Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja interpersonalna
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-704-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Komunikacja interpersonalna dotyczy sposobów porozumiewania się ludzi w trakcie życia społecznego. Wykład skupia się formach komunikowania, różnicach między komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, a jego praktycznym celem jest udoskonalenie warsztatu komunikacyjnego Studentów i rozwinięcie Ich sprawności w zakresie autoprezentacji, kreowania wizerunku i wywierania wpływu na innych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 wdrożenia zachowań komunikacyjnych wyuczonych podczas zajęć sytuacji w sferze relacji interpersonalnych IGR1A_U04 Activity during classes
M_K002 rozwiązywania problemów komunikacyjnych, posługiwania się poprawną polszczyzną w pracy zawodowej IGR1A_K03, IGR1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych w małych grupach społecznych stosując właściwy aparat pojęciowy IGR1A_U04 Activity during classes
M_U002 samodzielnie korzystać z dostępnych artykułów, podręczników oraz baz danych z zakresu z zakresu komunikacji interpersonalnej, posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. IGR1A_U04 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wzory zachowań obowiązujące w polskim, a także innych europejskich społeczeństwach (szczególnie w zakresie zasad etykiety, także biznesowej), w tym wzory zachowań językowych IGR1A_W05, IGR1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 różnice w sposobach komunikowania w sytuacjach formalnych i nieformalnych, metody wywierania wpływu, język mowy ciała IGR1A_W05, IGR1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W003 ogólne zależności między zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie a sposobami komunikowania IGR1A_W05, IGR1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 wdrożenia zachowań komunikacyjnych wyuczonych podczas zajęć sytuacji w sferze relacji interpersonalnych + - - - - - - - - - -
M_K002 rozwiązywania problemów komunikacyjnych, posługiwania się poprawną polszczyzną w pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych w małych grupach społecznych stosując właściwy aparat pojęciowy + - - - - - - - - - -
M_U002 samodzielnie korzystać z dostępnych artykułów, podręczników oraz baz danych z zakresu z zakresu komunikacji interpersonalnej, posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wzory zachowań obowiązujące w polskim, a także innych europejskich społeczeństwach (szczególnie w zakresie zasad etykiety, także biznesowej), w tym wzory zachowań językowych + - - - - - - - - - -
M_W002 różnice w sposobach komunikowania w sytuacjach formalnych i nieformalnych, metody wywierania wpływu, język mowy ciała + - - - - - - - - - -
M_W003 ogólne zależności między zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie a sposobami komunikowania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Komunikacja interpersonalna

Zajęcia obejmują serię wykładów poświęconych różnym aspektom i wymiarom
komunikacji interpersonalnej.

 • Pierwszy, wprowadzający wykład koncentrować się będzie na omówieniu pojęcia i
  rodzajów komunikowania, modelu podstawowego komunikacji oraz celów
  komunikowania interpersonalnego.
 • Punktem wyjścia dla pracy nad doskonaleniem
  możliwości efektywnego porozumiewania się z innymi będzie wykład drugi poświęcony
  analizie znaczenia indywidualnych postaw życiowych każdego człowieka dla
  kształtowania jego relacji w życiu społecznym.
  __Wykład trzeci zamierzać będzie do zapoznania Słuchaczy z repertuarem środków i technik umożliwiających skuteczną komunikację (werbalną i niewerbalną) w rozmaitych sytuacjach zawodowych i prywatnych.
 • Dodatkowym elementem doskonalącym będzie charakterystyka wybranych technik
  perswazyjnych oraz erystycznych i retorycznych.
 • Kolejne wykłady koncentrować się będą na zaprezentowaniu odmiennych strategii komunikowania się z potencjalnymi rozmówcami w zależności od rozpoznanego u nich typu osobowości, a także wieku, płci i wykształcenia.
 • Dopełnienie kursu stanowić będzie wykład poświęcony technikom asertywności, bez znajomości których budowanie pożądanych relacji z innymi staje się o wiele trudniejsze.
 • Wykład zamykający dotyczyć będzie obowiązujących zasad komunikacji biznesowej w relacji z partnerami z krajów o odmiennej, szeroko rozumianej etykiecie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci są zobowiązani do obecności na wykładach, gdyż stanowią one jedyną formę zajęć.
Zaliczenie poprawkowe zgodnie z zasadami i terminem przyjętym przez uczelnię.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową będzie stanowiła ocena uzyskana z kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne zdawanie w trakcie dyżurów prowadzącego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Steward J. (red.). (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Tokarz M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk, Wykład 5, Sztuka argumentacji,
s. 123-154, Wykład 12, Komunikacja niewerbalna, s.327-357, Wykład 15, Starania o zatrudnienie, s.
425-433
Literatura zalecana:
Adler R., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań
Alberti R., Emmons M. (2010), Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
Berne E. (2010), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, wyd. V, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Borg J. (2011), Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa
Cialdinini R.B. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk
Davis M., Fanning P., McKay M. (2003), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Degen U. (2004), Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk
Dent F.E., Brent M. (2009), Wywieranie wpływu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Goleman D. (2006), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań
Golka M. (red.) (2000), Bariery w komunikowaniu, UAM, Poznań
Grzenia J. (2007), Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Gronbeck B.E., German K., Ehninger D., Monroe A.H. (2004), Zasady komunikacji werbalnej, Zysk
i S-ka, Warszawa
Haviland-Jones J.M., Lewis M. (2000), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk
Herriger C. (2004), Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, (wyd. II), Astrum, Wrocław
Knapp, M. L., Hall, J. A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum,
Wrocław
Król-Fijewska M. (1993), Trening asertywności, Warszawa
Leathers D. (2007), Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa
Mckay M., Davis M., Fanning P. (2007), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Molcho. S. (2010), Język ciała w biznesie, Wydawnictwo KOS, Katowice
Mortensen K. (2006), Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
Nęcki Z. (2006), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
Norbury P. (2003), Wielka Brytania, w serii: Co kraj to obyczaj, Wiedza i Życie, Warszawa
Oppermann K., Webber E. (2007), Style porozumiewania się w pracy, GWP, Gdańsk

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. „Komunikowanie” na rynku pracy – nowe możliwości zawodowe — [“Communication” on the labor market – new professional possibilities] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 178–188. — Bibliogr. s. 187–188
2. Istota i projektowanie działań public relations — [The essence and designing of public relations activity] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 79–100. — Bibliogr. s. 99–100
Łucja KAPRALSKA, O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010, S. 263–272.

Additional information:

brak