Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania w górnictwie podziemnym
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-707-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Skrzypkowski Krzysztof (skrzypko@agh.edu.pl)
Module summary

Rozcięcie złoża dla podziemnej eksploatacji złóż rud metali nieżelaznych oraz węgla kamiennego.
Optymalizowanie kształtu parceli eksploatacyjnej dla systemu komorowo-filarowego oraz ścianowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05, IGR1A_K04 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego IGR1A_U01, IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego IGR1A_U01, IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes,
Execution of a project
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Contact hours 2 h
Module content
Project classes (30h):
Podziemne rozcięcie złóż surowców mineralnych

Zajęcia laboratoryjne z zastosowaniem programu MineScape dostarczają najnowocześniejszych narzędzi do planowania strategicznego w podziemnej eksploatacji złóż. Student poznaje budowę modułową programu, która obejmuje część graficzną oraz tekstową. Ponadto student jest zapoznany między innymi z plikami gridowymi, triangulajcą oraz z plikami spec, które są charakterystyczne dla programu MineScape. Podczas zajęć studenci wiedzą, jak zmaksymalizować systemy eksploatacji. Zajęcia obejmują optymalizację kształtu parceli wydobywczej łącznie z wyrobiskami przygotowawczymi i eksploatacyjnymi tak aby maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Dla różnych systemów eksploatacji określane są zasoby z wydzieleniem części złoża, w której jest prowadzone wydobycie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student co dwa tygodnie wykonuje zadanie zaliczeniowe z poszczególnych treści projektowych. W przypadku braku uzyskania zaliczenia z części projektu, student ma możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego, które jest realizowane na ostatnich zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie pięciu zadań projektowych odpowiada ocenie 5.0.
Zaliczenie czterech zadań projektowych odpowiada ocenie 4.0.
Zaliczenie trzech zadań projektowych odpowiada ocenie 3.0.
Zaliczenie tylko jednego lub dwóch zadań projektowych skutkuje brakiem zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobione poprzez udział w zajęciach innej grupy lub poprzez wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z dowolnego przedmiotu związanego z górnictwem podziemnym.

Recommended literature and teaching resources:

1. Strona internetowa – MineScape http://new.abb.com/enterprise-software/intelligent-mining-solutions/minescape
2. Piechota S., Stopyra M., Poborska Młynarska K., 2009: Systemy Podziemnej Eksploatacji Złóż WęglaKamiennego, Rud i Soli. Wydawnictwa AGH.
3. Hustrulid W.A., Bullock R.L., 2001: Engineering Fundamentals and International Case Studies.
4. Karzulovic A., Alfaro M., 2004: Mass Mining. Santiago, Chile.
5. Darling P., 2011: SME Mining Engineering Handbook. Third edition
6. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018 nr 103, s. 91–102.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018 nr 103, s. 91–102.
2. Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego — Miningmethods with draw control used in hard coal mines / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI,Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 6 s. 1–8. — Bibliogr. s.7–8.
3. Transformacja sposobu wydobycia złóż surowców mineralnych — Transformation of method of miningof mineral deposits / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Interdyscyplinarnezagadnienia w górnictwie igeologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i GeologiiPolitechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 195,Streszcz., Abstr.

Additional information:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobiona, poprzez wykonanie dodatkowego zadania.