding process improvement by selection of grinders work parameters. W: ICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych = VIII International Conference on Non-ferrous Ore Processing : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne = conference proceedings / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [S. l. : s. n., 2007]. — 55-lecie IMN ; 40-lecie KGHM Cuprum CBR. s. 117-136
8. Trybalski K., Foszcz D., Konieczny A.: Analiza pracy układu technologicznego mielenia i flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab — Analysis of the work of grinding and flotation technological system with application of block and transmittance models and Simulink Matlab program. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1 s. 555–573. Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne /red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków
9. Trybalski K., Tumidajski T., Foszcz D., Konieczny A., Pawlos W.: Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi — Selection of mills parameters in the copper ore grinding processes Cuprum ; ISSN 0137-2815. 2007 nr 2 s. 81–108
10. Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007
11. Foszcz D.: Modelowanie i badania symulacyjne wzbogacalności rud miedzi z wykorzystaniem programu Simulink Matlab. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1795. Górnictwo. 2008 z. 284 s. 25-38
12. Drzymała J., Foszcz D., Łuszczkiewicz A.: Ocena przemysłowego wzbogacania rud — Evaluation of industrial processing of ores, Cuprum ; ISSN 0137-2815. 2009 nr 1, 2 s. 75–90
13. Foszcz D., Trybalski K., Tumidajski T., Pawlos W.: Ocena pracy młynów w układzie przygotowania nadawy do flotacji rud miedzi, Evaluation of mills operation in flotation feed preparation system of copper ores / Cuprum ; ISSN 0137-2815. 2009 nr 1, 2 s. 47–59
14. Foszcz D., Niedoba T., Tumidajski T.: Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię, Analysis of possibilities of forecasting the results of Polish copper ores benefication with applied technology taken into account. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków; ISSN 1732-6702. Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). 2010r. 34 z. 4/1 s. 25-36
15. Drzymała J., Łuszczkiewicz A., Foszcz D.: Application of upgrading curves for evaluation of past, present, and future performance of a separation plant, Mineral Processing & Extractive Metallurgy Review; ISSN 0882-7508., 2010, vol. 31 iss. 3 s. 165-175
16. Foszcz D., Drzymała J.: Differentiation of organic carbon, copper and other metals contents by segregating flotation of final Polish industrial copper concentrates in the presence of dextrin, (Różnicowanie zawartości miedzi i węgla organicznego poprzez flotację segregującą końcowych przemysłowych koncentratów miedziowych w obecności dekstryn). Physicochemical Problems of Mineral Processing; ISSN 1643-1049. Tyt. poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii; ISSN 0137-1282. 2011 vol. 47 s. 17-26
17. Foszcz D., Gawenda T.: Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed, (Analiza efektywności procesu mielenia w młynach kulowych i prętowych w zależności od zawartości ziarn drobnych w nadawie). AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. Tyt. poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria. Poprz. ISSN 1732-6702. 2012 vol. 36 no. 4 s. 17-30
18. Foszcz D., Ogonowski Sz., Kasińska-Pilut E.: Analiza i modelowanie procesów technologicznych w systemie SAiM na podstawie danych przemysłowych z O/ZWR KGHM PM S.A. (Analysis and modeling of technological processes in SAiM system based on process data from O/ZWR KGHM PM S.A.). W: ICNOP’12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych = X International conference on Non-ferrous ore processing : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne = conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [etc.]. KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR, 2012]. s. 111-122
19. Drzymała J., Kowalczuk P., Foszcz D., Muszer A., Henc T., Luszczkiewicz A.: Analysis of separation results by means of the grade-recovery Halbich upgrading curve, W: IMPC 2012 : XXVI International Mineral Processing Congress : New Delhi, India, September 24–28, 2012 : book of abstracts, Vol. 1. [New Delhi : s. n., 2012]. s. 125. Pełny tekst W: IMPC 2012 [Dokument elektroniczny] : XXVI International Mineral Processing Congress : New Delhi, India, September 24–28, 2012 : conference proceedings. s. 01239-01249
20. Drzymala J., Kowalczuk P., Oteng-Peprah M., Foszcz D., Muszer A.: Application of the grade-recovery curve in the batch flotation of Polish copper ore, Minerals Engineering ; ISSN 0892-6875, 2013 vol. 49 s. 17–23
21. Foszcz D.: „Zasady określania optymalnych rezultatów wzbogacania wieloskładnikowych rud miedzi”. Wydawnictwa IGSMiE PAN, Seria: Studia rozprawy i monografie, nr 181, Kraków, 2013.
22. Wołosiewicz-Głąb M, Foszcz D., Gawenda T.: Analysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designs — Analiza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach, Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 223–231. — Bibliogr. s. 230–231, Abstr.
23. Foszcz D., Niedoba T., Tumidajski T.: Attempt of determining optimal values of mineral raw materials beneficiation factors — Próba określenia wartości optymalnych wskaźników wzbogacenia surowców mineralnych Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291, Abstr.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a46.pdf
24. Sidor J., Foszcz D., Tomach P., Krawczykowski D.: Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych — High-energy mills for ores and mineral raw materials / // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 2, s. 71–85. — Bibliogr. s. 83–85, Streszcz., Abstr.
25. Saramak D., Foszcz D., Krawczykowski D., Gawenda T.:Technologiczne układy flotacji dla wieloskładnikowych rud cynkowo-manganowych — Technological flotation circuits for multi-component zinc-manganese ores, ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali nieżelaznych : 27–29.05.2015, Trzebieszowice = Proceedings of the XI\textsuperscript{th} international conference on Non-ferrous ore processing / red. Andrzej Grotowski ; KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Instytut Metali Nieżelaznych. — Wrocław : KGHM CUPRUM sp. z o. o. CBR, 2015. — ISBN: 978-83-929275-7-0. — S. 82–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych ma obowiązek posiadania obuwia i odzieży ochronnej.