Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-708-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Module summary

Tematyka wykładu zawiera zagadnienia z bezpieczeństwa i działań ratowniczych w zakładach górniczych. Studenci zostaną zapoznani z zagrożeniami występującymi podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Zaprezentowany zostanie sprzęt ratowniczy który jest na wyposażeniu stacji ratowniczych. W tracie wykładów zostaną przeanalizowane przykładowe akcje ratownicze.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna metody postępowania i sposoby ewakuacji pracowników z miejsc zagrożonych IGR1A_K01, IGR1A_K05 Test,
Activity during classes
M_K002 Student zna przepisy prawa pracy oraz sposoby udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach IGR1A_K03, IGR1A_K05 Test,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i oszacować ryzyko zawodowe związane z pracą w kopalni, a także umie udzielić pomocy przedmedycznej IGR1A_U03, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi używać sprzętu ratownictwa górniczego IGR1A_U02, IGR1A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy IGR1A_U03, IGR1A_U02 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna środki ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownika IGR1A_W04, IGR1A_W01 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma szczegółową więdzę i świadoność zagrożeń wypadkowych i chorobowych w zakładach górniczych. IGR1A_W04, IGR1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w kopalni IGR1A_W04, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna metody postępowania i sposoby ewakuacji pracowników z miejsc zagrożonych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student zna przepisy prawa pracy oraz sposoby udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i oszacować ryzyko zawodowe związane z pracą w kopalni, a także umie udzielić pomocy przedmedycznej + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi używać sprzętu ratownictwa górniczego + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna środki ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownika + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową więdzę i świadoność zagrożeń wypadkowych i chorobowych w zakładach górniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w kopalni + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. BHP w górnictwie: rola służb, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: przepisy dla podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w prawie krajowym i międzynarodowym, kwalifikacje, wymagania dla pracowników osób dozoru.
3. Zagrożenia w środowisku pracy górnika: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena.
4. Wypadki w górnictwie: statystyka, wskaźniki, skutki wypadków.
5. Dokument bezpieczeństwa: uregulowania prawne.
6. Choroby zawodowe w górnictwie: statystyka i analiza przyczyn, wskaźniki zapadalności.
7. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w zakładach górniczych:
8. Pył węglowy: definicje, skutki oddziaływania na organizm człowieka, przepisy, profilaktyka.
9. Atmosfera kopalniana: gazy i ich podział.
10. Metan – wybuchowość.
11. Hałas: zakres słyszalny, infra i ultradźwięki.
12. Oświetlenie i wibracja.
13. Wybuch pyłu węglowego.
14. Wyrzuty skał i gzów.
15. Zagrożenie wodne i tąpaniami.
16. Struktury służb ratowniczych w Polsce.
17. Sprzęt ochronny układu oddechowego.
18. Prowadzenie akcji ratowniczej.
19. Łączność ratownicza.
21. Środki ochronny indywidualnej i zbiorowej.
22. Organizacja akcji ratowniczych: regulacje prawne, zadania.
23. Obowiązki osób kierujących akcją ratowniczą.
24. Prowadzenie akcji ratowniczych w trudnych warunkach.

Laboratory classes (15h):

1. Mikroklimat w zakładach górniczych
2. Określenie granicy wybuchowości pyłu węglowego
3. Pomiar wibracji na miejscu pracy
4. Użycie sprzętu ucieczkowego izolującego i oczyszczającego układ oddechowy
5. Przeprowadzenie symulacji ewakuacji załogi
6. Użycie sprzętu ratowniczego ochrony układu oddechowego
7. Udzielenie pierwszej pomocy

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oddanych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń oraz test zaliczeniowy

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanym z prowadzącym zajęcia laboratoryjne.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; "Bezpieczeństwo i higiena pracy" – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; "Bezpieczna kopalnia" Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. J. Szlązak, N. Szlązak; "Ratownictwo górnicze" – Wyd. AGH, Kraków 2007
4. B. Rączkowski; "BHP w praktyce" – ODDK, Gdańsk, 2009
5. B. Wagner; "Kodeks pracy 2011 – komentarz" – ODDK, Gdańsk, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M.Kapusta, M.Kraszewska.: Zmiany organizacyjne w ratownictwie górniczym w latach 1995–2014; Inowrocław 2015. — ISBN: 978-83-89250-14-8.

2. M.Kapusta.: Działania osób dozoru w kształtowaniu warunków prac – Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. Katowice 2017 t. 73 nr 9.

3. M.Kapusta.: Wpływ osób dozoru górniczego na poprawę warunków bhp — Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society; ISSN 1640-4920. — Kraków 2017 R. 18 nr 2.

Additional information:

-