Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pożary podziemne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-606-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Module summary

Treści modułu pozwalają na osiągnięcie umiejętności z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach podziemnych i zwalczania tego zagrożenia oraz prowadzenia akcji przeciwpożarowej.Opis do 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada kompetencje oceny stanu rozwoju pożaru endogenicznego IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05, IGR1A_K04 Examination
M_K002 Posiada kompetencje określenia stref zagrożenia wybuchowego w kopalni IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K04 Examination
M_K003 Posiada kompetencje nadzorowania prac zwiazanych z budową tam przeciwwybuchowych IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05, IGR1A_K04 Examination
M_K004 Potrafi kierować akcjami ratowania ludzi i gaszanem pożaru na dole kopalni IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05, IGR1A_K04 Examination
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność oceny wczesnego wykrywania pozarów endogenicznych IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Examination
M_U002 Umie przewidzieć rozpływy powietrza i gazów pożarowych oraz wyznaczyć strefę zagrożenia IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06, IGR1A_U03 Examination
M_U003 Posiada umiejętności doboru systemu eksploatacji do wystepujacego zagrożenia pozarowego IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Examination
M_U004 Posiada umiejętność wyznaczania miejsc lokalizacji tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach IGR1A_U01, IGR1A_U05, IGR1A_U02 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod inertyzacji atmosfery kopalnianej IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Examination
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu samozapalenia węgla w pokładach i powstawaniu pozarów endogenicznych IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Examination
M_W003 Uzyskuje wiedzę z zakresu wpływu pożaru podziemnego na sieć wentylacyjną oraz metod gaszenia pożarów IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Examination
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia akcji pozarowych zwiazanych z tamowaniem pól pozarowych IGR1A_W03, IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje oceny stanu rozwoju pożaru endogenicznego + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje określenia stref zagrożenia wybuchowego w kopalni + - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzorowania prac zwiazanych z budową tam przeciwwybuchowych + - - + - - - - - - -
M_K004 Potrafi kierować akcjami ratowania ludzi i gaszanem pożaru na dole kopalni + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oceny wczesnego wykrywania pozarów endogenicznych + - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przewidzieć rozpływy powietrza i gazów pożarowych oraz wyznaczyć strefę zagrożenia + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności doboru systemu eksploatacji do wystepujacego zagrożenia pozarowego + - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność wyznaczania miejsc lokalizacji tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod inertyzacji atmosfery kopalnianej + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu samozapalenia węgla w pokładach i powstawaniu pozarów endogenicznych + - - + - - - - - - -
M_W003 Uzyskuje wiedzę z zakresu wpływu pożaru podziemnego na sieć wentylacyjną oraz metod gaszenia pożarów + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia akcji pozarowych zwiazanych z tamowaniem pól pozarowych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 133 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Powstanie i przebieg pożarów podziemnych.
Metody oznaczania skłonności węgla do samozapalenia i wczesne wykrywanie pożarów.
Model samozagrzewania się węgla.
Zaburzenia w sieci wentylacyjnej w czasie pożarów podziemnych.
Zabezpieczenie prądów schodzących.
Wtórne ogniska pożarów, wybuchy w czasie pożarów, cofanie się dymów, prądy wsteczne.
Zabezpieczenie kopalni przed zadymieniem, usuwanie zadymienia kopalni.
Praca wentylatora w czasie pożaru.
Sposoby gaszenia pożaru.
Określenie stanu pożaru w przestrzeni otamowane. Inertyzacja pól pożarowych.
Rewersja wentylacji głównej.
Budowa tam i sposoby tamowania pól pożarowych.
Profilaktyka przeciwpożarowa, organizacja akcji gaszenia pożaru, wycofanie ludzi z zagrożonych miejsc.
Eksploatacja pokładów skłonnych do samozapalenia, racjonalny system przewietrzania.

Project classes (15h):

Sporządzenie schematu potencjalnego dla sieci wentylacyjnej, Wykonanie schematu kanonicznego pożarowego,
Analiza założonych pożarów w sieci wentylacyjnej, Przygotowanie planu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu x0,7 + 0,3x ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność i wynikające z tego zaległości należy odrobić po uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony egzamin z Aerologii górniczej

Recommended literature and teaching resources:

Pawiński J., Roszkowski J., Strzemiński J., 1995: Przewietrzanie kopalń, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice
Maciejasz Z., Kruk F.,1977, Pożary podziemne w kopalniach, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
Szlązak N., Szlązak J., Tor A., 2003: Systemy przewietrzania wyrobisk ślepych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków
Szlązak J., Szlązak N., 2007: Ratownictwo górnicze. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków
Szlązak N.,Yuan S., Obracaj D., 2005: Zagrożenie pożarowe w kopaniach węgla kamiennego i metody jego oceny, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków
Strumiński A. 1996: Zwalczanie pożarów w kopalniach głębinowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK: Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 179, 1 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0175). — Bibliogr. s. 173–180

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Analiza przyczyn powstania pożaru w drążonym chodniku, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 250–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz., Abstr
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES : Inertyzacja azotem zrobów czynnej ściany zawałowej jako metoda ograniczenia procesu samozagrzewania, W: ROP’2011 : XXXVII Dni Techniki ; XXVIII seminarium Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 19 października 2011 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, 2011. — ISBN: 978-83-926255-4-4. — S. 97–110. — Bibliogr. s. 108–110, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES: Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702, 2011 R. 35 z. 4, s. 131–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Summ..
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES: Parametry decydujące o widoczności w zadymionych wyrobiskach kopalń podziemnych, W: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż,2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926255-8-2. — S. 61–85. — Bibliogr. s. 83–85
Nikodem SZLĄZAK: Propozycja kategoryzacji zagrożenia pożarami endogenicznymi w podziemnych zakładach górniczych, W: Prewencja zagrożeń naturalnych : praca zbiorowa : [GZN 2013 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2013 : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: 20 lat zagrożeń naturalnych w kopalniach] / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013 + CD. — ISBN: 978-83-61126-71-3. — S. 438–450. — Bibliogr. s. 449–450
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Andrzej Tor, Antoni Jakubów: Sposób profilaktyki i monitorowania zagrożenia pożarowego w ścianie eksploatowanej systemem podbierakowym, W: ROP’2010 : XXXVI Dni Techniki ; XXVII seminarium Pożary podziemne – teoria i praktyka : Rybnik, 20 października 2010 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,2010. — ISBN: 978-83-926255-3-7. — S. 129–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Zabezpieczenie prądów powietrza sprowadzanych na upad w kopalniach węgla kamiennego, W: Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — ISBN: 978-83-61126-64-5. — S. 203–213. — Bibliogr. s. 212–213
Yuan Shujie, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Si Chunfeng: A new method for assessing the status of sealed-off coal mine fires / // W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006 / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group, 2006. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — Opis częśc. wg okł. —S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.
Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK: Bezpieczeństwo pożarowe w procesie likwidacji kopalń węgla kamiennego, Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2003 R. 54 nr 1 s. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Summ., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Shujie Yuan: Możliwości oceny stanu pożaru w przestrzeni otamowanej na podstawie wskaźników pożarowych, W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4th School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. —Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Shujie Yuan: Ocena stanu pożaru na podstawie wskaźników pożarowych , W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006/ red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 349–362. — Bibliogr. s. 361–362, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK: Wpływ likwidacji kopalń na stan bezpieczeństwa pożarowego , WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tyt. poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 1230-3631. — 2002 nr 9 s. 3–7. —Bibliogr. s. 7, Summ., Zsfassung, Rez.

Additional information:
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkową. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.