Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-610-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Module summary

Realizacja modułu ukierunkowana jest na wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym/zespołowym wykonywaniu obowiązków służbowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego IGR1A_K01 Participation in a discussion,
Report on completion of a practical placement
M_K002 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K04 Participation in a discussion,
Report on completion of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Student nabiera doświadczeń praktycznych w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Report on completion of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat zakładu pracy, w którym odbywa praktykę (profil działalności, strukturę organizacyjną, gamę oferowane produktów, świadczone usługi itp.), wymagania pracodawcy stawiane pracownikowi, specyfikę przyszłego środowiska zawodowego IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05 Report on completion of a practical placement
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania branży wydobywczej lub pokrewnej wykorzystującej techniki górnicze w profilu swej działalności IGR1A_W02, IGR1A_W04, IGR1A_W05 Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego - - - - - - - - - - -
M_K002 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student nabiera doświadczeń praktycznych w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp - - - - - - - - - - -
M_U002 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zakładu pracy, w którym odbywa praktykę (profil działalności, strukturę organizacyjną, gamę oferowane produktów, świadczone usługi itp.), wymagania pracodawcy stawiane pracownikowi, specyfikę przyszłego środowiska zawodowego - - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania branży wydobywczej lub pokrewnej wykorzystującej techniki górnicze w profilu swej działalności - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 89 h
Contact hours 1 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Praktyka technologiczna stanowi integralną cześć procesu dydaktycznego i jako moduł ujęty w planie studiów podlega obowiązkowemu zaliczeniu zgodnie z programem nauczania. Zaliczenie (potwierdzone odpowiednim wpisem w systemie elektronicznym) student uzyskuje u swojego opiekuna dydaktycznego (właściwego organizatora praktyk) w oparciu o imienne zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorstwo (pozytywną opinię opiekuna zakładowego) oraz sporządzone przez studenta sprawozdanie merytoryczne na uzgodniony wcześniej temat (ocena połączona z rozmową indywidualną).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Przeprowadzenie badań lekarskich w poradni medycyny pracy.

Recommended literature and teaching resources:

Brak.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Głównym zadaniem praktyki technologicznej jest podjęcie próby wykorzystania w praktyce teoretycznej wiedzy studenta i skonfrontowania jej z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Nabywając doświadczeń w zakresie pracy zespołowej poprzez wykonywanie/obserwację (w układzie rotacyjnym) bieżących zadań w warunkach ruchowych (terenowych) z uwzględnieniem własnych umiejętności manualnych, student ma możliwość poznania różnych miejsc (działów) i stanowisk pracy, uczestnictwa w odprawach i podziale pracy załogi, a także w życiu społecznym całego środowiska pracowniczego. Podczas pobytu w zakładzie pracy poczynania studenta koordynuje i nadzoruje przydzielony, doświadczony pracownik pełniący na okres praktyki rolę opiekuna zakładowego. Zaleca się, aby (w miarę możliwości) połowa czasu praktyki zrealizowana była w wyrobiskach górniczych po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia bhp oraz pouczeniu praktykanta o obowiązkach i konsekwencjach wynikających z konieczności przestrzegania podstawowych zasad etyki, dyscypliny pracy czy tajemnicy zawodowej. Przy zachowaniu istotnych celów, jakie spełniać ma praktyka w rozwoju przyszłej kariery zawodowej studenta zakładowy opiekun praktyk może korygować program w zależności od potrzeb i adekwatnie do uwarunkowań oraz specyfiki konkretnego przesiębiorstwa.