Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Górnicze metody pozyskiwania rud metali
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-604-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Module summary

Realizacja modułu ukierunkowana jest na nabycie ogólnej wiedzy studenta w zakresie górniczych technologii pozyskiwania (udostępnienia, przygotowania, eksploatacji) surowców metalicznych, a także podstawowych umiejętności dotyczących zasad prowadzenia/projektowania robót w górnictwie rud.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość roli surowców metalicznych gospodarce IGR1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wymienić i omówić kolejne elementy cyklu technologicznego w górnictwie rud IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Execution of a project
M_U002 Student potrafi dobrać wstępne parametry systemu komorowo-filarowego do konkretnych warunków geologiczno-górniczych zalegania złoża rudy. IGR1A_U05, IGR1A_U02 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada orientację w zakresie koncepcji dotyczących sposobów udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż rud metali IGR1A_W06, IGR1A_W04 Test
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o surowcach metalicznych, rejonach ich występowania/wydobycia, zjawiskach towarzyszących eksploatacji IGR1A_W05, IGR1A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli surowców metalicznych gospodarce + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić i omówić kolejne elementy cyklu technologicznego w górnictwie rud + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać wstępne parametry systemu komorowo-filarowego do konkretnych warunków geologiczno-górniczych zalegania złoża rudy. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada orientację w zakresie koncepcji dotyczących sposobów udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż rud metali + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o surowcach metalicznych, rejonach ich występowania/wydobycia, zjawiskach towarzyszących eksploatacji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Surowce metaliczne – przegląd, charakterystyka, rejony występowania/wydobycia, baza krajowa, główni producenci, zapotrzebowanie, znaczenie w gospodarce. Specyfika uwarunkowań geologicznych zalegania wybranych złóż rud. Czynniki wpływające na wybór sposobów udostępnienia, przygotowania i eksploatacji rud metali. Kryteria klasyfikacji i systematyka sposobów wybierania. Przegląd koncepcji wybranych systemów eksploatacji – zastosowanie, cechy charakterystyczne, odmiany, operacje górnicze, zagrożenia naturalne, bariery i trendy rozwojowe. Nowe technologie pozyskiwania metali.

Project classes (15h):

Dobór parametrów systemu komorowo-filarowego do lokalnych warunków geologiczno-górniczych zalegania złoża rudy miedzi LGOM (zadanie projektowe dla indywidualnych założeń wyjściowych).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć projektowych: pozytywna ocena wykonanego zadania projektowego; warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 60% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach),
Zaliczenie wykładu: sprawdzian pisemny lub ustny (pytania otwarte).
Premiowana jest aktywność na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny zajęć projektowych (70%) i sprawdzianu wiedzy z zakresu wykładu (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Pozytywna ocena końcowa z przedmiotów: Geologia, mineralogia i petrografia; Zarys górnictwa.

Recommended literature and teaching resources:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli, Wydawnictwa AGH, 2009. Butra J., Kicki J.: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2003. Płaneta S.: Systemy eksploatacji podziemnej złóż rud, Koncepcja i praktyka górnicza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Energetyczna ocena możliwości wystąpienia procesów pękania w utworach anhydrytowych na przykładzie oddziału G-22 O/ZG Rudna. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa Górnictwo i Środowisko, nr 4/2. Katowice, 2011 [współautorzy: –]; Ocena stopnia deformacji warstw stropu zasadniczego w aspekcie sejsmiczności wysokoenergetycznej indukowanej wybieraniem pól zamykających w warunkach LGOM. W: Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kabiesza. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice, 2012 [współautorzy: –]; Stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu struktur elewacyjnych LGOM w świetle wyników modelowania numerycznego. Przegląd Górniczy, nr 5/2013, tom 69 (CIX). Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Katowice, 2013 [współautorzy: Kowol W.]; Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud “Cuprum”, nr 3 (76)/2015. Wydawnictwo KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wrocław, 2015 [współautorzy: Burtan Z., Zorychta A., Cieślik J.]; Analiza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (ISSN 2080-0819) nr 97/2017. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków, 2017 [współautorzy: Burtan Z., Cieślik J., Zorychta A.].

Additional information:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, na wykładach – zalecana. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych jest możliwe w dwóch terminach (podstawowym/poprawkowym), dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej.