Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ćwiczenia terenowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-514-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zapozananie się z wybranymi elelmentami praktyki górniczej w warunkach
kopalnianych, które wspomagają prowadzenie ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy IGR1A_K01, IGR1A_K04 Oral answer,
Report
M_K002 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego IGR1A_K01 Oral answer,
Report
Skills: he can
M_U001 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym IGR1A_U02, IGR1A_U04 Oral answer,
Report
M_U002 Student nabiera doświadczenia w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp IGR1A_U05, IGR1A_U02 Oral answer,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie podstawowej techniki górniczej IGR1A_W02, IGR1A_W04 Report,
Oral answer
M_W002 Student ma wiedzę na temat prowadzenia i kierowania podstawowymi wybranymi robotami górniczymi w odkrywkowym zakładzie pracy IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05 Oral answer,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym - - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabiera doświadczenia w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie podstawowej techniki górniczej - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat prowadzenia i kierowania podstawowymi wybranymi robotami górniczymi w odkrywkowym zakładzie pracy - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Laboratory classes (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może odrobić z inną grupą lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Człowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych — [Human – the best investment] /
pod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara BIELOWICZ,
Kornel FRYDRYCH, Witold KOWOL, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Anna
MŁYNARCZYKOWSKA, Katarzyna PAWLECKA, Radosław POMYKAŁA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2012 + CD-ROM. — 162 s.. — (Krajowe Wizyty Studyjne) ; (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza na podstawie opisu projektu
Vademecum Sztygara
Instrukcje stanowiskowe
Instrukcje BHP

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych.