Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wydobycie surowców blocznych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-607-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łochańska Dorota (lochan@agh.edu.pl)
Module summary

Tematyka przedmiotu dotyczy warunków i metod eksploatacji skał na bloki foremne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych wydobyciem i obróbką skał blocznych oraz rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy z zakresu metod eksploatacji. IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wskazać właściwą metodę urabiania odpowiednią do rodzaju skał blocznych oraz dobrać maszyny i urządzenia. IGR1A_U05, IGR1A_U03, IGR1A_U02 Project,
Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat maszyn i urządzeń stosowanych przy eksploatacji skał blocznych. IGR1A_W06, IGR1A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o metodach urabiania złóż na bloki. IGR1A_W04, IGR1A_W06 Activity during classes,
Test
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu: bazy surowców złóż blocznych krajowych, obowiązujących norm dotyczących kamieni blocznych oraz zastosowania elementów blocznych. IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych wydobyciem i obróbką skał blocznych oraz rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy z zakresu metod eksploatacji. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wskazać właściwą metodę urabiania odpowiednią do rodzaju skał blocznych oraz dobrać maszyny i urządzenia. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat maszyn i urządzeń stosowanych przy eksploatacji skał blocznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o metodach urabiania złóż na bloki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu: bazy surowców złóż blocznych krajowych, obowiązujących norm dotyczących kamieni blocznych oraz zastosowania elementów blocznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Baza krajowa złóż kamieni blocznych. Własności, normy, ocena jakości i zastosowanie kamienia blocznego w budownictwie i drogownictwie. Sposoby urabiania złóż na bloki foremne. Urabianie na bloki przy użyciu MW. Urabianie ręczne. Urabianie mechaniczne przy użyciu: rozłupiarek hydraulicznych, wrębiarek, perforatorów, wiertnic, diamentowych pił linowych i innych urządzeń. Urabianie wysokociśnieniową strugą wody. Urabianie termiczne za pomocą palnika termicznego. Załadunek, transport i składowanie bloków. Układy technologiczne zakładów obróbki kamienia.

Project classes (15h):

Ćwiczenie projektowe z zakresu eksploatacji złóż blocznych i ewentualnych procesów obróbczych – projekt układu technologicznego (dobór maszyn i urządzeń do urabiania skał na bloki, dobór urządzeń do załadunku i transportu bloków oraz obliczenia związane z operacjami obróbczymi).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnych ocen cząstkowych (ocena z wykładu i ocena z ćwiczeń projektowych). Forma zaliczenia wykładu to kolokwium. Forma zaliczenia projektu to: zrealizowany projekt oraz pisemna bądź ustna odpowiedź. Liczba terminów zaliczenia wykładu i ćwiczeń projektowych to: 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Aktywność na wykładach może być premiowana.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 x oceny z wykładu + 0,5 x ocena z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (ale tylko za zgodą prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam zakres tematyczny) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z górnictwa odkrywkowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Adam Czeżowski et al.: Zarys górnictwa kamiennego, Komisja Mechanizacji Kamieniołomów, 1955.
2. Wykorzystać kamień : geneza – przygotowanie – stosowanie / Marek W. Lorenc, Sławomir Mazurek, 2007.
3. Technologia robót kamieniarskich / Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, 1997.
4. Kamieniarstwo / Horst Wilcke, Wolfgang Thunig ; przetłum. z jęz. niem. Andrzej Machalski, 1987.
5. Bęben A., Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Katowice 1998.
6. Chulist R., Własności techniczne skał. Świat kamienia nr 6 (25). Opole 2003.
7. Kamieński M. i inni, Kamienie budowlane i drogowe. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
8. Kozioł W., Szlagowski A., Uberman R., Zych S., Górnictwo odkrywkowe złóż surowców skalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych. Część II. Wyd. IMBiGS. Warszawa 1993.
9. Kukiałka S., Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie cięcia piaskowców. Górnictwo. Zeszyt 158. Kraków 1990.
10. Kukiałka S., Wybrane zagadnienia z urabiania na bloki foremne i obróbki kamienia. Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4. Wrocław 2006.
11. Kukiałka S., Chulist R., Wybrane zagadnienia z urabiania na bloki foremne przy użyciu diamentowej piły linowej część I i II. Górnictwo Odkrywkowe nr 4-5, 6. Wrocław 2005.
12. Ney R. i inni, Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN. Kraków 2002.
13. Stryszewski M. (red.),Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych. Kraków. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012.
14. Tyrowicz T., Kamieniarstwo. Poradnik. Warszawa 1970.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chulist R., Łochańska D., Stryszewski M.: Ocena układów technologicznych złóż blocznych. W:
Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych (red. nauk. monografii Marek Stryszewski).
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2012.
Frankiewicz W., Łochańska D.: Układy obróbcze. W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał
blocznych (red. nauk. monografii Marek Stryszewski). Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST,
Kraków 2012
Łochańska D., Chulist R., Stryszewski M.: Układy technologiczne w zakładach obróbki skał. W:
Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych: praca zbiorowa pod red.
Jerzego Bednarczyka. POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław 2014.

Additional information:

None