Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technika odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-608-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Module summary

Na module omawiane sa podsatwowe zagadnienia dotyczące rozwiązań technicznych w kopalniach odkrywkowych oraz ich oceny pod kątem efektywności technicznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu technologii prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową/otworową. IGR1A_K01, IGR1A_K05 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji otworowej do warunków geologiczno-górniczych. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Execution of a project
M_U002 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji odkywkowej do warunków geologiczno-górniczych. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Execution of exercises,
Execution of a project,
Test
M_U003 Student potrafi dostosować sposób eksploatacji do urabialności skał i gruntów. IGR1A_U02, IGR1A_U04 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat badania i określania urabialności skał i gruntów IGR1A_W02, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie techniki otworowej eksploatacji złóż IGR1A_W02, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu technologii pracy maszyn i urządzeń wydobywczych IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Activity during classes,
Examination
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu określania wydajności maszyn i urządzeń wydobywczych w zależności od warunków geologiczno-górniczych IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu technologii prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową/otworową. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji otworowej do warunków geologiczno-górniczych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać parametry technologiczne eksploatacji odkywkowej do warunków geologiczno-górniczych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dostosować sposób eksploatacji do urabialności skał i gruntów. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat badania i określania urabialności skał i gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie techniki otworowej eksploatacji złóż + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu technologii pracy maszyn i urządzeń wydobywczych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu określania wydajności maszyn i urządzeń wydobywczych w zależności od warunków geologiczno-górniczych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 153 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
Dobór lądowych technologii eksploatacji odkrywkowej i otworowej wraz z określeniem właściwych parametrów eksploatacji

1. Systematyka lądowych technologii eksploatacji odkrywkowej.
2. Urabialność gruntów i skał.
3. Metody badania i określania mechanicznej urabialności skał.
4. Etapy i tendencje rozwojowe koparek i innych maszyn do urabiania w kopalniach odkrywkowych.
5. Zasady określania wydajności koparek oraz innych maszyn i urządzeń wydobywczych dla różnych warunków geologiczno-górniczych.
6. Kryteria analizy czasu pracy i innych wskaźników eksploatacyjnych układów technologicznych.
7. Technologia pracy maszyn o ruchu ciągłym.
8. Parametry frontu roboczego, geometria procesu urabiania, obliczanie i dobór parametrów technologicznych wielonaczyniowych koparek kołowych.
9. Technologia urabiania wielonaczyniowymi koparkami łańcuchowymi.
10. Praca koparek wielonaczyniowych na końcówkach frontów.
11. Urabianie maszynami do robót cyklicznych.
12. Technologia pracy jednonaczyniowych koparek łyżkowych i zgarniakowych oraz ładowarek jednonaczyniowych.
13. Technologia pracy spycharek, zrywarek i zgarniarek.
14. Charakterystyka techniki otworowej eksploatacji złóż.
15. Omówienie wybranej technologii otworowej eksploatacji złóż.

Project classes (30h):

1. Projekt technologii pracy koparki wielonaczyniowej kołowej w zadanych warunkach produkcyjnych i geologiczno-górniczych.
2. Projekt cyklicznego układu technologicznego w zadanych warunkach produkcyjnych i geologiczno-górniczych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizowanych projektów. Ocenie podlega merytoryczne wykonanie projektów oraz odpowiedź ustna podczas ich zaliczenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych. Planowany jest egzamin pisemny w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jako średnia ważona z egzaminu (E) oraz ćwiczeń projektowych (P)
OK = 0,6E + 0,4P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia informacji z ćwiczeń projektowych w ramach konsultacji z prowadzącymi.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane zaliczenie przedmiotów (GIG, studia I stopnia):
a) Górnictwo odkrywkowe
b) Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym

Recommended literature and teaching resources:

1. Bęben A.; Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych; Śląsk, 2008
2. Kołkiewicz W.; Zastosowanie maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym; Śląsk, 1974
3. Korzeniowski J. I.; Górnictwo odkrywkowe Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin; Wikbest, Wrocław 2010
4. Kozioł W. i inni; Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego; AGH, 2007
5. Kozioł W, Uberman R.; Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym; AGH, Kraków 1994
6. Poradnik górnika t. 4; Śląsk, 1982

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Kasztelewicz Z.; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy; FNiTG, AGH Kraków 2011
2. Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy, Kraków 2015
3. Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy monografia; Kraków 2017

Additional information:

None